Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку транспортного термінала - Автореферат

бесплатно 0
4.5 154
Вибір стратегії розвитку транспортного термінала з метою забезпечення потреб обробки вантажу, зниження втрат від простою транспортних засобів і вантажу, підвищення прибутковості. Технологічний процес обробки вантажів різних категорій і видів транспорту.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У 1993 р. була прийнята цільова комплексна програма "Транспорт" (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.07.1993, №551-р) у якій було поставлені завдання щодо генеральних (стратегічних) напрямків подальшого техніко-економічного розвитку всіх видів транспорту і транспортної інфраструктури і вироблено на тривалий термін стратегію науково-технічного прогресу транспортної галузі. Між тим питання комплексного дослідження такого складного техніко-економічного об‘єкта як транспортний термінал, де здійснюється взаємодія одного (автомобільного) або декількох видів транспорту, зміна транспортної одиниці для подальшого транспортування вантажу, і, зокрема, питання вибору стратегії його розвитку не знайшли до цього часу відповідного висвітлення у наукових роботах. Для досягнення цієї мети автором послідовно були вирішені наступні завдання: проаналізовано сучасний стан транспортної галузі України, зокрема вузлових точок зміни видів транспорту для подальшого транспортування, тобто транспортних терміналів, визначено особливості функціонування транспортних терміналів та сучасні концепції їхнього розвитку; розроблено математичну модель функціонування транспортного термінала, яка є базою для методики визначення стратегії розвитку транспортного термінала; Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні та науковому обґрунтуванні основних напрямків розвитку транспортного термінала, поглибленні існуючих і розробки нових теоретичних положень щодо ефективного функціонування і вибору оптимальної стратегії розвитку транспортного термінала стосовно обробки вантажів, зокрема: вперше: запропоновано новий порядок визначення обєкта дослідження процесів функціонування і стратегії розвитку транспортного термінала, як системи, що складається з множини підсистем за технологічним ланцюгом обробки вантажу; визначення характеристик кожної з підсистем, взаємозв‘язку і взаємовпливу підсистем; визначення критеріїв ефективності функціонування і розвитку термінала з подальшою оптимізацією за цими критеріями з метою розробки найбільш ефективного рішення щодо функціонування і розвитку термінала;Аналіз сучасного стану розробок щодо розвитку транспортних терміналів, їхніх техніко-експлуатаційних характеристик показує, що: Найбільш актуальною та першочерговою є проблема широкої взаємодії всіх видів транспорту при перевезенні вантажів, організація обробки і тимчасового зберігання вантажу у межах транспортного термінала. Після значного зменшення обсягів перевезень в Україні, який пов‘язаний з економічним спадом, вантажообіг морських портів і інших транспортних терміналів поступово, але неупинно зростає. У зв‘язку зі зростанням обсягів обробки вантажів, зміні структури вантажопотоків, як видів вантажу так і видів транспорту, яким він обслуговується у різних напрямках а також зростання кількості видів послуг, що надаються транспортним терміналом щодо підтримання і зміцнення своєї конкурентоспроможності на заваді стає вибір стратегії розвитку транспортного терміналу. Незважаючи на актуальність питання, більшість досліджень достатньо уваги приділяється взаємодії різних видів транспорту на транспортному терміналі, оптимізації роботи обладнання термінала, раціонального використання площ у межах наявних ресурсів, але зовсім не приділяється уваги стратегії розвитку термінальних комплексів. Особливо це стосується транспортного термінала, який не виробляє вантаж і уся діяльність якого цілком залежить від зовнішніх факторів: потоків різних видів транспорту і вантажу, які виявили бажання або змушені вибрати конкретний термінал для своєї обробки.Аналіз проведено на базі загальної характеристики автомобільних і залізничних станцій (транспортних терміналів, де взаємодіють два види транспорту, серед яких обовязково є автомобільний, або один, але двох різних типів, які мають різні характеристики: магістральній і маневровий), морських портів України (транспортних терміналів, де як правило взаємодіють три види транспорту серед яких, як правило, є автомобільний). Кожну з цих підсистем можна розглядати як багатоканальну СМО з групами однорідних каналів обслуговування, канали обслуговування (пости) кожної з підсистем якого можуть бути згруповані за видами транспорту (підсистеми ПТЗ, РТЗ, НТЗ та ВТЗ), типами розвантажувальної техніки, типами вантажу, видами тари (підсистеми РТЗ та НТЗ), напрямками відправлення, типами вантажу, видами тари (підсистема СТС), тощо. Інтенсивність обслуговування підсистеми СТС запропоновано описати таким чином: , (3) де NCTC - канал (пост) обслуговування підсистеми СТС, JCTC - вид транспорту, вантаж якого обслуговує відповідний канал, NНТЗ - канал (пост) обслуговування підсистеми НТЗ, JНТЗ - вид транспорту, вантаж якого обслуговує відповідний канал. і - втрати від перебування відповідно транспортних засобів і вантажу на терміналі (у процесі обслуговування або у черзі очікування обслуговування), - втрати від простою постів обслуговування, які можуть бути визначені за формулами: , (5) де , - сумарний час за одиницю часу (до

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?