Організаційно-економічні засади лібералізації ціноутворення в портовій діяльності України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 170
Розробка організаційно-економічних основ ціноутворення на основні послуги портової діяльності в умовах її лібералізації в державі і включення в транспортні осі Європейського Союзу. Сучасна природа ринків транспортних послуг і тенденцій їх трансформації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для реалізації нової економічної політики і розвитку інноваційної моделі економіки України необхідні перетворення на рівні первинних господарських ланок - підприємств, які органічно обєднають їх структурне реформування з дією цінового ринкового механізму, який має забезпечувати ефективність економічного розвитку всіх субєктів господарювання. Проте, на сьогодні потребують подальшого поглиблення наукові розробки методики комплексної оцінки тарифів на роботи і послуги, які б дозволили оперативно, достатньо обєктивно і повно визначати ефективність процесу ціноутворення на продукцію вітчизняних підприємств морського транспорту. У дисертаційному дослідженні представлено теоретичне і прикладне узагальнення організаційно-методичних засад ціноутворення на послуги портової діяльності, розглядаючи їх у взаємодії з процесами становлення і розвитку ринку транспортних послуг з морського перевезення і переробки вантажів в Україні. Дисертація виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеського державного економічного університету в рамках науково-дослідної програми Міністерства освіти і науки України № 118 від 02.03.2004 р. за темою: "Активізація інноваційного потенціалу регіону і стратегічні пріоритети його використання" в частині розробки тарифної політики і цінової стратегії підприємств морського транспорту і морських торгових портів. У дисертації використано такі методи наукового дослідження: аналіз і синтез - для вивчення обєкту і предмету дослідження; групування і порівняння - для встановлення і зіставлення статистичних даних різних часових інтервалів; історичний і логічний - для визначення еволюції розвитку цінових стратегій підприємств морського транспорту і особливостей їх формування в різних економічних умовах; економіко-математичне моделювання - для розробки методики розрахунку оптимальної тарифної політики морських портів, яка забезпечить високу ефективність їх функціонування на ринку морських транспортних послуг; аналіз динамічних рядів - для виявлення закономірних тенденцій у формуванні цінової стратегії транспортних підприємств; аналіз чинника - для визначення основних умов розробки і впровадження нової тарифної політики портів; математико-статистичний - для оцінки достовірності результатів наукових досліджень; графічний - для наочного відображення динаміки економічних показників залежно від тарифної політики морських торгових портів.У першому розділі - "Ринок транспортних послуг у світогосподарському інтеграційному процесі" - висвітлено теоретичні засади формування та розвитку ринку транспортних послуг в умовах посилення міжнародних інтеграційних процесів та реформування вітчизняних морських торговельних портів за умов структурної перебудови транспортного комплексу України та його інтеграції у світовий ринок транспортних послуг, досліджено місце та роль ринку портових послуг у сфері розширеного відтворення національної економіки. Однією з важливих ланок, які виконують ряд специфічних функцій в загальному процесі пересування вантажів і пасажирів, є морські торговельні порти, економічні результати діяльності яких багато в чому залежать від обґрунтованості тарифів, що застосовуються при наданні ними послуг. Зокрема, це стосується підвищення тарифів на залізничні перевезення і портові послуги у середині 90-х років, в результаті чого більшість високо тарифних вантажів країн СНД переорієнтувались на порти Прибалтики, тобто вантажовласниками обрали для перевезення інші канали обслуговування і, навіть, подальше зменшення цих тарифів вже не повернуло вантажопотоки назад. Термінальні збори встановлюються так, що розміри ставок виявляються однаковими для всіх базових портів відправлення і призначення, незалежно від різниці в собівартості виконання перевантажувальних операцій, а різниця в їх величині зазвичай компенсується порту лінійним перевізником за свій рахунок, те ж має місце при виконанні фідерних перевезень. Проте на принципі собівартості послуг тарифи повністю не будуються навіть за умови так званої англійської концепції портової діяльності, хоча, звичайно, жоден з портових операторів, ніколи собі в збиток працювати не намагався.У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення важливої науково-практичної задачі створення організаційно-економічних засад лібералізації ціноутворення в портовій діяльності України, яке дозволяє сформулювати основні положення, висновки і рекомендації, а саме: Автором обґрунтовано множинність ринків портової діяльності, що дозволила виділити локальні ринки портових послуг як ринки обслуговування, які сформувалися в рамках кожного каналу - схеми транспортування вантажу, і, що саме головне, обґрунтувати первинність конкуренції між каналами обслуговування в порівнянні з конкуренцією між портами. Основним підходом до формування тарифів на лінійні та портові послуги на сьогоднішній день є реалізація умови "What the traffic will bear", що обумовлює

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?