Організаційно-економічні основи міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону (на прикладі Західного регіону України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 239
Передумови та фактори, що визначають необхідність залучення прикордонного регіону до міжрегіональних зв"язків. Пріоритети структурної трансформації експортного потенціалу Західного регіону. Вдосконалення регулювання міжрегіонального співробітництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Досягнення Україною суверенітету в умовах розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів зумовлює необхідність включення України та її субнаціональних територіальних утворень - регіонів в активну міжнародну діяльність. Враховуючи спільне геополітичне положення і напрацьовані протягом тривалого часу економічні звязки, міжрегіональне співробітництво надає широкі можливості для співпраці цих країн в різних сферах суспільного життя, і, головне, для апробації і розробки конкретних методів взаємодії, які будуть властиві наступним етапам інтеграції до ЄС. Проте, незважаючи на значний науковий доробок, праці названих вчених та інші публікації й розробки не охоплюють всієї сукупності проблем ефективного залучення прикордонного регіону до міжрегіонального співробітництва і потребують подальшої деталізації на всіх організаційних рівнях зовнішньоекономічної системи регіону, особливо з урахуванням динамічних змін умов входження української економіки у світові господарські звязки. Внаслідок цього виникає необхідність розробки організаційних та економічних основ участі прикордонного регіону в процесах мезорегіональної інтеграції, які б забезпечували підвищення ефективності реалізації потенціалу міжрегіонального співробітництва даного регіону. У процесі дослідження застосовувались системний підхід для обґрунтування закономірностей залучення прикордонного регіону до міжрегіонального співробітництва; структурний аналіз для дослідження ієрархії системи мезоінтеграційних процесів; геоситуаційний підхід для аналізу впливу кордону на соціально-економічний розвиток прикордонного регіону; статистичний метод для виявлення тенденцій розвитку міжрегіонального співробітництва досліджуваного регіону; графічний аналіз для доведення необхідності вирівнювання соціально-економічних станів прикордонних територій; економіко-математичний для розрахунку ефективності торговельних звязків прикордонних регіонів.У першому розділі «Теоретико-методологічні засади міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону» розкрито системну сутність міжрегіонального співробітництва, визначені його організаційні та економічні форми, розглянуто принципи взаємовідносин прикордонних регіонів у процесі європейської інтеграції. Зважаючи на мету та завданя роботи, докладно розглядаються економічні аспекти міжрегіональної співпраці через введення поняття міжрегіональне економічне співробітництво, яке автор пропонує розглядати як систему економічних відносин та інтересів на регіональному рівні, що формуються і розвиваються у процесі функціонування регіональних господарських систем та зумовлені територіальним поділом праці, наявністю конкурентних переваг та природно-ресурсними і геополітичними умовами. На основі структурного аналізу господарської системи прикордонного регіону виділено трансформаційні фактори, що визначають внутрішню необхідність його залучення до процесів мезоінтеграції: наявність виробничо-коопераційних звязків між підприємствами регіональних господарських систем, яка породжує переплетення економічних інтересів; єдність транспортних мереж і кордонних переходів, що викликає спільні завдання розвитку соціально-економічної інфраструктури; спільність проблем природокористування та охорони довкілля; високий ступінь демографічного взаємовпливу, який зумовлює щільність соціальних контактів; подібність (можливо, і єдність) етноісторичних традицій та конфесійної ситуації. Найбільш поширеними організаційними формами міжрегіональних звязків, в яких прикордонні регіони виступають як повноправні субєкти, визначено: формування мезоінтеграційних обєднань - єврорегіонів; створення спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та територій пріоритетного розвитку (ТПР) у прикордонних регіонах; міжнародні транспортні коридори, розвиток яких на сьогодні в Україні визнано загальнонаціональним пріоритетом. У другому розділі «Організаційні та економічні особливості розвитку міжрегіонального співробітництва Західного регіону України» проаналізовано потенціал міжрегіонального співробітництва областей Західного регіону, досліджено тенденції торговельної та інвестиційної міжрегіональної співпраці, виявлено основні причини низької ефективності функціонування організаційних форм транскордонного співробітництва.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми теоретичних підходів до дослідження міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону в сучасних геополітичних та геоекономічних умовах, що має певне значення для соціально-економічного розвитку регіону, для раціонального формування та ефективної реалізації регіонального зовнішньоекономічного потенціалу, зокрема у співпраці із регіонами суміжних країн. Збільшення ефективності сучасних міжрегіональних звязків та орієнтація на формування інвестиційно-виробничих взаємовідносин Західного регіону України з регіонами країн ЦСЄ (стратегічними партнерами України) забезпечить прискорення входження України у європейський економічний простір і ефективне функціонування економіки її регіонів у міжнародно

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?