Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Теоретико-методологічні основи формування організаційно-економічних засад продовольчого забезпечення в регіоні в ринкових умовах господарювання. Шляхи і напрями структурно-динамічних зрушень в сфері продовольчого забезпечення Чернівецької області.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Як важлива складова частина державної політики, продовольче забезпечення зачіпає різнобічні аспекти життєдіяльності окремої людини, родини, села, міста, області й держави в цілому. Значний внесок у розробку теоретичних та прикладних аспектів управління аграрним сектором економіки, регулювання ринків продовольства, продовольчої безпеки країни та її регіонів, визначення та задоволення населення в продовольчих товарах зробили Алтухов А., Алимбеков С.С., Борщевський П.П., Балабанов В.С., Балабанов Г.В., Білик Ю.Д., Гордєєв А.В., Данилишин Б.М., Дейнеко Л.В., Жигалов А.М., Колесняк А.А., Копитко В.І., Крисанов Д.Ф., Кукса І.М., Лисецький А.С., Овчинніков О.Г., Пасхавер Б.Й., Прядко В.В., Саблук П.Т., Трегобчук В.М., Трейсі М., Ушачов І.Г., Чернюк Л.Г., Євдокименко В.К. та ін. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження одержані відповідно до наукових тем, які виконувались у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України: Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року, номер державної реєстрації 0104U003168 (автором запропоновано шляхи вдосконалення сучасної просторової організації харчової промисловості Чернівецької області); Проблеми сталого розвитку і основні напрями структурних трансформацій в економіці України (комплексне фундаментальне дослідження), номер державної реєстрації 0101U007882 (автором досліджено стан матеріально-технічної бази, інвестиційного забезпечення та розвитку підприємництва в продовольчому комплексі Буковини); Розробка наукових засад розвитку продовольчого комплексу України на довготривалу перспективу, номер державної реєстрації 0101U007876 (автором визначено стратегічні завдання в сфері виробництва продовольства регіону); Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України, номер державної реєстрації 0106U000774 (автором досліджені тенденції та закономірності розвитку сільського господарства та харчової промисловості Чернівецької області за період 1990-2005 рр.); Дослідження модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій розвитку, номер державної реєстрації 0105U008892 (автором узагальнено шляхи вдосконалення механізму управління безпечністю та якістю продовольчих товарів в контексті вимог ЄС). Також дисертаційне дослідження повязане з науковою темою Буковинської державної фінансової академії “Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи”, номер державної реєстрації 0107U004148 (автором визначено значення та завдання прогнозування продовольчого забезпечення при розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіону). Для досягнення поставленої мети в роботі використано ряд загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, які взаємоповязані між собою та застосовувалися у роботі у послідовному і логічному звязку: порівняльно-історичний метод - для вивчення еволюції теоретичних і методичних основ продовольчого забезпечення, метод структурно-логічного аналізу та методи аналізу і синтезу - при побудові структури роботи в логічному взаємозвязку і вивчення предмету в цілісності, єдності та взаємозвязку його окремих складових частин, методи економіко-статистичного та факторного аналізу - для аналізу та характеристики сучасного рівня розвитку продовольчого забезпечення в регіоні, балансовий та нормативний методи - для вивчення та виявлення регіональних особливостей виробництва та споживання продуктів харчування населенням, графічний - для наочного відображення динаміки абсолютних і відносних показників розвитку предмету дисертаційного дослідження, економіко-математичний та економетричний методи - для визначення перспектив розвитку та концептуальних засад формування стратегії продовольчого забезпечення регіону.Рівень продовольчого забезпечення багато в чому визначається співвідношенням попиту і пропозиції товарів на продовольчому ринку, причому основними чинниками, які впливають на формування попиту є чисельність населення, його віковий склад, рівень доходів населення, територіальні та національні особливості в споживанні продуктів харчування, рівень цін на продукти харчування на продовольчому ринку, а до головних чинників, що формують пропозицію - рівень розвитку сільського господарства, харчової і переробної промисловості, продовольчого ринку та його інфраструктури, рівень розвитку зовнішньоекономічної діяльності субєктів продовольчого ринку. При всій важливості ринкових відносин у системі відносин продовольчого забезпечення очевидно те, що процес нормалізації продовольчого забезпечення безперервний і вимагає активного управління, регулювання, стимулювання в організації й функціонуванні механізму продовольчого забезпечення, які ґрунтуються на законодавчій і нормативно-правовій базі. Таким чином нами пропонується розглядати продовольче забезпечення регіону як комплекс економічних, технологічних та організаційних заходів, які здійснюються державою та іншими субєктами ринку на рівні країни та регіонів з метою задоволення по

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?