Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки підприємств виробничої сфери - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Принциповий підхід до формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки виробничого підприємства, його структура. Адаптація запропонованого організаційно-економічного механізму до умов господарювання, що постійно змінюються.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Зокрема, недостатньо досліджені економічні основи екологічної безпеки виробничих підприємств і передумови її забезпечення, потребують подальшого удосконалення організаційні та аналітичні процедури організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки підприємств. При виконанні теми ДН-40а-98 “Організаційно-економічний механізм забезпечення безпеки виробництва, оснащеного екологічним обладнанням” (номер держреєстрації 0198U002853, 2000 р.) автором розроблено принципи організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки виробничих підприємств. Автор була відповідальним виконавцем теми ДН-12-00а “Дослідження і формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки виробництва” (номер держреєстрації 0100U006296, 2001-2002 рр.), при виконанні якої безпосередньо автором розроблено структурно-логічну схему організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки підприємств виробничої сфери. Положення дисертаційної роботи використані при виконанні теми ДН-21-02 “Кібернетична модель системи управління складними обєктами з великим запізнюванням і нестаціонарними параметрами в умовах змішаної невизначеності” (номер держреєстрації 0102U002222, 2003-2004 рр.); за участю автора визначено ефективність організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки виробничих підприємств, а також розроблено аналітичний базис запропонованого механізму. У роботі використано методи логічного аналізу (при визначенні логіки дослідження сутності організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки виробничого підприємства); спостереження та узагальнення (при дослідженні та виявленні еколого-економічних передумов організаційно-економічного забезпечення, що розробляється); діалектичний метод пізнання (при виявленні діалектичності причинно-наслідкового звязку економічних і екологічних процесів); метод функціонального підходу (при уточненні поняття екологічної безпеки виробничого підприємства); метод аналізу і синтезу (при виявленні рівнів економічної та екологічної безпеки підприємства й побудові матриці на основі їх синтезу); аналітичний метод перетворень Лапласа (при формуванні аналітичного базису організаційно-економічного механізму); економіко-математичні методи (при оцінці ефективності запропонованого механізму).Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропотехногенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. Узагальнення еколого-економічних передумов його формування дозволили звести їх до таких: наявність еколого-економічних суперечностей сучасного розвитку; несприятлива еколого-економічна ситуація в Україні; неефективність еколого-економічної політики, що проводиться; інтеграція України до європейського економічного простору; дотримання міжнародних вимог у сфері екологічної безпеки; визначення еколого-економічних імперативів Концепції сталого розвитку України; неузгодженість екологічних і економічних інтересів виробничих підприємств; необхідність еколого-економічної парадигми управління виробничим підприємством; необхідність формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки виробничих підприємств. Сформована система дефініцій, звязаних з терміном “безпека”, дозволяє розглядати екологічну безпеку виробничого підприємства в таких аспектах: безпека; екологічна безпека як складова національної безпеки; екологічна безпека як фактор сталого розвитку; техногенно-екологічна безпека; виробничо-екологічна безпека; екологізація виробництва; екологічна безпека підприємства як функціональна складова його економічної безпеки. Нагальна потреба вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств через використання попереджувального управління їх екологічною безпекою потребує розробки комплексного інструменту організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки виробничих підприємств - відповідного механізму з притаманними йому функціями, структурою, організаційними формами і економічним інструментарієм, який дозволяє попереджуючи впливати на причини забруднення довкілля з метою його недопущення або мінімізації, і тим самим забезпечувати належний рівень екологічної безпеки підприємств виробничої сфери. У дисертаційній роботі під організаційно-економічним механізмом забезпечення екологічної безпеки підприємства виробничої сфери розуміється сукупність економічних, організаційних і управлінських засобів, економічних інструментів щодо забезпечення належного рівня екологічної безпеки виробничого підприємства з точки зору впливу процесу виробництва на еколого-економічний стан як самого підприємства, так і на якість довкілля.У дисертації на основі проведених досліджень здійснено теоретичне обґрунтування і нове вирішення актуального науково-практичного завдання щодо формування організаційно-економі

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?