Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності в промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Розробка і теоретичне обґрунтування пропозицій з визначення попиту в інноваційних продуктах на ранніх та заключних стадіях інноваційного циклу. Ознайомлення з аналізом ціноутворюючих факторів та удосконалення визначення ціни на інноваційну продукцію.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
В результаті тільки 2 відсотки створюваної техніки перевищують за своїми показниками світовий рівень, а доля її експорту становить 5 відсотків від загального обсягу реалізації нововведень. Проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності розглядалася у наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених таких, як Алимов О.М., Бланк І.А., Валдайцев С.В., Ільєнкова С.Д., Краюхін Г.О., Коссов В.В., Ліпсіць І.В., Львов Д.С., Найдьонов В.С., Орлов П.А., Пєдан М.П., Продіус І.І., Румянцев А.П., Санто Б., Сєргєєв І.В., Скудар Г.М., Суторміна В.М., Твісс Б., Фатхутдінов Р.О., Хонко Я., Хучек М., Шумпетер І., Яковлєв А. І. та ін. Це обумовило необхідність проведення досліджень у даному напрямку і визначило тему дисертації. В дисертації використано економіко-математичне моделювання - для визначення попиту в інноваційних продуктах; методи статистичного аналізу - для аналізу емпіричних даних і оцінки тенденцій розвитку інноваційної діяльності; графічного аналізу - для наукового відображення даних, які повязані з ціноутворенням, інноваційними процесами. Практичне значення одержаних результатів полягає в визначенні та реалізації напрямків підвищення ефективності інноваційних процесів за рахунок використання запропонованих методів відбору оптимальних варіантів інноваційних проектів, визначення попиту на них на різних стадіях життєвого циклу товарів, фінансового забезпечення створення нововведень, удосконалення процесу ціноутворення, що дозволяє точніше врахувати інтереси розробника і виробника, з однієї сторони, і споживача - з іншої, підвищити достовірність розрахунку цін.З нашої точки зору, науково-технічний прогрес являє собою процес безперервного удосконалення матеріальної бази, людських знань шляхом розвитку наукових досліджень, створення більш досконалих знарядь і засобів праці, технологій, у тому числі, матеріало та енергозберігаючих, визначення потреби в них, інформаційного забезпечення, організації та управління виробництвом з метою високоефективного розвитку макро і мікроекономіки, виробничих відносин, задоволення потреб конкретних споживачів, забезпечення високого життєвого рівня людей і всебічного розвитку особистості. В дисертації проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних систем такого роду: організації технічної підготовки виробництва, циклу створення, виробництва та освоєння нової техніки, бізнес-планування. В дисертації пропонується таке визначення: "інноваційний проект включає в себе комплекс робіт і заходів, сукупність елементів матеріального та нематеріального характеру на основі використання найсучасніших знань і звязків між ними, котрі забезпечують створення, освоєння та реалізацію інновації науково-виробничого та соціально-економічного призначення у встановлені строки з урахуванням потреб конкретних споживачів. В цьому плані пропонується використання таких груп оцінок: 1.Типу "В", котрим даний проект оцінюється у односторонньому порядку, тобто керівник даного проекту не виступав як експерт по відношенню до проекту особи, що виконувала експертизу його проекту. Основними факторами ризику неточної оцінки собівартості і ціни виробів на етапах НДДКР, на нашу думку є: 1) прямі недоробки і помилки в конструкції і технології виготовлення виробів (збільшують витрати на розробку, виготовлення, в т.ч. і за рахунок рекламацій в експлуатації); 2) нераціональний рівень уніфікації технологічних процесів (збільшує витрати на розробку і виготовлення); 3) нераціональний рівень уніфікації конструкції виробів (збільшує витрати на розробку і виготовлення); 4) нераціональна величина показників призначення (завищує витрати на виготовлення і експлуатацію); 5) нераціональна величина показників надійності і нераціональний обєм вибірки випробувань (може призвести до збільшення витрат у виробництві та експлуатації); 6) нераціональний обєм економічного обґрунтування проекту (призводить до надмірних витрат у виробництві та експлуатації).1.Проаналізовано і визначено шляхи підвищення ефективності створення і реалізації нововведень за рахунок комплексного підходу до розробки, виробництва та функціонування нових товарів та послуг, маркетингових досліджень по урахуванню зміни потреб у відповідних товарах та послугах, витрат, ефекту. 2.Розроблено теоретичні аспекти науково-технічного прогресу і інноваційних процесів в сучасних умовах. Зокрема, розглянуто сутність і удосконалено поняття науково-технічного прогресу. 3.Одержали подальший розвиток методи прогнозування тривалості окремих етапів інноваційного циклу з урахуванням відповідної зміни попиту на товари.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?