Організаційно-економічний механізм формування і розвитку продовольчого ринку України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Розв’язання теоретичних, методологічних та прикладних проблем формування і функціонування національного продовольчого ринку України. Специфіка аграрної сфери виробництва і руху продовольства. Дослідження економічних відносин на продовольчому ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У становленні та розвитку аграрного ринку особливе місце посідає формування ефективного конкурентоспроможного продовольчого ринку, яке грунтується на прискореному розвитку й підвищенні ефективності агропромислового виробництва. Отже, господарський механізм здійснює регулювання усіх субєктів виробничої діяльності та їх економічних відносин, забезпечує організацію виробництва, розподілу і споживання продовольчих ресурсів, створює умови мотивації ефективного функціонування організаційно-економічних систем, виступає важливим засобом формування і розвитку аграрного ринку. Теоретичні та прикладні аспекти проблеми формування і функціонування національного продовольчого ринку, джерела його товарного забезпечення - аграрної сфери - широко досліджуються у працях вітчизняних і зарубіжних економістів: Андрійчука В.Г., Бакая С.С., Бойка В.І., Босолда М., Брингезі С., Варлея Т., Власова В.І., Гайгера М., Гайдуцького П.І., Губенка В.І., Губського Б.В., Джоахіма А., Дмитрука Б.П., Еусебіо М., Кандиби А.М., Коваленка Ю.С., Крисального О.В., Лінвуда Т., Лобаса М.Г., Людвіга Штріве, Маліка М.Й., Макаренка П.М., Павлова В.І., Прусса Х., Рабштини В.М., Саблука П.Т., Сакса Д., Сахацького М.П., Стейнінгера К., Тангермана С., Тімоті Дж., Фармера К., Шпичака О.М., Ш. Позитивно оцінюючи результати досліджень у вирішенні ряду проблем становлення продовольчого ринку, його ресурсного забезпечення, організаційного оформлення, управління виробничо-комерційною діяльністю, ощадливого ресурсовикористання, врахування екологічних чинників, слід водночас вказати на недостатньо комплексний характер вивчення проблеми функціонування національного продовольчого ринку, створення і функціонування господарського механізму. До них належать: “Розробка технологій, проектування і організація цехів малої потужності по переробці сільськогосподарської сировини” (замовник Укоопспілка, 1996-2000 р., реєстраційний номер 090/96); “Оптимізація харчування населення України в сучасних економічних умовах” (замовник Полтавський кооперативний інститут, 1996-2001 рр., реєстраційний номер 092/96); “Економіко-організаційні проблеми дослідження експортного потенціалу ринку сільськогосподарської продукції України” (замовник Полтавський кооперативний інститут, 1996-2000 рр., реєстраційний номер 094/96); “Перспективи розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі” (розділ 13 „Ресурсне забезпечення розвитку споживчої кооперації України” (замовник Укоопспілка, 1997-1998 рр., реєстраційний номер 156/97); “Шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств споживчої кооперації” (замовник Полтавський університет споживчої кооперації, 2001-2002 рр., реєстраційний номер 148/01); автор є керівником виконання теми “Шляхи підвищення ефективності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах”, 2004-2005 рр., номер державної реєстрації 0104U008307, номер супровідного листа 53-71/14 від 14.09.04 р.У вступі висвітлено особливе значення формування і розвитку продовольчого ринку в умовах глибоких соціально-економічних перетворень аграрного сектора економіки України, визначено роль створення і функціонування організаційно-економічного механізму регульованого ринку продовольства, обґрунтовано актуальність теми дисертації, її звязок з напрямами, програмами і темами наукових досліджень. Уточнено термін “механізм” стосовно створення і функціонування продовольчого ринку, який виражає сукупність факторів організаційно-економічного впливу на його розвиток, формування і просування товарних ресурсів до споживача. Організаційні аспекти функціонування продовольчого ринку потребують дослідження процесу руху сільськогосподарської сировини та готових продовольчих товарів від виробника до кінцевого споживача, які у сукупності являють собою складові системи ринку. Кількісний склад критичної межі виробництва поєднує показники фонду споживання за мінімальними фізіологічними нормами, втрати продукції в аграрному виробництві, обсяги сировини для переробки на нехарчові цілі, промислове споживання, природні втрати та резерв. У третьому розділі “Формування та становлення продовольчого ринку України” визначаються методологічні особливості становлення ринкових відносин в аграрному виробництві, досліджується залежність розвитку продовольчого ринку від форм господарювання; аналізується роль споживчої кооперації у його функціонуванні, вивчаються регіональні особливості формування ринку продовольчих товарів.У дисертації представлене теоретичне узагальнення наукової проблеми забезпечення населення продуктами харчування, визначено сутність та зміст організаційно-економічного механізму, формування і функціонування національного продовольчого ринку, здійснено соціально-економічний аналіз становлення ринку базових харчових продуктів, обгрунтовано напрями розвитку і державного регулювання продовольчого ринку. У звязку з неоднозначністю трактування поняття “ринок” в економічній літературі, в дисертації це поняття тлумачиться як система ринкових комунікацій, що являє собою ефе

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?