Організаційно-економічні важелі формування соціально-орієнтованої ринкової економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 161
Економічні умови та чинники, що впливають на формування соціально-орієнтованої економіки в Україні. Оцінка практики застосування соціальних стандартів і гарантій рівня життя. Процеси формування доходів населення. Основні причини високого рівня бідності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В сучасних наукових дослідженнях широко висвітлюються питання, повязані з формуванням середнього класу як основи для формування інститутів соціально орієнтованої ринкової економіки, а також впровадженням соціальних цілей в практику короткострокового програмування соціально-економічного розвитку країни. Однак, хоча в Україні, перш за все на законодавчому рівні, вже сформовані передумови для реалізації концепції соціально орієнтованої економіки, залишаються нерозвязаними проблеми, повязані з впровадженням принципів соціально орієнтованої економіки в систему стратегічного планування соціально-економічного розвитку країни. Подальший шлях розвитку економіки України вимагає визначення моделі поєднання ринкових принципів розвитку і пріоритетів соціальної справедливості та зумовлює необхідність розроблення механізмів переходу до моделі соціально орієнтованої економіки, яка успішно застосовується провідними країнами Європейського Союзу та багатьма країнами світу. Конкретні наукові результати були отримані на основі системного підходу до аналізу соціально-економічних явищ і процесів у національній економіці з використанням таких методів: історико-логічний - при визначенні закономірностей розвитку наукової думки щодо сутності, критеріїв, інструментів і засобів формування соціально орієнтованої економіки; діалектичний і системно-структурний - при дослідженні процесів становлення в Україні правових та економічних засад функціонування соціально орієнтованої економіки; наукової абстракції - при обґрунтуванні категоріального апарату системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку з урахуванням ЦРТ; групувань і класифікацій - при систематизації соціальних стандартів і гарантій рівня життя в Україні; факторного аналізу - при виявленні впливових макроекономічних факторів формування рівня життя населення в Україні; статистичного та якісного аналізу - для обґрунтування соціально-економічних наслідків впровадження ЦРТ у вітчизняну практику стратегічного планування соціально-економічного розвитку. В результаті проведеного дослідження отримані наступні наукові результати, які становлять особистий внесок здобувача і виносяться на захист: одержано вперше: · розроблено організаційно-економічний механізм (в тому числі систему важелів) формування в Україні соціально орієнтованої економіки з визначенням таких напрямів, як запровадження стратегічного планування соціально-економічного розвитку на основі критеріїв ЦРТ та моніторингу їх виконання на всіх рівнях державного управління економікою, що дозволить посилити соціалізацію всіх складових економічної політики країни;У першому розділі “Теоретико-методологічні основи функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки” розглянуто сутність, роль і місце соціально орієнтованої економіки як економічного поняття; основні теоретичні підходи щодо формування сучасних моделей економіки різних країн світу, що дозволило визначити особливості і спільні критерії, які характеризують формування соціально орієнтованої економіки в розвинених країнах світу; розкрито методологічні підходи до побудови системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку провідними країнами Європи з урахуванням соціальних цілей і завдань. Тому в дисертації запропоновано удосконалене автором визначення поняття „соціально орієнтована економіка”, яка визначається як економічна система, головною метою функціонування якої є досягнення науково обґрунтованих критеріїв високого рівня добробуту людей і скорочення соціальної нерівності, що забезпечується як ринковими механізмами, так і важелями державного регулювання економіки на макро-мезо-і мікроекономічному рівнях шляхом реалізації відповідної економічної політики. Аналіз ступеня і характеру державного регулювання економічної і соціальної сфер в країнах з різними моделями соціально орієнтованої економіки дозволяє зробити висновок про наявність в розвинених країнах позитивної кореляції між ступенем державного втручання в економіку (зумовленого, головним чином, необхідністю виконувати соціальні зобовязання) і можливостями усунути різкі відмінності в рівні доходів населення. Другий розділ “Соціальна орієнтація економічної політики в Україні” присвячений аналізу соціально-економічних умов розвитку країни, дослідженню складових економічної політики, спрямованих на подолання бідності, досягнення обґрунтованих соціальних стандартів життя населення, забезпечення державних соціальних гарантій та визначенню факторів, які впливають на формування соціально орієнтованої економіки в Україні. Однак, наявні проблеми забезпечення державою відповідного рівня життя та реалізації законодавчо визначених соціальних гарантій потребують: а) встановлення прямого звязку між показниками економічного розвитку та рівнем життя і добробуту пересічних громадян; б) досягнення рівня світових стандартів як для мінімальних соціальних гарантій держави, так і для рівня життя суспільства в цілому; в) законодавчого закріплення і реалізації відповідної стратегії соціально-економічного ро

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?