Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням - Автореферат

бесплатно 0
4.5 188
Розробка концепції розвитку екологічної сертифікації продукції, послуг, технологій у сфері природокористування в контексті задач реалізації національної екологічної політики. Аналіз організаційно-економічних засад до оцінки ефективності її впровадження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зазначені обєктивні передумови засвідчують актуальність розроблення принципово нових організаційно-економічних засад екологічної сертифікації як інструменту управління природокористуванням. Проте на теперішній час в Україні та світі не існує цілісної, теоретично і методологічно обґрунтованої концепції екологічної сертифікації, яка б включала організаційно-економічний механізм, еколого-економічне обґрунтування, законодавчо-нормативні основи та інституціональні передумови стимулювання і розвитку екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням. Зокрема, тема та зміст дослідження відповідають тематиці науково-дослідницьких робіт Національного університету водного господарства та природокористування: „Розробка і обґрунтування методології менеджменту якості довкілля” (державна реєстрація за № 0210U001215, де здобувачем розроблено науково-методичний підхід до формування системи екологічної сертифікації у сфері природокористування та обґрунтовано практичні засади моделювання в процедурі екологічного аудиту природно-господарських систем; „Актуальні проблеми теорії і практики виробничого та екологічного менеджменту” (державна реєстрація за № 0107U004184 де здобувачем доведено доцільність використання системного підходу в екологічному аудиті і сертифікації продукції, послуг та у сфері природокористування; „Обґрунтування та розробка системи екологічного менеджменту при реконструкції і експлуатації меліоративних систем зони Полісся України” (державна реєстрація за № 0207U002826, де здобувачем розроблено організаційні основи і методичні підходи до розробки стандартів органічного виробництва, методологічні засади екологічного менеджменту в системі управління природокористуванням згідно директив ЄС. У процесі дослідження використано такі наукові методи логіко-структурні - для розроблення концепції екологічної сертифікації у сфері природокористування, розроблення інструментарію екологічної політики та стимулювання розвитку екологічної сертифікації; аналізу і синтезу - при визначенні соціо-еколого-економічного ефекту від запровадження екологічної сертифікації продукції, послуг, технологій та у сфері природокористування а також для розробки методології формування організаційного механізму запровадження екологічної сертифікації; математичного моделювання - при дослідженні стану і тенденцій розвитку природно-господарських систем; статистичного та порівняльного аналізу - для обґрунтування економічної ефективності органічного виробництва; експертних оцінок та порівняння - для обґрунтування переваг екологічно маркованої продукції та організаційних передумов просування екологічно безпечної продукції; розрахунково-аналітичний при обґрунтуванні економічної ефективності економічних основ стандартизації нормативних документів із екологічної сертифікації; сценаріїв - для оцінки динаміки і стану основних економічних, соціальних та екологічних показників; кореляційно-регресійного аналізу та прогнозування - для прийняття виважених рішень в системі управління природокористуванням. розкриті теоретичні основи і науково-методичні положення щодо стимулювання розвитку екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням, які включають три блоки: а) економічні стимули, що забезпечують мотивацію до екологічної сертифікації (податок за забруднення і використання природних ресурсів, податкові пільги, екологічна декларація, гарантування позики, гранти, реклама тощо); б) економічні санкції до субєктів природокористування (штрафи, відшкодування збитків, заміна неякісної продукції на якісну тощо); в) організаційно-правові заходи проведення екологічної сертифікації, а саме: інструменти екологічної політики (обовязкові і добровільні), дозволи на використання природних ресурсів, ціноутворення на екологічно сертифіковану продукцію, екологічне страхування, екологічне управління, сертифікація систем управління, стандарти екологічної сертифікації;В першому розділі „Теоретичні основи екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням” розкрито сутність екологічної сертифікації та імплементацію її розвитку в умовах екологізації світової економіки, обґрунтовано передумови формування та запропоновано понятійний апарат екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням, досліджено еволюцію стандартизації показників забезпечення якості НПС. Науково обґрунтована структурно-логічна побудова поняття „екологічна сертифікація” в системі управління природокористуванням, під якою розуміється системна діяльність третьої сторони з метою встановлення відповідності природно-господарських обєктів до соціальних, економічних та екологічних критеріїв і потреб суспільства згідно законодавчо-нормативних документів України та світу з використанням процедури екологічного аудиту, що забезпечує економічно доцільне та екологічно виважене управління природокористуванням. У концепції розкрито науково-методичне забезпечення, еколого-економічні та організаційні передумови розвитку екологічної сертифікації, модель і етапи запров

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?