Організаційно-економічне обґрунтування розвитку кадрового потенціалу наукової системи - Автореферат

бесплатно 0
4.5 163
Організаційно-економічні заходи щодо розвитку кадрового потенціалу наукової системи України та його можливостей вирішувати нові завдання інноваційної економіки. Особливості законодавчого забезпечення кадрового потенціалу наукової системи України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Соціально-економічні умови, які склалися в Україні в період реформування суспільства в останні два десятиріччя, негативно вплинули на розвиток науки, що, зокрема, знайшло своє відображення у зменшенні обсягів фінансування наукової сфери і, як наслідок, у скороченні чисельності кадрового потенціалу, старінні наукових кадрів, зниженні творчої активності науковців та скороченні тематичного фронту наукових досліджень. Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що в сучасних умовах інноваційний розвиток економіки вирішальним чином залежить від висококваліфікованого персоналу, активного використання нових знань та інновацій, а також тісних взаємозвязків між наукою, економікою та освітою. Стратегія інноваційного розвитку України передбачає більш активну позицію держави у розвитку науково-технологічної сфери, в якій головну роль відіграють наукові кадри. Тому існує необхідність у розробці комплексних підходів до дослідження кадрового потенціалу України на основі використання різноманітних методів, що дозволить провести поглиблений аналіз стану та тенденцій його розвитку в останні роки, оцінити взаємозвязок кадрового потенціалу з фінансовими ресурсами та результативністю наукової діяльності, а також розробити сценарії розвитку науково-кадрового потенціалу України на середньострокову перспективу та відповідні рекомендації щодо удосконалення системи науково-кадрового забезпечення. В рамках цієї теми автором проведено дослідження науково-технічного потенціалу України, а саме: детальний аналіз основних тенденцій розвитку наукового кадрового потенціалу за 1995 - 2008 рр. на основі статистичних даних та соціологічних досліджень; здійснено розрахунок фонду заробітної плати для науковців НАН України різних вікових категорій на основі узагальнення і обробки зібраних даних; розроблено сценарії розвитку наукових кадрів України.У першому розділі роботи - «Теоретико-методичні основи вивчення кадрового потенціалу науки» - розглянуто основні методичні підходи до вивчення науково-технічного потенціалу, проаналізовано сутність понять «науково-технічний потенціал» та «кадровий потенціал», досліджено законодавче забезпечення розвитку науково-кадрового потенціалу та запропоновано авторський підхід до його поглибленого дослідження в контексті переходу до інноваційної моделі розвитку національної економіки. За результатами проведених соціологічних досліджень 1960 - 2010 рр. виявлено, що за часів СРСР спостерігався екстенсивний розвиток науки, який супроводжувався зростанням наукових та виробничих підрозділів науки, ростом чисельності зайнятих в науці, збільшенням фінансової підтримки наукових досліджень. Аналіз законів, які регулюють наукову діяльність свідчить, що Україна є однією з перших пострадянських держав, яка активно почала створювати законодавчу базу в сфері науково-технологічної діяльності і першою прийняла Закон «Про наукову та наукову технічну діяльність». 6 Розробка сценаріїв розвитку науково-технічного потенціалу України § чисельність зайнятих у науково-технічній сфері; § частка ВВП, що виділяється на НДДКР; § співвідношення заробітної плати у сфері науки до середньої заробітної плати за видами економічної діяльності; § розрахункові показники рівень країни метод моделювання На основі досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених автором розроблено методичний підхід до здійснення поглибленого вивчення науково-кадрового потенціалу України, який дозволяє системно проаналізувати наявний кадровий потенціал у взаємозвязку з фінансуванням та результативністю, виявити їх взаємообумовленість, дослідити тенденції розвитку, здійснити моделювання динаміки зайнятості в науково-технічній сфері в контексті вивчення можливої трансформації моделі соціально-економічного розвитку країни та розробити рекомендації щодо удосконалення системи науково-кадрового забезпечення України.В дисертаційній роботі викладено теоретичні узагальнення досліджень науково-технічного потенціалу та розроблено методичний підхід до проведення поглибленого аналізу кадрового потенціалу наукової системи України щодо його можливостей вирішувати нові задачі суспільства в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку. Розглянуто теоретичні основи категорії «науково-технічний потенціал», які показують, що проблемам його розвитку приділяється велика увага науковців, які наводять різні визначення поняття «науково-технічний потенціал» в залежності від мети та завдань дослідження. За найпоширенішою думкою поняття «науково-технічний потенціал» визначається як здатність наукової системи одержувати наукові результати, досягати поставлених цілей та вирішувати проблеми сьогодення, а також майбутні, які постають перед наукою та науковим суспільством. Розроблено методичний підхід до здійснення поглибленого дослідження науково-кадрового потенціалу України з врахуванням впливу сучасних внутрішніх та зовнішніх факторів, обумовлених ринковими змінами, який включає проведення статистичних досліджень науково-кадрового потенціалу за секторами та галузями науки, а також соціологічного дослі

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?