Організаційно-економічне забезпечення випереджувального управління підприємством - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Викладення теоретичних, методичних і практичних рекомендацій, принципів щодо формування організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством, формування його стратегії. Сутність і мета випереджувального управління компанією.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Особливого значення при здійсненні випереджувального управління підприємством набуває його організаційно-економічне забезпечення за рахунок різних джерел та використання для цього найбільш прогресивних методів і принципів управління підприємством. Аналіз наукової літератури, що присвячена дослідженню питань організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством, показав, що дотепер таким питанням як у теоретичному, так і в практичному аспектах приділяється недостатньо уваги. У звязку з цим виникає обєктивна необхідність у науковому обґрунтуванні організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством і розробці методичної бази його ефективної практичної реалізації. Вирішенню цього науково-практичного завдання і присвячено дисертаційну роботу, що визначило актуальність її теми, наукову та практичну значущість для подальшого вдосконалення й розвитку організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством. У роботі використано: системно-структурний аналіз (при дослідженні особливостей систем та методів управління на українських підприємствах у сучасних умовах), метод логічного аналізу (при визначенні логіки дослідження сутності випереджувального управління), метод фактичного аналізу (при визначенні ступеня впровадженості та можливості використання принципів і методів організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління в діяльності промислових підприємств), процесний і ситуаційний підходи (при обґрунтуванні необхідності організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством), метод побудови графів та метод побудови дерева рішень (при виборі найбільш доцільного для реалізації варіанта плану випереджувальних заходів), методи динамічного моделювання (при формуванні процедури організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління на основі слабких сигналів).Проведення в Україні радикальної економічної реформи, яка спрямована на створення сприятливих умов господарювання, потребує приведення системи й методів управління підприємством у відповідність з обєктивною реальністю суспільних та економічних відносин, що змінюються. В наш час необхідним стає використання нових видів, методів та інструментів управління підприємством, які відповідають ступеню зростання динамічності, невизначеності та стохастичності зовнішнього середовища його функціонування й дозволяють підприємству стабільно функціонувати та перспективно розвиватися. Під випереджувальним управлінням підприємством у дисертаційній роботі розуміється процес формування взаємовідносин підприємства з нестабільним і слабко прогнозованим зовнішнім середовищем на основі виявлення й ідентифікації слабких сигналів про можливі загрози або потенційні можливості розвитку підприємства.Ефективність використання в діяльності підприємств випереджувального управління безпосередньо залежить від його організаційно-економічного забезпечення. Під організаційно-економічним забезпеченням випереджувального управління підприємством розуміється сукупність динамічних процедур, форм, методів та інструментів управління, використання яких дозволяє формувати й реалізовувати конкретну послідовність випереджувальних заходів, що спрямовані на стабільне функціонування підприємства, його стійкий, перспективний розвиток. Задачі, функції та основні складові організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством спрямовані на встановлення співвідношення між стабільною діяльністю підприємства та його перспективним розвитком, яке реалізується завдяки вибору того чи іншого варіанта плану випереджувальних заходів. Ефективність реалізації плану випереджувальних заходів залежить від правильного використання результатів соціально-економічного моніторингу стану підприємства, який розглядається як комплексна система спостережень за зовнішнім середовищем функціонування підприємства, задоволенням попиту споживачів його продукцією і послугами, економічним станом, а також станом внутрішніх і дочірніх структур підприємства, соціально-економічним становищем персоналу, містить оцінки результатів спостережень і розробку прогнозу змін економічного стану підприємства та повязаних з ним організацій. Дослідження специфічних особливостей управління великими промисловими підприємствами Луганської області, зокрема галузі машинобудування, щодо використання в практиці їхнього господарювання методів та інструментів випереджувального управління дозволили зробити висновок, що методи випереджувального управління в діяльності таких підприємств застосовуються недостатньо.Вирішення завдання розробки основних напрямів організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством залежить, по-перше, від його цілей, функцій та задач, а ,по-друге, - від визначення змісту та послідовності основних етапів випереджувального управління. Запропонована процедура організаційно-економічного забезпечення випереджувального управління підприємством здійснюється

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертації на основі проведеного автором дослідження захищаються такі основні положення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?