Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності використання виробничої потужності машинобудівних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 237
Визначення сутності виробничої потужності. Розробка організаційно-економічних рекомендацій щодо удосконалення оцінки й окреслення шляхів її ефективного використання на машинобудівних підприємствах. Діалектичний метод пізнання економічних процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
По-друге, її достовірна оцінка відіграє визначальну роль під час прийняття широкого діапазону рішень щодо вимірювання координат підприємства у зовнішньому конкурентному середовищі, планування виробничої програми, чисельності найманих працівників, обсяг закупівель тощо. Вагомий внесок в розвиток та дослідження актуальних соціально-економічних проблем формування та функціонування виробничої потужності, методів її визначення, ресурсного забезпечення та ефективного використання зробили Ю.А. Водночас, поза увагою більшості вчених залишаються економічні процеси та їх закономірності, які відбуваються безпосередньо на виробництві, зокрема, оцінка трудомісткості виконання програми підприємства та процеси накопичення й використання резервів виробничої потужності. визначити методичні підходи щодо класифікації факторів та аналізу використання виробничої потужності машинобудівних підприємств; В процесі дисертаційного дослідження використані методи: процесного й системного аналізу - при уточненні сутності категорії „виробнича потужність”; економіко-статистичні - для виявлення динаміки економічних показників, які відображають результати господарської діяльності підприємств щодо використання їх виробничої потужності; кореляційного-регресійного аналізу - для прогнозування рівня використання виробничої потужності; економіко-математичного моделювання - для оптимізації виробничої програми машинобудівного підприємства.Показник ”виробнича потужність” набуває важливого значення для підприємства, незалежно від форми власності та розмірів, оскільки повною мірою характеризує поточний стан виробництва та перспективи господарської діяльності, впливає на фінансову та інвестиційну політику підприємства. Від так, із зростанням незадоволених запитів з боку покупців, воно докладає максимальні зусилля для нарощування обсягів виробництва, що логічно призводить до стовідсоткової віддачі від виробничої потужності і, більш того, створює передумови для її розвитку. Перша частина яких визначає шляхи збільшення виробничої потужності, а друга - резерви поліпшення її використання, тобто дає можливість оцінити рівень її використання. У другому розділі „Дослідження використання виробничої потужності та її резервів на машинобудівних підприємствах” проведено аналіз руху та використання виробничої потужності машинобудівних підприємств в умовах нестабільного попиту на продукцію та розроблена модель прогнозування рівня її використання за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Третій розділ „Рекомендації з удосконалювання методики формування та заходи щодо поліпшення використання виробничої потужності машинобудівних підприємств” присвячено обґрунтуванню методичних підходів до обчислення показників виробничої потужності машинобудівного підприємства в трудових вимірниках та необхідності створення її резервів на машинобудівному підприємстві.Оцінка стану та аналіз результатів використання виробничої потужності машинобудівної галузі переконливо доводить необхідність здійснення радикальних заходів щодо підвищення їх застосування, в тому числі за рахунок вдосконалення економічних методів внутрішньофірмового управління, які у сфері, що розглядається, залишають бажати значно кращого. Виходячи з цього, а також спираючись на типізований досвід, обґрунтованим є твердження, що виробнича потужність враховує особливості поточного ринкового попиту з одного боку, а з іншого - кінцеві результати формування і використання економічного потенціалу підприємства. Запропоноване поняття поєднує виробничі та маркетингові аспекти діяльності підприємств, сприяє кращому вибору пропорцій і способів поєднання факторів виробництва. В умовах мінливої ринкової конєктури, загострення конкурсного протистояння між виробниками однотипної продукції суттєве значення набуває озброєння топ-менеджерів машинобудівних підприємств коректними методами передбачення майбутніх розмірів виробничої потужності. Недовантаження промислових підприємств та зниження у звязку з цим стимулів до капітальних вкладень в умовах ліквідації наслідків економічної кризи обумовили необхідність проведення досліджень проблеми завантаження основних фондів машинобудівних підприємств та організації систематичного обліку виробничої потужності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?