Організаційно-економічні умови соціального відродження села - Автореферат

бесплатно 0
4.5 113
Сутність поняття сільської поселенської мережі та інфраструктури, причини підвищення економічної активності селян. Розробка державних комплексних програм розвитку сільських територій, концептуальні засади формування національної соціальної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проблема соціального відродження села переросла у національне завдання з огляду на постійне скорочення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки та загрозу продовольчій безпеці країни. Село перебуває у складних соціально-економічних умовах. Незадовільні умови праці та побуту створюють соціальну напруженість, негативно впливають на демографічну ситуацію, внаслідок чого спостерігається високий рівень депопуляції, село катастрофічно старіє. Це зумовлює актуальність дослідження сучасного стану соціально-економічного розвитку сільських територій з метою пошуку напрямів розвязання проблем відродження села. складові економічного механізму управління соціальним відродженням села, який повинен базуватися на збереженні сільської поселенської мережі, ефективному функціонуванні обєктів соціальної інфраструктури, зростанні матеріального добробуту селян через підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та раціональне використання прибутків підприємств;У першому розділі - “Теоретичні основи соціального відродження села" - розкрито багатогранність сутності відродження, поселенської мережі, соціальної інфраструктури. У дисертаційній роботі обгрунтовано, що соціальне відродження села - це система взаємодії економічної, соціальної та духовної сфер, функціонування яких здійснюється відповідно до стратегічних інтересів селян, галузі та суспільства. Провідну роль при цьому повинні відігравати сільські та селищні ради як субєкти реального самоврядування в безпосередній співпраці із сільськогосподарськими підприємствами, розташованими на даній території. Реалізація розроблених автором заходів дасть змогу створити єдину систему правових, економічних і соціальних передумов формування та функціонування сільських поселень, органічно поєднавши економічну та соціальну політику на селі, створити цілісну систему інтегрування трудового потенціалу, праці сільських жителів з економічними та соціальними умовами. У другому розділі - “Сучасний стан та проблеми соціального розвитку села” - досліджено демографічну ситуацію в сільській місцевості та її вплив на підвищення економічної активності селян, проаналізовано економічні й організаційні фактори відродження села, розкрито особливості розвитку різноукладності на селі та її наслідки.У дисертаційній роботі здійснено обґрунтування теоретичних і практичних засад соціально-економічного відродження села на основі комплексного аналізу сучасного стану розвитку сільських територій України та опрацювання пропозицій щодо вирішення соціальних проблем на селі. Впровадження їх у практику дасть змогу суттєво поліпшити соціально-економічне становище сільських територій, сприятиме зростанню ефективності функціонування обєктів соціальної інфраструктури села і на цій основі створенню умов виходу села із соціально-демографічної кризи. Складна соціально-економічна ситуація останніх років у аграрному секторі економіки України, незахищений на всіх ієрархічних рівнях паритет села, самоусунення держави від підтримки сільськогосподарського товаровиробника, скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва, перетворення агропромислового комплексу в малоприбутковий сектор економіки створили вкрай несприятливу ситуацію щодо соціальної розбудови сільських територій. Як наслідок, село вимирає, зростає бідність сільського населення, значна частина якого сьогодні не може бути активним субєктом розбудови ринкової економіки. Обгрунтовані дисертантом основні стадії прояву і функціонування економічного механізму відтворення населення на селі забезпечать, насамперед, призупинення руйнівних процесів у виробничій сфері, що дасть можливість стабілізувати і поступово збільшити трудовий потенціал, створити належне підгрунтя для впорядкування оплати праці, підвищення грошових і сукупних доходів селян, зростання їх матеріального добробуту і соціальної захищеності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?