Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 190
Теоретико-методологічні принципи підвищення ефективності агробізнесу на основі комплексної оцінки основних факторів впливу на рівень ефективності. Аналіз результативності сільськогосподарських підприємств, розробка методів плодовитого їх функціонування.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств, навіть, якщо опустити такі очевидні наслідки зростання ефективності агропромислового виробництва як зниження навантаження на навколишнє середовище та розширення доступу до продуктів харчування (відповідно підвищення продовольчої безпеки), вимагає від сільськогосподарських виробників використання максимально ефективної стратегії виробництва для того, щоб принаймні залишитись на ринку. 0107U008535, 2007-2010 рр.), в рамках якої автором здійснено аналіз ефективності сільськогосподарських підприємств Сумської області; “Розвиток форм господарювання в аграрному секторі в умовах ринку” (№ держ. реєстр. Обєктом дослідження є процеси підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, а також середовище та умови, в яких можлива їх ефективна діяльність, зокрема, організаційна та виробнича структура сільськогосподарських підприємств, фактори, як мають найбільший вплив на ефективність, вплив державного фінансування. Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи: системно-структурний, абстрактно-логічний - при дослідженні сутності категорій “економічна ефективність”, “продуктивність сільськогосподарського виробництва”, визначенні факторів ефективності; метод статистичних групувань - при аналізі показників використання земель великими сільськогосподарськими підприємствами в Україні, при визначенні частки агрохолдингів у загальній структурі виробництва сільськогосподарської продукції; економіко-математичний - при аналізі ефективності сільськогосподарських підприємств Сумської області та формуванні переліку факторів виробництва, які використовуються найменш ефективно; порівняльний та групувань - при порівнянні показників ефективності для різних груп підприємств, ранжованих за розміром, а також при дослідженні характеру інвесторів, які інвестують в сільськогосподарські угіддя; кореляційного та регресійного аналізу - під час встановлення залежності між показниками ефективності. удосконалено: - зміст поняття ефективності та продуктивності сільськогосподарських підприємств, акцентується увага на тому, що дані поняття є принципово різними: продуктивність агропідприємства визначається як співвідношення кінцевих результатів і витрачених факторів виробництва, тоді як під ефективністю розуміють співвідношення фактичної продуктивності підприємства і максимально можливої продуктивності;У першому розділі “Теоретико-методологічні основи визначення ефективності сільськогосподарського виробництва” розглянуто та узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення сутності ефективності та продуктивності сільськогосподарського виробництва, обґрунтована методика визначення ефективності сільськогосподарського виробництва, здійснений аналіз факторів продуктивності в зарубіжних дослідженнях. Взагалі, на розмежуванні понять продуктивності та ефективності наполягають більшість зарубіжних вчених, тоді як у вітчизняній науці більшість вчених ототожнюють ці поняття та визначають ефективність як співвідношення витрат і результатів діяльності. В роботі були використані наступні критерії ефективності: - обсяг виробництва будь-якого продукту не може зростати без збільшення кількості одного або декількох факторів виробництва або зменшення обсягу виробництва інших видів продукції; Максимізація прибутку вимагає від фірми виробництва максимального обсягу продукції за наявності певного використовуваного рівня ресурсів (тобто, слід бути ефективним у технічному плані), використання оптимальної комбінації ресурсів в світлі відносної ціни кожного ресурсу (тобто бути аллокативно ефективним за ресурсами) і виробництва оптимальної комбінації продуктів за існуючих цін (тобто бути аллокативно ефективним за продуктами). Це досягається шляхом вирішення лінійної задачі оптимізації для кожного підприємства вибірки, її математичний вигляд наведений нижче: при наступних обмеженнях: де - технічна ефективність k-того підприємства, - змінні, що показують інтенсивність, з якою кожне підприємство використовується для побудови кривої виробничих можливостей, - n-й ресурс, який використовується у виробництві k-тим підприємством, - m-й вид виробленої продукції, (k=1, …, К) - кількість підприємств, - анонімна функція, яка містить вирази та оператори та може використовуватися для створення делегатів або типів дерев виразів.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та розвязання наукового завдання щодо розробки теоретико-методологічних принципів підвищення ефективності агробізнесу на основі комплексної оцінки основних факторів впливу на рівень ефективності, а також проведення аналізу ефективності сільськогосподарських підприємств та розробка методів ефективного їх функціонування. Поняття ефективності та продуктивності сільськогосподарських підприємств необхідно розмежовувати, оскільки вони є принципово різними: продуктивність агропідприємства визначається як співвідношення результату і факторів виробництва, під ефективністю розуміють співвідношення фактичної і максимально

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?