Організаційно-економічні основи комерціалізації залізничного транспорту України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Дослідження підходів до комерціалізації залізничного транспорту в умовах його адаптації до ринкового середовища, які призвели до формування економічного механізму комерціалізації. Пріоритетно-партнерський підхід до комерціалізації залізничного транспорту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Економічне зростання в Україні потребує подальшого розвитку базових галузей економіки, провідне місце серед яких належить залізничному транспорту. Ключова роль залізниць в забезпеченні внутрішніх та міждержавних транспортно-економічних звязків обумовлює необхідність підвищення їх організаційно-економічних можливостей, що вимагає розробки та запровадження ринково орієнтованих підходів до ведення господарської діяльності залізничного транспорту. Монопольне положення залізниць на транспортному ринку унеможливлює ефективне функціонування субєктів господарювання в ринковому середовищі, наслідком чого стає недоотримання прибутків, виникнення суперечностей з приводу привласнення доходів учасниками перевезень, ускладнення фінансового розмежування природно - монопольного та потенційно конкурентного секторів, що стримує процеси перетворення залізничного транспорту у ринково орієнтовану галузь. Наведені в дисертації основні результати і рекомендації розроблено згідно з тематикою науково-дослідних робіт Української державної академії залізничного транспорту за темами: «Удосконалення економічних взаємовідносин на залізницях України при реалізації Програми реструктуризації на залізничному транспорті» (2002 р., номер державної реєстрації 0103U003538), де особисто автором підготовлено розділ «Аналіз впровадження комерційних відносин на європейських залізницях», а також «Методичні рекомендації по визначенню собівартості вантажних перевезень» (2002 - 2003 рр., номер державної реєстрації 0103U003535), де особисто здобувачем виконано розділ «Розробка методичних підходів до визначення собівартості вантажних перевезень у вагонах операторів перевезень». Результати дослідження, розроблені рекомендації набули практичного використання: в Державній адміністрації залізничного транспорту України при вирішенні задач щодо підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту в ринкових умовах (Акт про впровадження від 03.06.2011), Південній залізниці (Акт про впровадження від 30.05.2011), в учбовому процесі Інституту перепідготовки та підвищення кадрів Української державної академії залізничного транспорту при викладанні дисциплін «Управління конкурентоспроможністю залізничного транспорту», «Менеджмент пасажирських залізничних перевезень», «Менеджмент сервісного обслуговування» та виконанні дипломних робіт спеціалістів та кваліфікаційних робіт магістрів (Акт про впровадження від 01.06.2011), а також у навчальному процесі Української державної академії залізничного транспорту при викладанні дисциплін «Управління конкурентоспроможністю залізничного транспорту»; «Ціноутворення і тарифи на залізничному транспорті», «Менеджмент сервісного обслуговування на транспорті» кафедрою «Менеджмент на транспорті» на факультеті «Економіка транспорту» та в дипломному проектуванні спеціалістів та магістрів спеціальності «Менеджмент організацій» (Акт про впровадження від 26.05.2011).У першому розділі «Комерціалізація як основа ефективного функціонування залізничного транспорту в ринкових умовах» узагальнено теоретичні підходи щодо визначення сутності і змісту комерціалізації залізничного транспорту; проведено аналіз теорії і практики комерціалізації залізниць світу; досліджено проблемоутворюючі фактори залізничної галузі України та визначено передумови її ефективної комерціалізації. Теорія та практика комерціалізації залізниць світу свідчать, що для успішної адаптації залізничного транспорту до умов ринкової економіки та підвищення його конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг необхідно, щоб залізниці функціонували за законами ринку. У звязку з цим виникає необхідність перебудови внутрішньої структури залізничного транспорту з урахуванням сучасних вимог ринку. Перевезення ж пасажирів у міжнародному сполученні, починаючи з 2007 р. є прибутковими, а у внутрішньодержавному (крім приміського) та приміському сполученнях залишаються збитковими, причому збитки від цих перевезень постійно зростають (табл. Уточнення економічного змісту комерціалізації дозволяє розглядати її як систему заходів, спрямованих на демонополізацію залізничної галузі та її адаптацію до роботи в ринкових умовах шляхом широкого використання комерційних відносин, розширення самостійності у прийнятті управлінських рішень і відповідальності за результати роботи з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів і отримання максимального прибутку, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності залізниць на ринку транспортних послуг.У дисертаційній роботі розроблено та науково обґрунтовано теоретичні, методичні та прикладні аспекти вирішення науково - практичної задачі: обґрунтування та розробка теоретичних і методичних підходів до забезпечення організаційно - економічних основ комерціалізації залізничного транспорту України, яка слугує базисом трансформації залізниць у ринково орієнтовану конкурентоспроможну галузь національної економіки. Узагальнення моделей реформування провідних залізниць світу показало, що в процесі становлення та розвитку організаційно - економічних осн

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?