Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 193
Ринкові та державні методи забезпечення екологічно сталого розвитку регіону в сучасних умовах. Методичні основи заходів стимулювання збуту для просування продукції в маси. Проблеми забезпечення екологічно сталого розвитку та напрямки їх розв"язання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зокрема, екологічні проблеми та концептуальні засади сталого розвитку висвітлені в роботах Балантайна П., Балацького О.Ф., Буркинского Б.В., Веклич О.О., Вернадського В.І., Врублевської О.В., Галушкиної Т.П., Данилишина Б.М., Євтушевського В.А., Забєліна С.І., Кортена Д., Медоуза Д., Мельника Л.Г., Норберг-Ходжа Х., Павліхи Н.В., Прокопенко О.В., Реймерса Н.Ф., Садченко О.В., Синякевича І.М., Теліженка О.М., Харічкова С.К., Хенса Л. та багатьох інших, які сформували теоретичне підґрунтя для подальших досліджень. Разом з тим, наукові дослідження організаційно-економічних проблем забезпечення екологічно сталого розвитку, не дивлячись на отримані результати і накопичений досвід, на наш погляд, потребують удосконалення методів формування ефективних стратегій розвитку, теоретико-методичних підходів до формування регіональної стратегії розвитку, до вибору субєктами господарювання стратегій, спрямованих на досягнення екологічно сталого розвитку, до оцінки екологічності продукції та її просування на регіональному ринку. Тематики науково-дослідних робіт Сумського державного університету, серед яких: "Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем" (0106U001939), де автором було проаналізовано сутність поняття стійкого розвитку та визначено проблеми його забезпечення на регіональному рівні; "Проблеми економіки і управління розвитком підприємств у транзитивній економіці" (0103U004592), де автором розроблено методичні основи екологізації заходів стимулювання збуту; "Управління екологічними ризиками інновацій у процесі переходу до сталого розвитку" (0107U001142), де автором представлені методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування; "Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства" (0208U00406), де автором запропоновано організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення сталого розвитку регіону. Відповідно до поставленої мети було визначено комплекс завдань: - дослідити спектр проблем забезпечення екологічно сталого розвитку на державному та регіональному рівнях та визначити напрямки їх розвязання; Для вирішення задач дослідження були використані: порівняльний та статистичний аналізи - при дослідженні передумов забезпечення екологічно сталого розвитку на ринкових засадах та дослідженні індексу людського розвитку; системно-структурний та логічний аналізи - для розроблення етапів формування регіональної стратегії розвитку; факторний аналіз із застосуванням елементів нечіткої логіки - при розробленні методичного підходу до оцінки екологічності продукції; економіко-математичний аналіз - при розрахунку чотирикомпонентного показника для обґрунтування та вибору ефективної стратегії росту субєкта господарювання.У першому розділі "Передумови забезпечення екологічно сталого розвитку на ринкових засадах" досліджено спектр проблем забезпечення екологічно сталого розвитку на державному та регіональному рівнях. На основі системного аналізу методологічних підходів, запропонованих вітчизняними і зарубіжними вченими автор визначає поняття стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону (СЗЕСРР) як сукупність стратегій різних рівнів, які прямо чи опосередковано сприяють досягненню соціо-еколого-економічного зростання в регіоні. У другому розділі "Теоретико-методичні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону" автором визначено необхідність удосконалення "Методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних стратегій розвитку" затверджених наказом Міністерства економіки № 224 (2002 р.). Автором запропоновано обчислювати ступінь екологічності за формулою Байєса (формула 1) з авторською інтерпретацією її складових: ,(1) де ОЕ - загальна можливість екологічності продукції, розрахована з урахуванням впливу комплексу факторів F; AE - апріорна можливість того, що продукція має екологічну складову; RF - можливість того, що за умови екологічності продукції спостерігається вплив фактору F; - можливість того, що при негативному (небажаному) результаті спостерігається дія фактору F. В рамках апробації досліджень автором проведено порівняльний розрахунок ступеня екологічності продукції на прикладі кухонь, вироблених з різних матеріалів: деревини, МДФ та ДСП, який доводить можливість порівнювати ступінь екологічності різних видів товарів та послуг незалежно від їх особливостей; визначати споживчі переваги продукції за екологічними характеристиками; встановлювати цінову надбавку на продукцію залежно від ступеня її екологічності; ранжувати екологічне маркування; визначати розмір екоплатежів та зборів тощо.Автором обґрунтовано використання систематизованих інструментів забезпечення екологічно сталого розвитку, серед яких виділено ринкові та адміністративні (прямого і опосередкованого впливу). Останні, при розробці ефективних методів управління організаційно-економічного механізму забезп

План
1. Основний зміст дисертаційного дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?