Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку підприємств м’ясного птахівництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 178
Теоретичні засади ефективного функціонування підприємств м’ясного птахівництва. Оцінка ефективності виробництва продукції м’ясного птахівництва підприємствами Вінницької області. Показники абсолютної економічної ефективності бройлерного виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У контексті розвитку вітчизняного сільськогосподарського виробництва птахівництво є однією із галузей, що найдинамічніше розвивається, а рівень задоволення потреб суспільства у продуктах харчування значною мірою визначається саме її розвитком. Виробництво продукції птахівництва не набуло провідних позицій в агропромисловому виробництві Вінницької області, що вимагає обгрунтування організаційно-економічних аспектів підвищення ефективності функціонування підприємств мясного птахівництва, вирішення протиріч у їх розвитку з метою пошуку резервів збільшення обсягів виробництва та переробки мяса птиці, використання інноваційних розробок і впровадження ресурсозберігаючих технологій. Наявність багатьох можливостей підвищення ефективності виробничої діяльності птахівничих підприємств досліджуваного регіону передбачає вибір найбільш перспективних напрямів даного процесу та обгрунтування організаційно-економічних аспектів практичного їх здійснення із урахуванням досягнутого рівня розвитку виробництва продукції мясного птахівництва, стану ринку, доходів потенційних споживачів та інвестиційної привабливості субєктів господарювання. Однак певні теоретичні та науково-практичні проблеми формування організаційно-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва залишаються недостатньо розробленими. Так, потребують обгрунтування питання підвищення ефективності птахівничих підприємств в умовах прояву кризи в економічній та соціальній сферах, відсутності ресурсних можливостей державних і регіональних органів влади впливати на процеси відтворення на рівні підприємства, удосконалення маркетингових важелів впливу на результати діяльності підприємств із урахуванням регіональних особливостей, сформованих під впливом демографічних, економічних та соціальних чинників.У першому розділі - «Теоретичні засади ефективного функціонування підприємств мясного птахівництва» - розкрито сутність поняття „ефективність” і систематизовано складові, що впливають на ефективний розвиток птахівничих підприємств, узагальнено критерії та показники оцінки економічної ефективності виробництва продукції мясного птахівництва, висвітлено світовий досвід та вітчизняну практику організації виробництва продукції мясного птахівництва. Автором спростовано поширене в науковій літературі ототожнення ефективності з результативністю, оскільки часто результатом виробничого процесу може бути продукт, який не має корисності й не користується попитом на ринку. Під ефектом слід розуміти реальний абсолютний результат виробництва, ціннісне вираження продукту. Сучасних параметрів виробництва продукції птахівництва досягнуто на основі освоєння ресурсозберігаючих технологій, науково обґрунтованої системи годівлі птиці, повнішого використання генетичного потенціалу кросів і порід птиці, раціональної організації праці та виробництва, розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій, нагромадження, обробки та використання даних племінного обліку із застосуванням сучасної компютерної техніки, матеріальної заінтересованості власників птиці та майна в раціональному використанні виробничого потенціалу галузі й підвищенні якості виробленої продукції. У другому розділі - «Оцінка ефективності виробництва продукції мясного птахівництва підприємствами Вінницької області» - проведено оцінку структурно-динамічних тенденцій регіонального розвитку птахівництва та чинників, які забезпечують його ефективність, проаналізовано розвиток та ефективність функціонування птахівничих підприємств області.Підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва зводиться до отримання максимальної кількості продукції від однієї голови птиці за мінімальних затрат праці та матеріальних ресурсів на її виробництво. Виділяють економічну ефективність галузі загалом; окремих птахівничих підприємств; виробництва окремих видів продукції (мяса птиці, яєць); виконання окремих технологічних операцій; впровадження у виробництво досягнень науки і техніки. На ефективність діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва впливають чинники середовища їх функціонування та специфічні особливості галузі. Критерієм ефективності виробництва продукції птахівництва є задоволення потреб населення у споживанні якісного та безпечного мяса птиці та продуктів його переробки, забезпеченні їх доступності усім доходним групам населення, досягненні достатнього рівня грошових доходів зайнятих у ньому працівників, а також гарантування екологічної безпеки виробництва. Обсяги виробництва мяса птиці за останні роки (2000-2009) у всіх формах господарств зросли з 264,9 до 1195,7 тис. т за рахунок залучених (понад 4 млрд грн) приватних інвестицій та державної підтримки, що дало змогу переоснастити птахівничі підприємства, впровадити сучасні технології та отримувати продуктивність на рівні світових стандартів (47-55 г добового приросту) і гарантувати якість та безпечність продукції.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?