Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування авіакомпанії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 149
Вивчення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на досягнутий рівень ефективності виробництва в авіакомпанії. Обґрунтування методичних підходів з визначення вартості рейсу і пасажирських тарифів на внутрішніх повітряних лініях.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проблема економічної ефективності виробництва є вузловою для будь-якої економічної системи, особливо в країнах, які змінюють свою соціально-економічну орієнтацію - переходять від соціалістичного шляху розвитку до ринкової системи відношень. Для достовірності результатів досліджень і можливості їхньої практичної реалізації (зокрема, визначення індексів узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва), необхідно спиратися лише на найбільш повні і комплексні дані. Найбільшою мірою вимогам повноти і достовірності відповідає інформація, відображена у річних звітах аудиторської фірми "Ernest Whinney Service Limiteds", яка у 1994 році склала орієнтовні баланси виробничо-господарської діяльності а/к за 1989-1992 рр. Дані за наступні роки в а/к закриті, як складова комерційної таємниці. Найважливішими причинами погіршення діяльності а/к є незадовільна економічна політика, неефективне управління, слабка економічна дисципліна, незадовільна система обліку виробничо-господарської діяльності, вкрай слабка і нерозроблена нормативно-методична база. Ці причини й обумовили вибір напрямку досліджень даної дисертаційної роботи, присвяченої питанням вдосконалювання організаційно-методичного забезпечення виробничо-господарської діяльності а/к, що дозволить підвищити ефективність її функціонування.У першому розділі "Економічна ефективність виробництва і фактори зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності а/к ТААГ" розглянуті теоретичні проблеми економічної ефективності виробництва і фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які здійснюють вплив на її рівень в а/к ТААГ. Узагальнюючий показник економічної ефективності виробництва (JE) можна визначити, зважуючи окремі показники ефективності, за формулою: , де Jm, Jf, JПТ - відповідно індекси віддачі оборотних фондів, фондовіддачі і продуктивності праці (стосовно попереднього, 0-го року), од.; - відповідно питома вага вартості спожитої в першому році маси оборотних фондів (матеріальних витрат та інших грошових витрат), маси основних виробничих фондів (амортизації) у вартості продукції (доходах) першого року; - частка чистої продукції у вартості продукції (доходах) першого року. Темпи зміни окремих показників економічної ефективності зважуються на їх значущість, яка визначається часткою участі відповідного типу виробничих ресурсів у формуванні вартості продукції. У другому розділі "Ресурсно-витратний підхід визначення економічної ефективності виробництва і його реалізація на матеріалах авіакомпанії ТААГ" досліджується ресурсний потенціал і фінансові результати а/к ТААГ, реалізується методичний підхід до визначення узагальнюючого показника економічної ефективності на матеріалах а/к з урахуванням особливостей її діяльності і стану обліку. Ресурсний потенціал а/к характеризують основні фонди, оборотні фонди, чисельність персоналу, а ефективність його використання - відповідно показники фондовіддачі, віддачі оборотних фондів, продуктивності живої праці, що є окремими показниками ефективності виробництва.У першу чергу, це відноситься до організаційно-методичного забезпечення тих сторін діяльності а/к, які визначають її економічне обличчя - обєктивний відбиток справжніх, реальних результатів виробничо-господарської діяльності, економічної ефективності виробництва. Відсутність системи організаційно-методичного забезпечення економічних розрахунків і показників як на рівні а/к у цілому, так і в її структурних підрозділах, свідчить про проблематичність її ефективного функціонування в умовах ринкових відносин. 2.Економічна ефективність виробництва може характеризуватися як за допомогою системи показників, так і одним узагальнюючим показником на всіх рівнях суспільного виробництва. Автор притримується точки зору, що економічну ефективність виробництва характеризує не тільки рівень, але й зміна (динаміка) окремих показників ефективності, поданих у вигляді одного узагальнюючого показника. Найбільший негативний вплив на діяльність а/к здійснюють фактори організаційно-управлінського блока: організаційна структура керування; інформаційно-обчислювальна система; облік і контроль виробничо-економічної діяльності; рівень авіаційних тарифів; оплата і мотивація праці працівників.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?