Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 125
Аналіз методологічних основ створення і ефективного функціонування аграрних підприємств у ринковому середовищі, встановлення організаційно-економічні особливостей формування та ефективності підприємств садівництва як структури нового ринкового типу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Низький платоспроможний попит населення на плоди, нерозвиненість системи маркетингу та розширення обсягів реалізації імпортної продукції призвели до того, що сільськогосподарським підприємствам стало невигідно займатися виробництвом та реалізацією плодів. Саме комплексність дії і найбільший економічний ефект цих та інших економіко-організаційних факторів досягаються за умов формування садівницьких підприємств ринкового типу. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні організаційно-економічних основ формування й подальшого розвитку садівницьких підприємств ринкового типу та розробці пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності їх функціонування. Постановка мети дослідження обумовила вирішення таких завдань: - вивчення і узагальнення теоретичних та методичних основ формування садівницьких підприємств ринкового типу; Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних основ формування і ефективного функціонування садівницьких підприємств ринкового типу, а саме: - вперше: обґрунтовано схему виробничої підприємницької діяльності у промисловому садівництві; запропоновано принципи та схему розробки і впровадження інноваційно-інвестиційної технології виробництва конкурентноспроможних плодів яблуні; обґрунтовано методичні підходи і здійснено розрахунки визначення рівня беззбиткового виробництва садівницької продукції; розроблені підприємницькі моделі садівницьких підприємств, які ґрунтуються на традиційній, частково інноваційній та інноваційній основі виробничої діяльності;У першому розділі - “Теоретичні основи створення і функціонування садівницьких підприємств” - розглянуто теоретичні і методологічні основи розвитку й ефективного функціонування аграрних підприємств в ринковому середовищі, виявлено організаційно-економічні особливості формування садівницьких підприємств як підприємницьких структур, розглянуто методологічні основи дослідження формування і ефективності садівницьких підприємств ринкового типу. В звязку з цим особливо важливу роль відіграє вирішення проблеми оптимізації розмірів садівницьких підприємств, в основу якої має бути покладено принцип беззбиткового виробництва плодів. У другому розділі - “Організація і ефективність виробничо-господарської діяльності садівницьких підприємств на Поділлі” - проаналізовано сучасний стан і основні тенденції розвитку садівництва в регіоні, визначено економічну ефективність виробництва плодів і ягід в садівницьких підприємствах, дається оцінка ефективності їх фінансової діяльності. І раніше у виробництві плодоягідної продукції були спади і піднесення, але останнім часом переважають явно негативні тенденції: зменшуються площі насаджень, знижуються як обсяги, так і ефективність виробництва цієї продукції в садівницьких підприємствах. Щодо впливу концентрації виробництва на економічну ефективність садівництва, то виявлено, що в садівницьких підприємствах простежується прямий звязок між обсягом виробництва плодоягідної продукції і більшістю виробничо-економічних показників галузі.Це, в свою чергу, на перший план висуває проблему всебічного вивчення питань організації плодоягідного виробництва з метою обґрунтування пропозицій щодо удосконалення існуючих і створення нових садівницьких підприємств з врахуванням вимог ринкових умов господарювання. Під садівницьким підприємством ринкового типу розуміємо організаційно-правову форму виробництва і реалізації плодоягідної продукції зі стійкою спеціалізацією галузі, питома вага виручки від реалізації плодів і ягід в якій становить понад 50 %, і яка виробляє конкурентоспроможну садівницьку продукцію для задоволення попиту споживачів і одержання максимального прибутку на використаний капітал. В дисертації обґрунтована необхідність концентрації плодоягідного виробництва в порівняно обмеженій кількості великих спеціалізованих садівницьких підприємств, які мають найбільш сприятливі для вирощування плодів природні і економічні умови і спрямування сюди необхідної державної фінансової підтримки замість її розпорошення між чисельними дрібними товаровиробниками плодоягідної продукції. В умовах формування ринкової економіки, коли змінюються мета та орієнтири організації промислового садівництва, головним критерієм ефективності господарювання є максимізація прибутку на вкладений капітал, що досягається завдяки виробництву конкурентноспроможної плодоягідної продукції за якістю, витратами, асортиментом, зовнішнім оформленням товару. Вважаємо, що розробка моделі садівницького підприємства на інноваційній основі є найбільш прогресивною, оскільки на основі маркетингових досліджень зміни попиту на продукцію приймаються рішення про запровадження інновацій в галузі, що сприяє значному підвищенню гнучкості підприємства на ринку за рахунок забезпечення високої конкурентоспроможності плодоягідної продукції.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?