Організаційно-економічне обґрунтування реструктуризації підприємств м’ясної промисловості на рівні регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 204
Розробка науково обґрунтованих засад реструктуризації підприємств м’ясної промисловості. Визначення їх організаційно-економічних особливостей. Розробка механізму функціонування засад для забезпечення ринку м’ясопродуктами на регіональному рівні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Формування ринково орієнтованого організаційно-економічного механізму функціонування підприємств мясної промисловості визначається обєктивною необхідністю підвищення ефективності роботи АПК, його переходу до принципів сталого соціально-економічного розвитку. Все це свідчить про необхідність адаптації мясної промисловості до навколишнього середовища, чого можна досягти завдяки постійним перетворенням різних сфер діяльності галузі, тобто шляхом реструктуризації. Успішне проведення реструктуризації підприємств, яке означає їх швидку пристосованість до ринкових умов господарювання, особливо важливим є для мясної промисловості, оскільки вона забезпечує найголовнішу потребу населення у продуктах харчування. Дисертаційне дослідження виконувалось у контексті проведення Черкаським державним технологічним університетом госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт: „Теорія та методологія формування потенціалу розвитку національної економіки”, номер державної реєстрації ДР.0100U004422 (з 2000 по 2002 рр.); „Трансформація фінансової системи України” за № 0103U008077 (з 2001 по 2003 рр.); „Методологічні, методичні та організаційні проблеми підвищення ефективності виробництва продукції в агропромисловому комплексі”, номер державної реєстрації ДР.0103 U 014325 (з 2003 по 2005 рр.). Статистичні методи використовуються для визначення залежності між споживанням мяса і мясопродуктів в області та динамікою цін, а також для визначення прогнозних тенденцій розвитку забезпечення мясом та мясопродуктами регіонального продовольчого ринку.Сутність реструктуризації підприємств мясної промисловості визначається комплексом техніко-технологічних, організаційно-економічних та правових заходів, спрямованих на зміну відносин економічної власності, форм управління, виробничої структури підприємств для їх господарсько-фінансового оздоровлення, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення ефективності та конкурентоспроможності, раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів. Для відображення факторів впливу на цінову політику підприємства запропоновано застосування методики аналізу цін пропозиції мясної продукції через розрахунок еластичності собівартості за ціною виробничих ресурсів, що дасть змогу визначити чинники впливу на динаміку цін мяса і мясопродуктів та обґрунтувати економічну доцільність різких коливань цін залежно від коливань вартості окремих видів виробничих ресурсів. Визначено критерії оцінки результатів реструктуризації підприємств мясної промисловості: зростання обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення показників прибутковості (рентабельності), забезпечення ліквідності активів, підвищення інвестиційної привабливості, зростання ринкової ціни цінних паперів підприємства та ринкової вартості самого підприємства, впровадження прогресивних технологій, удосконалення методів і принципів управління, збільшення кількості робочих місць та вирішення екологічних проблем. У другому розділі „Аналіз економічних показників сучасного стану виробництва мяса і мясопродуктів та організаційно-економічні і правові передумови реструктуризації підприємств мясної промисловості регіонального рівня” проаналізовані основні економічні та техніко-технологічні показники розвитку підприємств мясної промисловості, досліджено організаційно-економічні і правові особливості реструктуризації підприємств мясної промисловості регіонального рівня; запропоновано шляхи оптимізації сировинних зон і мясопереробних підприємств в умовах реструктуризації підприємств мясної галузі. Аналіз технологій виготовлення мясної продукції переробними підприємствами свідчить про те, що вони базуються або на державних стандартах, за якими виробляють продукцію за традиційними рецептурами, або ж за технічними умовами (ТУ), завдяки чому зявляється велика кількість нових видів продукції з нижчими показниками якості, ніж продукція, що виробляється за держстандартом.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що втілено у розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування підприємств мясної промисловості в ринкових умовах господарювання шляхом обґрунтування необхідності реструктуризації. Види реструктуризації різняться залежно від цілей, які ставить перед собою підприємство. Автором пропонується підхід, який дає можливість узагальнити цілі реструктуризації, актуальні для підприємств мясної промисловості, конкретизує їх за напрямками реструктуризації і дає змогу підприємству визначити найбільш пріоритетні з них. При цьому непродуктивність, неефективність та неконкурентоспроможність для переробних підприємств підтверджується показниками їх діяльності, а для сільськогосподарських та особистих селянських господарств - недотриманням санітарних вимог, умов утримання тварин, неспроможністю застосовувати новітні технології та техніку для виготовлення продукції. Автором встановлено, що технічне оснащення виробництва сільськогосподарської продукції основними технічними засобами в облас

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?