Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Особливості формування державної політики сприяння розвитку малого бізнесу в умовах трансформаційної економіки. Нормативно-правове та організаційно-інституційне забезпечення державної підтримки малого підприємництва, бюджетні програми, регіональні фонди.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Отож, необхідність наукового обґрунтування теоретико-методологічних засад та потреба в розробці концепції удосконалення організаційно-економічного механізму державного сприяння розвитку малого бізнесу зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мети та завдань. Особистий внесок автора при виконанні Національної та Регіональних програм підтримки МП полягає у розробці щорічних пропозицій до заходів даних програм протягом 2003-2009 рр., обґрунтуванні механізмів їх фінансування та реалізації, удосконаленні методичних підходів до оцінки ефективності програм, а при виконанні держбюджетної наукової теми університету - у розробці рекомендацій щодо удосконалення державних програм сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (2007-2008 рр.), у визначенні особливостей окремих методів, інструментів державного регулювання (2008-2009 рр.). В процесі роботи використовувались такі методи: системного аналізу, логічного узагальнення та моделювання управлінських процесів (застосовано при оцінці організаційно-економічного механізму державної підтримки МП, визначенні напрямів та практичних рекомендацій щодо його удосконалення), історичний метод (при дослідженні еволюції державної політики сприяння розвитку малого бізнесу), методи економічного аналізу (прийом порівняння - при проведенні аналізу статистичної інформації та звітної документації, при дослідженні окремих заходів державної підтримки МП; метод групування - при відображенні інфраструктури сприяння розвитку малого бізнесу, організаційно-економічного механізму державної підтримки МП; метод екстраполяції - при формуванні прогнозних значень обсягів фінансування заходів бюджетних програм регіонального рівня), статистичні методи, графічний і табличний методи (використано для побудови таблиць, рисунків). Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: вперше одержано: - концептуальні засади організації діяльності Регіональних фондів підтримки підприємництва (РФПП) щодо впровадження державної політики сприяння розвитку малого бізнесу на регіональному рівні; зокрема, запропоновано механізм реалізації окремих економічних інструментів державної політики підтримки МП у напрямі фінансово-кредитного сприяння (пільгове кредитування та фінансове поручительство (гарантування) кредитів), який передбачає створення у складі РФПП структурних підрозділів - Позикового фонду та Фонду кредитних порук; це сприятиме посиленню фінансово-кредитного забезпечення діяльності субєктів МП; Встановлено, що державна підтримка МП повинна базуватись на таких принципах, як: врахування інтересів як держави, так і малого бізнесу; рівного доступу для субєктів МП, прозорості, гласності і однозначності в трактуванні умов отримання державної допомоги; дієвості заходів державної підтримки МП, цільового й ефективного використання коштів на їх реалізацію; гармонізації національного законодавства щодо підтримки МП з європейським, врахування міжнародного досвіду.У першому розділі “Теоретичні основи системи державної підтримки МП” обґрунтовано важливість ролі малого бізнесу для розвитку ринкової економіки та необхідність застосування відповідних організаційно-економічних важелів сприяння з боку держави, розкрито специфіку системи державної підтримки МП, розглянуто еволюцію становлення цієї сфери державного регулювання в Україні, визначено основні напрями та форми її реалізації. Особливе значення для соціально-економічного розвитку держави має малий бізнес, оскільки саме він сприяє соціалізації ринкового механізму та створює передумови для економічного піднесення. В практиці їх впровадження існує ряд недоліків, зокрема: недостатнє фінансування програм, відсутність належного методологічного забезпечення виконання та оцінки ефективності заходів цих програм (особливо в напрямі фінансово-кредитної підтримки МП). Особливе місце в цій системі займають неприбуткові організації - фонди підтримки підприємництва, які здійснюють фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки МП на відповідних рівнях (на загальнодержавному - Український фонд підтримки підприємництва (УФПП), на регіональному - РФПП, на місцевому рівні - місцеві фонди підтримки підприємництва). У другому розділі “Оцінка результатів державної політики сприяння розвитку малого бізнесу” проаналізовано стан МП в країні; висвітлено практику реалізації державної підтримки МП, досліджено результати її впровадження відповідно на загальнодержавному та регіональному рівнях; удосконалено механізми використання окремих економічних важелів державної політики сприяння розвитку малого бізнесу.Малий бізнес слід вважати «малим» сектором ринкової економіки, а політику сприяння його розвитку - окремою, цілісною сферою державного регулювання. Зважаючи на сучасний стан та рівень розвитку МП в Україні, державна політика сприяння його розвитку повинна бути скерована на збереження досягнутого кількісного рівня розвитку субєктів МП, а також на зростання якісних показників діяльності МП. Серед основних напрямів удосконалення системи державної підтр

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?