Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 182
Дослідження системи управління якістю та безпечністю продукції молокопереробних підприємств, обґрунтування заходів по її вдосконаленню. Факторний аналіз впливу інноваційної діяльності на рівень конкурентоспроможності підприємств з метою прогнозування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За умов розвитку відкритості національного ринку та появою на ньому потужних конкурентів, зростання вимог до якості та безпечності продукції, підвищення конкурентоспроможності є актуальним не тільки для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, але й для підприємств, що функціонують на внутрішньому ринку, тому що останні змушені витримувати конкуренцію з тими ж іноземними товарами, але вже імпортованими в Україну. Не дивлячись на велику увагу, що приділяється проблемі конкурентоспроможності загалом, та конкурентоспроможності молокопереробних підприємств зокрема, до цього часу немає єдиного погляду та залишаються поза увагою значення інноваційної діяльності для розвитку їх конкурентоспроможності, недооцінюється реалізація системи управління якістю та безпечністю продукції на молокопереробних підприємствах, сутність, формування та функціонування механізму її підвищення, методів оцінки. Активізація інтеграційних процесів та розширення зовнішньоекономічної діяльності в Україні змусила підняти комплекс питань теоретичних, методологічних та практичних аспектів конкурентоспроможності молокопереробних підприємств та розробки організаційно-економічних основ її підвищення, що зумовило необхідність проведення окремого дисертаційного дослідження. У процесі роботи застосовувалися наступні методи економічних досліджень: системно-структурний - при дослідженні сутності категорій «конкуренції», «конкурентоспроможності», визначенні факторів та механізму конкурентоспроможності; метод теоретичного узагальнення - при здійсненні аналізу результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених; статистико-економічний (зокрема його прийоми - графічний, порівняння, матричний аналіз) - при аналізі стану розвитку молокопереробних підприємств та тенденцій здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності, а також розвитку ринків молочної продукції, формуванні переліку основних показників; соціологічний - при дослідженні ринку молочної продукції; експертних оцінок - при оцінці конкурентоспроможності молокопереробних підприємств; кореляційно-регресійного аналізу - при визначенні кількісного впливу інноваційної діяльності на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств. удосконалено: - методичний підхід до визначення впливу інноваційної діяльності молокопереробних підприємств на їх конкурентоспроможність шляхом розвязання множинної регресійної моделі зміни рівня конкурентоспроможності підприємств від обсягів фінансування інноваційної діяльності, обсягів реалізованої інноваційної продукції, впровадження нових технологічних процесів та витрат на маркетинг і рекламу інноваційних продуктів, що дає можливість прогнозувати рівень їх конкурентоспроможності за різними сценаріями розвитку умов зовнішнього середовища;У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження конкурентоспроможності підприємств» досліджено соціально-економічну сутність понять “конкуренція ”і “конкурентоспроможність продукції ”як економічних категорій і створення необхідної передумови для розвитку конкурентних відносин в аграрній сфері, узагальнено методичні підходи оцінки конкурентоспроможності та механізми формування конкурентоспроможності товару та підприємства. Проведене дослідження дає підстави зробити висновки про те, що не залежно від того, на якому рівні ведеться конкурентна боротьба - між підприємствами, галузями або між країнами на світовому рівні - визначальною є конкурентоспроможність товару. До специфічних факторів, які також впливають на конкурентоспроможність, необхідно віднести репутацію (імідж) виробника (торгівельної марки) та співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Запропоновано варіант загального механізму формування конкурентоспроможності підприємства, до якого, на відміну від існуючих, включено механізм формування конкурентоспроможності товару, в якому враховується специфіка продовольчого товару з позиції бачення його споживачем, отримане автором на основі проведеного опитування. Результатом функціонування механізму формування конкурентоспроможності є конкурентні переваги, а їх сукупність створює конкурентоспроможність.У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено розвязання важливого науково-практичного завдання щодо організаційно - економічних основ підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, які базуються на посиленні значення інноваційної діяльності, реалізації системи управління якістю та безпечністю продукції на молокопереробних підприємствах, формування та функціонування механізму її підвищення, методів оцінки. Здійснене нами узагальнення теоретико-методичних засад механізму формування конкурентоспроможності показали, що більшість науковців здійснює вивчення питань щодо формування конкурентоспроможності відокремлено товару та підприємства. Отримані результати стали основою для розробки механізму формування конкурентоспроможності молочних товарів з позиції споживача, який, віддаючи перевагу тому чи іншому товару, формує його конкурентоспроможність і, відповідно, зумовлює

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?