Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки транзиту вантажів територією України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 180
Аналіз використання транзитного потенціалу України та проблем його екологічної безпеки. Розробка організаційної моделі інтеграції екологічного контролю та страхування у єдиний механізм забезпечення екологічної безпеки транскордонного переміщення вантажів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
В останнє десятиріччя, відповідно до концепції сталого збалансованого соціально-економічного розвитку, що активно опрацьовується у нашій країні, усе більше поширення одержують підходи, повязані з екологізацією усіх сторін суспільної діяльності, впровадженням сучасних механізмів та інструментів екологізації та забезпечення екологічної безпеки різних видів економічної діяльності. Істотний внесок у розробку цих питань зробили відомі наукові школи економіко-екологічного напрямку: академічного сектору - Рада по вивченню продуктивних сил України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Обєднаний Інститут економіки, Інститут регіональних досліджень, Інститут економіки промисловості, Інститут економіко-правових досліджень; вузівського сектору - Український державний лісотехнічний університет, Рівненський національний університет водного господарства і природокористування, Сумський державний університет, Одеський державний екологічний університет та інші. Проте наукові розробки у більшості випадків присвячені загальним методологічним питанням характеристики, аналізу та управління впливом господарської діяльності на навколишнє природне середовище, або організаційно-економічним механізмам екологізації та забезпечення екологічної безпеки окремих видів дїяльності тих чи інших секторів національної економіки. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, зокрема, автор брав участь у виконанні теми 3.1.8.12.Б “Організаційно-економічне забезпечення екологобезпечного розвитку регіону (на прикладі Українського Причорноморя)” (№ держреєстрації 0198U001375), до заключних звітних матеріалів якої включено розробки автора щодо обґрунтування та побудови моделі інтеграції оціночно-аналітичних інструментів забезпечення екологічної безпеки транскордонного переміщення вантажів (транспортних засобів) територією України. “Трансформація сучасної системи організаційно-економічних відносин природокористування та забезпечення екологічної безпеки на державному та регіональному рівнях управління” (№ держреєстрації 0104U000576) внесок автора становить розробка моделі економічних відносин у системі “заставного” екологічного страхування транзиту вантажів (транспортних засобів) територією України.У першому розділі “Екологічні пріоритети в стратегії національної безпеки України” досліджено загально-теоретичні та методологічні питання екологічної безпеки як складової національної безпеки України, сформульовано та обгрунтовано принципи, проаналізовано сучасні засоби забезпечення екологічної безпеки у найважливіших секторах національної економіки України. Узагальнення сучасних теоретичних уявлень та діючої нормативно-законодавчої бази забезпечення національної безпеки в Україні надало можливість проаналізувати сутність екологічної безпеки як системної складової національної безпеки, яка визначає такий стан системи “природа - економіка - людина”, що забезпечує збалансовану взаємодію природних, економічних та соціальних систем, природо-культурного середовища у відповідності з раціональними санітарно-гігієнічними, естетичними і матеріальними потребами мешканців при збереженні природно-рекреаційного та екологічного потенціалу природних систем і здатності біосфери в цілому до саморегулювання. Узагальнюючи основні засади сучасної стратегії забезпечення екологічної безпеки в Україні, принципи і сучасні засоби її втілення у державній та регіональній політиці, в роботі обгрунтовано висновок про домінанту екологізації виробництва і споживання у найголовніших секторах національної економіки (загалом - у народногосподарському комплексі України), основні заходи якої визначають вектори екологічної трансформації національної економіки. У другому розділі “Методологічні засади забезпечення екологічної безпеки транзиту вантажів територією України” у системному аспекті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку транзитного потенціалу України і проблеми його екологічної безпеки, сформульовано та обгрунтовано принципи і основні елементи екологізації транзитного переміщення вантажів і транспортних засобів, надано характеристику екологічних ризиків та обгрунтовано вибір методів ризик-менеджменту екологічних небезпек транзиту вантажів та транспортних засобів територією України. Базуючись на загальновизнаних методологічних засадах екологізації економіки з урахуванням спеціфичних проявів екологічного впливу транспортного сектору (як основного агента транзитних функцій) запропоновано та обгрунтовано варіанти стратегій екологізації транзитного переміщення вантажів територією України: базова стратегія І - зниження потреби в продукті (транзиті) для підвищення рівня його екологічності; базова стратегія ІІ - зміни в продукті (транзиті) для підвищення рівня його екологічності; субстратегія І ІІ - зниження потреби в продукті (транзиті) при додатковому удосконалюванні його в напрямку поліпшення екологічних характеристик; субстратегія ІІ І - часткові зміни в пр

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?