Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського землекористування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Формування організаційно-економічних засад екологізації сільськогосподарського землекористування щодо забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального простору. Оцінка використання земельних ресурсів України в умовах перехідної економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Природно, що в даному випадку особливої актуальності набуває проблема удосконалення організаційно-економічних засад екологізації перш за все сільськогосподарського землекористування. Існуюча система землекористування в Україні вимагає наукового переосмислення в контексті її поєднання із загальносистемними принципами взаємодії людини та природи на рівні відповідної інституціоналізації економічних відносин. Узагальнення наукових поглядів згаданих вчених та світового досвіду щодо оптимізації управління процесами екологізації господарської діяльності дає підстави зробити висновок про те, що для України в сучасних умовах важливим стає визначення теоретико-методологічного обґрунтування організаційно-економічних засад екологізації сільськогосподарського землекористування як інструменту забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального простору за рахунок підвищення продуктивності земель та посилення екологічної стійкості ландшафтів. „Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року (Комплексне фундаментальне дослідження)” (номер держреєстрації 0104U003168), в межах якої автором було проаналізовано сучасний стан та розроблено прогноз структури земельних ресурсів у відповідні Схеми Закарпатської, Чернівецької, Харківської, Полтавської областей на довготривалу перспективу; 4.2.1.5.83 - „Розробка теорії і методів оцінки, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів в умовах сучасного землекористування” (номер держреєстрації 0102006925) - особистим внеском є аналіз формування сучасних організаційно-економічних засад забезпечення еколого-орієнтованого землекористування. „Схеми (Прогнозу) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року (номер держреєстрації 0104U003168), в межах якої автором було проаналізовано сучасний стан та розроблено прогноз структури земельних ресурсів у Схемах Закарпатської, Чернівецької, Харківської, Полтавської областей на довготривалу перспективу; 4.2.1.5.83 - „Розробка теорії і методів оцінки, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів в умовах сучасного землекористування” (номер держреєстрації 0102U006925) - особистим внеском є аналіз формування сучасних організаційно-економічних засад забезпечення еколого-орієнтованого землекористування (довідка 25/724-18-4 від 22.09.2006).У першому розділі „Теоретико-методологічні напрями інституціоналізації еколого-орієнтованого сільськогосподарського землекористування” розкрита економічна сутність загальних принципів формування інституціонального середовища господарської діяльності, визначаються особливості інституціоналізації землекористування. В дисертації досліджено загальні методологічні підходи забезпечення еколого-орієнтованого розвитку господарської діяльності з позицій різних економічних теорій (класична школа, лібералізм, монетаризм, інституціоналізм). Інституціональний підхід для визначення пріоритетів господарської діяльності є найбільш доцільним, оскільки має яскраво виражені системні ознаки, дає можливість аналізувати, прогнозувати і рекомендувати подальші екологічні зрушення і на локальному, і на регіональному, і на національному рівні. Крім того, в процесі визначення напрямків екологізації господарської діяльності слід враховувати такі принципи: принцип розумної достатності та допустимого ризику; принцип віддаленості події; принцип неправдивого благополуччя; принцип неповноти інформації; принцип системного часу; принцип „мякого” управління; принцип екологічної робочої надійності; принцип екологічної відповідності. Згідно з цією схемою процес екологізації землекористування є результатом послідовного взаємоузгодження загальних принципів екологізації господарювання із цільовими установками, які формуються на основі правил взаємодії субєкта і обєкта господарювання в рамках відповідних екологічних обмежень.Дисертація є самостійною роботою, в якій на основі проведеного теоретичного узагальнення розвязане важливе наукове завдання - розроблені методологічні, методичні та практичні підходи та подано обґрунтування шляхів забезпечення еколого-орієнтованого землекористування на регіональному рівні, підвищення еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель, їх охорони і розширеного відтворення як передумови досягнення стану динамічної рівноваги на засадах сталого розвитку та ринкових форм господарювання. На основі проведених досліджень загальних методологічних підходів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку господарської діяльності з позицій різних економічних теорій (класична школа, лібералізм, монетаризм, інституціоналізм) встановлено, що для забезпечення еколого-орієнтованого землекористування в Україні, зокрема на регіональному рівні, найбільш прийнятною є інституціональна економічна теорія. В роботі представлено авторську логістичну схему процесу екологізації землекористування, де вперше використовується поєднання категорій „інституціональне середовище” та „екологізація землекористування”, в результат

План
2. Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?