Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 179
Економічна сутність поняття "якість менеджменту": показники, чинники впливу. Формування і впровадження організаційного забезпечення підвищення якості менеджменту підприємства легкої промисловості; систематизація методичної бази багаторівневої діагностики.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Ефективне вирішення стратегічних і тактичних завдань вітчизняних підприємств також потребує формування та використання організаційно-економічного забезпечення якості менеджменту. Дослідженнями з питань менеджменту, організаційно-економічного розвитку підприємства на засадах якості, теоретичними і методологічними основами якості менеджменту займалися зарубіжні науковці А. Недостатня увага приділяється вивченню організаційно-економічного механізму забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства, що обмежує використання на практиці методики оцінки якості менеджменту й уповільнює процес розвитку промислових підприємств. Дисертаційна робота повязана з науковими дослідженнями Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, зокрема з наступними темами: “Розробка механізмів стратегічного розвитку підприємств легкої промисловості, системних технологічних комплексів автоматизованої підготовки виробництва та виготовлення конкурентоспроможної продукції з використанням методів дизайну, менеджменту та маркетингу в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0102U001413, 2003-2007 рр.) - особистий внесок автора полягає у проведенні досліджень впливу бізнес-середовища на формування якості менеджменту на підприємствах легкої промисловості й розробці методичних основ діагностики якості менеджменту підприємств легкої промисловості; “Розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції” (номер державної реєстрації 0105U002389, 2005-2007 рр.) - особистий внесок автора полягає у вдосконаленні методичних основ діагностики якості менеджменту промислового підприємства; “Вдосконалення систем управління розвитком підприємств легкої промисловості в умовах сучасних трансформаційних процесів в Україні” (номер державної реєстрації 16.02.01 ДБ, 2007-2008 рр.) - особистий внесок автора полягає у побудові інформаційної моделі оцінки показників-індикаторів якості менеджменту підприємств легкої промисловості. Конкретні наукові результати одержано з використанням загальних і спеціальних методів дослідження процесів та явищ у їх взаємозвязку і розвитку, а саме: діалектичного методу, структурно-логічного та семантичного аналізу (з метою уточнення та упорядкування термінології у понятійному апараті якості менеджменту); методу порівняльного аналізу (з метою виявлення змісту підходів щодо оцінки якості менеджменту промислового підприємства з визначенням їхніх переваг та недоліків); системного аналізу та графічного методу (з метою систематизації чинників впливу на якість менеджменту підприємства); методу експертних оцінок (з метою обґрунтування системи показників-індикаторів якості менеджменту промислового підприємства); статистичного і теоретико-економічного аналізу (з метою оцінки існуючого рівня якості менеджменту промислових підприємств); матричного (з метою обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня якості менеджменту промислового підприємства); експериментального методу (з метою апробації запропонованих у дисертації теоретичних і методичних положень).У першому розділі “Теоретичні засади формування організаційно-економічного забезпечення якості менеджменту промислового підприємства” узагальнено теоретичні, понятійні та термінологічні питання якості менеджменту промислового підприємства, систематизовано чинники впливу на якість менеджменту та запропоновано організаційно-економічний механізм забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства. У роботі розкрито економічну сутність категорій “менеджмент”, “управління” та “якість”, зроблено акцент на використанні терміну “менеджмент”, як комплексної економічної категорії. Оскільки внутрішня визначеність менеджменту при дослідженні найповніше розкривається з позицій системного підходу, у роботі розглянуто характеристику системи менеджменту, класифікацію її властивостей, принципи побудови та функціонування системи менеджменту на промислових підприємствах. На підставі здійсненого аналізу встановлено обєктивну необхідність обґрунтування і розробки організаційно-економічного механізму забезпечення підвищення якості менеджменту, під яким запропоновано розуміти сукупність принципів, методів, інструментів і важелів впливу на властивості системи менеджменту з метою їх вдосконалення для підвищення конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку підприємства (рис. У другому розділі “Становлення систем менеджменту якості на промислових підприємствах в умовах ринкової економіки” проаналізовано сучасні тенденції розвитку підприємств легкої промисловості, визначено вимоги до якості менеджменту промислових підприємств, запропоновано методику діагностики якості менеджменту промислового підприємства.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо розробки теоретико-методичних положень, прикладних рекомендацій щодо формування і реалізації організаційно-економічного забезпечення підвищення я

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?