Організаційно-економічне забезпечення інтеграційних зв’язків регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 132
Поняття економічної інтеграції регіонів, специфіка форм прояву інтернаціоналізації господарського життя. Опис світового досвіду зближення та переплетення господарських зв’язків, тенденції їх розвитку. Концепція посилення економічної інтеграції регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Нова парадигма регіонального розвитку формується на основі сучасних інформаційних технологій, економіки “знань”, нового підходу до оцінки використання наявної ресурсної бази, що відображає сучасні світові тенденції, які базуються на розвитку інтеграційних процесів. Одним з концептуальних положень нової парадигми регіонального розвитку є відображення регіону як відкритої системи, що взаємодіє зі світовим економічним середовищем, при цьому світова економіка розглядається як стратегічний ресурс розвитку кожного регіону. Все це і зумовлює необхідність досліджень організаційно-економічних чинників формування інтеграційних звязків між регіонами та розробки рекомендацій по їх вдосконаленню з метою посилення стабільного розвитку економіки України в цілому. Володимира Даля МОН України за 2001-2008 рр. у межах тем: “Теоретичні дослідження структурної перебудови крупних промислових підприємств і управління в умовах нестабільного макроекономічного середовища” (ДР №0100U006296), де здобувачем обґрунтовано наукові і практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного забезпечення інтеграційних звязків регіону; “Формування механізму корпоративного управління фінансовим та промисловим капіталом регіону” (ДР № 0106U000292), де здобувачем запропоновано методичні підходи до побудови організаційно-економічного механізму захисту товаровиробників регіону. Методологічною основою дисертаційної роботи є ряд загальнонаукових і спеціальних методів, взаємоповязаних та послідовно застосованих для забезпечення загальної логіки дослідження: системний метод - для дослідження інтеграційних звязків регіону як цілісного, системного утворення; діалектичний метод - для виявлення діалектичних розбіжностей розвитку системи інтеграційних звязків регіону та визначення шляхів їх вирішення; метод економічного аналізу - для аналізу законів і закономірностей розвитку інтеграційних звязків регіону, принципів, методів, форм, інструментів, механізму їх дії та використання; статистичний метод - для аналізу фактологічного матеріалу, який характеризує розвиток системи інтеграційних звязків регіону; метод економіко-математичного моделювання - для розробки економіко-математичної моделі максимізації експортного доходу підприємства, що є складовою організаційно-економічного механізму захисту товаровиробників регіону.У розділі розглянуто сутність економічної інтеграції регіонів, визначено форми прояву інтернаціоналізації господарського життя, узагальнено світовий досвід зближення та переплетення господарських звязків. У результаті теоретичного узагальнення наукових положень встановлено, що основу економічної інтеграції регіонів становить розвиток інтеграційних звязків, що обумовило доцільність дослідження соціально-економічного змісту категорії “інтеграційні звязки регіону”, теоретичного обґрунтування їх ролі та значення в умовах зростаючої інтернаціоналізації господарського життя. Як основні критерії в аспекті розвитку інтеграційних звязків виділено: визнання територіального розподілу праці як обєктивної основи регіону; наявність природно-ресурсної і виробничої спеціалізації; звязок регіону з зовнішнім середовищем; і, нарешті, обєктивне існування інтеграційних звязків, що характеризуються різноманіттям і взаємозумовленістю, визначеною просторовою і тимчасовою стійкістю. До основних переваг віднесено: спільне вирішення соціально-економічних проблем регіонів; розвиток виробничої і збутової баз підприємств регіону; використання переваг регіонального різноманіття; розвиток конкуренції на засадах відносних і абсолютних переваг; підвищення ефективності виробництва за рахунок переваг територіального розподілу праці; можливість притоку інвестицій в регіон і одночасне сприяння посиленню регіонального ринку інвестицій; зближення параметрів основних економічних показників, відносне вирівнювання рівнів економічного розвитку; раціональне розміщення виробництва, поглиблення спеціалізації і кооперації, розширення взаємної торгівлі; розвиток дружньої взаємодії та зростаючої довіри між регіонами. З метою виявлення тенденцій у розвитку господарських звязків регіонів виконано типологію адміністративно-територіальних утворень України залежно від ступеня відкритості, що служить підґрунтям для організаційно-економічного забезпечення інтеграційних звязків та дозволяє оцінювати поточні і перспективні можливості розвитку економічної інтеграції регіону.Результати узагальнення підходів до визначення ролі та значення економічної інтеграції показали, що інтеграційні звязки є важливим аспектом розвитку ринкових звязків, оскільки саме вони вирішують корінні проблеми всебічного економічного розвитку регіонів, стимулюють розвиток національної економіки. Як концептуальну основу дослідження економічної інтеграції регіонів обґрунтовано використання потенціалу синергетичної парадигми і принципу співпраці, що відкривають нові можливості розвитку регіонів як повноправних учасників світогосподарських звязків. Інтернаціоналізація господарського життя передбачає розвиток глибоких і сті

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?