Організаційно-економічні умови зниження витрат виробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 111
Комплекс чинників, що впливають на формування джерел покриття виробничих витрат в організаційно-економічних умовах їх зниження. Аналіз динаміки структури витрат на виробництво. Розробка підходу до формування асортименту продукції в умовах невизначеності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це зумовлено тим, що витрати виробництва безпосередньо впливають на процес ціноутворення продукції, визначають рівень ефективності виробництва. Разом з тим вивчення і аналіз надрукованих з даної проблеми праць дозволили зробити висновок про те, що питання формування концептуальних і методичних підходів до вирішення завдань зниження витрат виробництва недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах. Це потребує додаткових досліджень, зокрема щодо виявлення відповідних заходів по створенню організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися різні методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення та порівняння - для уточнення понятійного апарату завдань зниження витрат виробництва, визначення особливостей організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва в перехідний період; статистичний та графічний аналіз - для вивчення, групування, порівняння та наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження тенденції розвитку промислового виробництва в умовах трансформаційної економіки, аналізу динаміки структури витрат на виробництво, виявлення основних чинників, що впливають на формування джерел покриття виробничих витрат; системний підхід - для розробки інформаційної стратегії мінімізації витрат виробництва; формалізації та економіко-математичного моделювання - для вдосконалення прогнозування співвідношення прибутку та витрат виробництва, оцінки динаміки зміни постійних витрат; комплексний підхід - для визначення складових механізму покриття витрат виробництва. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені методичні підходи і обґрунтовані теоретичні положення щодо створення організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва доведені до рівня практичних рекомендацій, які можуть бути використані субєктами господарювання та дозволяють: забезпечити скорочення витрат виробництва за рахунок впровадження інформаційної стратегії мінімізації витрат виробництва та методичних рекомендацій щодо врахування динаміки витрат і оцінки витрат виробництва в цілому;У першому розділі - "Витрати виробництва в умовах перехідної економіки" - розкрито сутність витрат виробництва; розглянуто основи ринкових підходів до проблеми мінімізації витрат виробництва і особливості організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва в сучасних умовах господарювання. Проведені дослідження поглядів на економічну сутність витрат виробництва дозволили розширити розуміння їх природи, виявити різні поняття й терміни, які використовуються в господарській діяльності для характеристики витрат виробництва. Критичне узагальнення наявних підходів до визначення витрат виробництва, а також врахування особливостей їх ознак при прийнятті найважливіших рішень на підприємстві з таких питань, як ціноутворення, планування майбутнього виробництва, планування прибутку в сучасних умовах господарювання, дозволили сформулювати уточнене визначення цього поняття, а саме: "витрати виробництва" - це вартісний вираз факторів виробництва, необхідних для вирішення виробничих завдань, ефективність яких визначається впливом на кінцевий результат підприємства. Для того, щоб стабілізувати нарощування обсягів виробництва і скоротити частку збиткових підприємств, в роботі зроблено висновки про необхідність розробки науково обґрунтованої інформаційної стратегії мінімізації витрат виробництва, яка повинна сприяти не лише зростанню обсягів промислового виробництва, а й реалізації готової продукції, а в кінцевому результаті - збільшенню прибутку виробника. Оцінка реальної ситуації розвитку промисловості й аналіз динаміки структури витрат на виробництво показали, що основними факторами стримування підвищення рентабельності й прибутковості підприємств є зростання витрат на виробництво в цілому і збільшення амортизаційних відрахувань зокрема, зростання яких у промисловості за період з 1995 по 2000 рр. становить понад 6%.Сучасний стан розвитку виробництва в Україні характеризується тим, що темпи збільшення виробничих витрат зростають швидше, ніж темпи обсягу випуску продукції. Вивчення існуючих в економічній літературі і узагальнення концептуальних підходів до визначення поняття "витрати виробництва" дозволили уточнити сутність цього поняття, виходячи з виділення основних їх ознак: споживання ресурсів виробництва і кінцеві результати виробничої діяльності. Це дозволяє науково обґрунтувати формування організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва в межах окремих задач. Відсутність власних коштів для ефективного формування джерел покриття витрат виробництва, що є однією з умов зниження витрат виробництва, зумовлює необхідність розробки механізму покриття витрат виробництва за рахунок залучення короткострокових позик. Для адекватної оцінки динаміки постійних витрат виробництва в сучасних умовах господарювання, що впливають на формування організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва і мінімізації

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?