Організаційно-економічний механізм активізацій інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 194
Розробка напрямків удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю організацій. Економічна привабливість металургійних підприємств. Ефективність механізму амортизації основних активів. Правила функціонування комплексу фінансування галузі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нестабільне макроекономічне середовище України та нерозвиненість механізмів управління інвестиційною діяльністю обмежують її ефективність, що поглиблює негативні явища в економіці. Виходячи з цієї мети, в роботі вирішено такі задачі: - систематизовані та розвинені підходи до визначення сутності та змісту категорій “інвестиції”, “інвестиційна діяльність підприємств”, “інвестиційна стратегія” і “організаційно-економічний механізм активізації інвестиційної діяльності підприємств”; Теоретичні та прикладні розробки базуються на таких методах: - історичний та логічний методи, методи теоретичного пошуку, порівняння й узагальнення, діалектичний метод використано в процесі дослідження сутності категорій “інвестиції”, “інвестиційна діяльність підприємств”, “інвестиційна стратегія” та “організаційно-економічний механізм активізації інвестиційної діяльності підприємств”; Вперше: обґрунтовано й розроблено складові організаційно-економічного механізму активізації інвестиційної діяльності підприємств, що представлені взаємозалежними обєктом та субєктами інвестиційного механізму, взаємодія яких виявляється опосередковано через фактори зовнішнього (державне регулювання інвестиційної діяльності, сприятливість інвестиційного клімату, доступність інвестиційних ресурсів, інвестиційна активність держави) та внутрішнього впливу (стратегічне планування на підприємстві, методичне забезпечення процесу управління інвестиціями, інвестиційні можливості підприємств, кваліфікаційні характеристики керуючих кадрів). Одержало подальший розвиток: - понятійно-категоріальний апарат: інвестиції (усі види матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що вкладаються в обєкти підприємницької діяльності з метою досягнення економічного, соціального і/чи екологічного ефекту), інвестиційна діяльність (сукупність цілеспрямованих практичних дій, що складаються з вибору обєкту інвестування, обґрунтування необхідності інвестування в обраний обєкт, пошуку потрібних інвестиційних ресурсів, формування та реалізації ефективної інвестиційної програми з метою досягнення економічного, соціального і/чи екологічного ефекту), інвестиційна стратегія підприємства (сукупність стратегічних рішень, спрямованих на реалізацію заходів функціональних стратегій підприємства, що охоплюють пошук і визначення розмірів можливих джерел залучення та пріоритети витрат інвестиційних засобів), організаційно-економічний механізм активізації інвестиційної діяльності підприємства (єдина система економічних, правових і організаційних факторів, наслідком взаємозвязку та взаємодії яких у рамках певної організаційної структури є активізація інвестиційної діяльності підприємств);Визначено сутність, перспективи та проблеми інвестиційної діяльності підприємств, розглянуто основні складові механізму інвестиційної діяльності. Проведені теоретичні дослідження дозволили визначити інвестиції, як усі види матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що вкладаються в обєкти підприємницької діяльності з метою досягнення економічного, соціального і/чи екологічного ефекту. Інвестиційна діяльність підприємства являє собою сукупність цілеспрямованих практичних дій, що складаються з вибору обєкту інвестування, обґрунтування необхідності інвестування в обраний обєкт, пошуку інвестиційних ресурсів, формування та реалізації ефективної інвестиційної програми з метою досягнення економічного, соціального і/чи екологічного ефекту. Загальний економічний спад став причиною кризи в інвестиційній сфері: зниження обсягів ВВП у 1990-1994 рр. в два рази спричинило падіння обсягів інвестицій в пять разів. Виступаючи структурним елементом макроекономічної системи держави, підприємства в процесі здійснення інвестицій піддані впливу факторів зовнішнього оточення, які мають як стримуючий, так і стимулюючий характер (державна інвестиційна політика, законодавче регулювання інвестиційних процесів, інвестиційний клімат, бюджетна, податкова й амортизаційна політика держави, рівень розвитку грошово-кредитних відносин, страхового та фондового ринку, тощо).Проведене дослідження дозволило зробити ряд нових висновків, підтвердити деякі з існуючих і запропонувати практичні заходи з удосконалення організаційно-економічного механізму активізації інвестиційної діяльності підприємств. Інвестиційна діяльність підприємства являє собою сукупність цілеспрямованих практичних дій, що складаються з вибору обєкту інвестування, обґрунтування необхідності інвестування в обраний обєкт, пошуку інвестиційних ресурсів, формування і реалізації ефективної інвестиційної програми з метою досягнення економічного, соціального і/чи екологічного ефекту; Аналіз інвестиційних процесів дозволив виявити недосконалість існуючого в Україні на даному етапі інвестиційного механізму, що в значній мірі знижує можливості підприємств активізувати свою інвестиційну діяльність. Сучасний стан інвестиційних процесів в Україні характеризується низьким рівнем обсягів інвестицій (показник інвестицій на душу населення складав у 2002 р. менш 250 грн.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?