Організаційно-економічні засади ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 185
Знайомство з організаційно-економічними засадами ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів. Водогосподарські комплекси як важлива складова регіональної економіки, розгляд найбільш перспективних напрямків ринкової трансформації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виходячи з існуючої практики функціонування регіональних водогосподарських комплексів (РВГК) можна стверджувати, що в умовах суспільних трансформацій практично унеможливлюється переведення цих комплексів на ресурсоощадливу модель розвитку. За таких обставин важливого значення набуває потреба обґрунтування механізмів ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів до умов функціонування відкритої національної економічної системи та її регіонального економічного простору. Дисертація безпосередньо повязана з тематикою науково-дослідних робіт Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», зокрема з темами: «Водно-ресурсний потенціал у стратегії розвитку України на період до 2015 року» (номер державної реєстрації 0100U000089), «Інституціональне забезпечення раціонального природокористування в Україні (номер державної реєстрації 0108U009954), в межах яких дисертантом обґрунтовано перспективні напрями ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів та запропоновано модель водогосподарської кластеризації на промислових, прикордонних та меліорованих територіях. Дослідження виконувалось на основі використання загальнонаукових методів і прийомів: системного методу - для структуризації регіональних водогосподарських комплексів як складної еколого-економічної системи; синергійного методу - для встановлення взаємозвязків між учасниками водогосподарських кластерів; тектологічного методу - для обґрунтування управлінської вертикалі процесу водогосподарської кластеризації; економіко-статистичного методу - для виявлення основних тенденцій забору, використання водних ресурсів та відведення стічних вод в розрізі економічних районів України; історичного методу - для виявлення найбільш характерних рис водогосподарського комплексоутворення при різних суспільно-економічних формаціях; абстрактно-логічного методу - для виділення магістральних напрямів ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів; методу сходження від абстрактного до конкретного - для вибору водогосподарської кластеризації з-поміж запропонованих напрямів ринкової трансформації як найбільш перспективної форми водогосподарського комплексоутворення в умовах ринкових відносин. Основні результати дисертаційного дослідження, які відзначаються новизною, полягають у наступному: вперше: - розроблено організаційно-економічні засади ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів, що передбачають їх реформування через диференціацію регуляторних важелів та створення нової організаційної структури на основі кластеризації при дотриманні басейнового принципу управління водними ресурсами та досягненні ефективності водогосподарської діяльності регіонів України;Дослідження показали, що складність проектування та структурування РВГК значною мірою зумовлена тим, що він є надто багатофункціональним утворенням, зокрема, включає природну складову (водні ресурси, навколишнє середовище, місцеві природні умови), технічну складову (водогосподарські споруди, водосховища, захисні споруди), управлінську складову (органи управління, система моніторингу, обслуговуючі підприємства), які в цілому становлять потужний сегмент регіонального економічного простору. На формування структури РВГК вирішальний вплив здійснюють наступні фактори: рівень забезпеченості річковим стоком та підземними водами, потужності водопровідно-каналізаційного господарства, наявність міжгосподарських та внутрігосподарських гідротехнічних споруд меліоративних систем, рівень паводконебезпечності території, спеціалізація регіонального господарського комплексу, наявність оборотних систем водопостачання у сфері матеріального виробництва, інтегрована система управління водними ресурсами. Рівень ефективності запропоновано визначати на основі інтегральної оцінки за трьома критеріями - інфраструктурна забезпеченість водоспоживання, еколого-енергетична ефективність водопостачання, соціально-економічна ефективність господарської освоєності водно-ресурсного потенціалу (табл. Для показників-стимуляторів індивідуальний територіальний індекс ефективності розраховуватиметься за формулою: Для показників-дестимуляторів - за формулою: (2) де - індивідуальний територіальний індекс ефективності і-го регіону за j-м показником з к-го критерію в періоді t; Розрахунок інтегральних територіальних індексів ефективності проводимо за формулою: , (3) де - інтегральний територіальний індекс ефективності і-го регіону за к-м критерієм у періоді t.У дисертації розроблено організаційно-економічні засади ринкової трансформації регіональних водогосподарських комплексів, що передбачають реформування водогосподарських комплексів через диференціацію регуляторних важелів та організаційної структури на основі водогосподарської кластеризації. Оцінка різноманітних підходів до проблем водогосподарського комплексоутворення дала підстави стверджувати, що регіональний водогосподарський комплекс (РВГК) являє собою структурний елемент регіо

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?