Організаційно-економічні засади формування еколого-орієнтованої системи управління вторинними ресурсами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 197
Запропонування науково-методичного підходу до формування системи еколого-орієнтованого управління ВР, що ґрунтується на комплексі методів економічної мотивації на всіх стадіях життєвого циклу продукту. Ефективність вилучення ресурсів з відходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Одним із стратегічних напрямків системи управління відходами повинно стати еколого-орієнтоване управління вторинними ресурсами (ВР), спрямоване на забезпечення екологічно безпечного і економічно доцільного вилучення ресурсів з відходів і максимально можливого їх використання у виробництві. Проблемам управління ВР присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких досліджуються загальнотеоретичні основи і науково-методичні підходи оцінки ефективності переробки відходів з метою отримання ВР, основи організаційно-економічного механізму управління відходами, аспекти мотивації субєктів господарювання у напрямку ресурсозбереження та повторного використання ресурсів. Дисертаційна робота виконана у відповідності з темами держбюджетних науково-дослідних робіт, проведених в Сумському державному університеті, зокрема: "Формування еколого-економічного механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства" (№ д/р 0108U009079), де автором розглянуто особливості формування економічної мотивації субєктів господарювання щодо вилучення ресурсів з відходів; "Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства" (№ д/р 0108U000670), де автором досліджено організаційно-економічні засади системи управління відходами як ВР; "Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем" (№ д/р 0106U001939), де автором проаналізовано ресурсний потенціал відходів виробництва та споживання. Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі було використано такі методи наукового дослідження: причинно-наслідкових звязків при дослідженні сутності поняття "еколого-орієнтоване управління ВР"; структурно-логічного аналізу при дослідженні передумов та принципів формування системи еколого-орієнтованого управління ВР; статистичного аналізу і порівняння при систематизації факторів впливу на ефективність вилучення ресурсів з відходів та при визначенні відповідності обсягу вилучення ресурсів з відходів кількості їх можливого використання у виробництві; системного аналізу і узагальнення при обґрунтуванні вибору організаційних та економічних інструментів управління відходами як ВР; аналітичний метод і економіко-математичного аналізу для розрахунку фактичного та максимально можливого обсягів вилучення ресурсів з відходів та обсягів їх використання в регіоні. науково-методичний підхід до систематизації факторів впливу на ефективність вилучення ресурсів з відходів, який, на відміну від існуючих, враховує взаємозвязок субєктно-обєктних, ринкових, фінансових, організаційних, інформаційних, науково-технічних та науково-методичних характеристик в межах життєвого циклу (ресурс-продукт-відходи-продукт). дістало подальшого розвитку: - науково-методичний підхід до обґрунтування вибору організаційних та економічних інструментів управління відходами як ВР, який відрізняється тим, що передбачає їх диференціацію відносно субєктів економічної системи (розробники, виробники та споживачі продукту і субєкти з його утилізації) та профілю завдань, що вирішуються;У першому розділі "Загальнотеоретичні основи еколого-орієнтованого управління вторинними ресурсами" проаналізовано сучасний стан і тенденції управління відходами в Україні та економічно розвинених країнах, доведено необхідність врахування екологічного чиннику при обґрунтуванні управлінських рішень щодо переробки відходів, розкрито сутнісно-змістовну основу поняття "еколого-орієнтоване управління ВР", досліджено передумови та особливості формування екологічно орієнтованої системи управління ВР. В результаті аналізу існуючих підходів до управління відходами було виявлено, що при формуванні системи управління ВР потрібно враховувати екологічну компоненту як невідємну складову при обґрунтуванні управлінських рішень. Максимально можливий обсяг ВР, який може бути отриманий з відходів, можна визначити наступним чином: , (1) де - обсяг ВР, який може бути вилучений з відходів, утворених за період t в регіоні q, т; - обсяг i-го ресурсу, що міститься в j-му виді відходів, т; - коефіцієнт максимально можливого вилучення i-го ресурсу з j-го виду відходів; - кількість j-го виду відходів, що утворилися за період t в регіоні q, т; - максимально можлива кількість i-го ресурсу, яка може бути отримана з j-го виду відходів, т. Фактичний обсяг вилучення ресурсів можна визначити у такий спосіб: , (3) де - загальний обсяг ВР, який фактично вилучається з відходів, утворених за період t в регіоні q, т; - коефіцієнт фактичного вилучення i-го ресурсу з j-го виду відходів; - обсяг i-го ВР, що фактично вилучається з j-го виду відходів, т. Максимально можливий обсяг ВР, який може бути використаний у виробничій системі регіону q за період t можна визначити у такий спосіб: , (4) де - обсяг ВР, який може бути використаний у виробництві за період t в регіоні q, т; - кількість i-го первинного ресурсу, що використовується для виробництва j-го

План
Основний зміст дисертаційного дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?