Організаційно-економічні основи формування і функціонування ринку насіння зернових культур - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Особливості формування і функціонування ринку насіння зернових культур в сучасних умовах. Тенденції розвитку попиту і пропозиції на ринку насіння зернових культур та виявити чинники, що впливають на них. Розробка пропозицій зі стимулювання збуту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ринкові відносини зумовлюють суттєві макроекономічні зміни, що відбиваються на пропозиції та каналах надходження насіння, попиту на нього, експорті та імпорті продукції зернових культур, формуванні інфраструктури ринків продуктів зернового господарства. Динамічні ринкові процеси породжують ряд організаційно-економічних проблем стосовно формування і функціонування ринку насіння зернових культур, повязаних з проведенням комплексу маркетингових заходів з метою підвищення економічної ефективності функціонування субєктів ринку насіння і визначенням стратегії розвитку наукової селекційної роботи і насінництва. Розвязання зазначених проблем вимагає наукового підходу до дослідження організаційно-економічних основ формування і функціонування ринку насіння зернових культур. У дисертаційній роботі для реалізації поставлених завдань використовувались: монографічний метод - при вивчені джерел наукової літератури, законодавчих та інших нормативно-правових актів відносно функціонування насіннєвих підприємств та розвитку ринку; системний підхід - при вивченні умов функціонування агропідприємств та їх ринкового середовища; економіко-статистичний метод, а саме прийом групування - при вивченні тенденцій виробництва сорту залежно від року реєстрації у Державному реєстрі; кореляційно-регресійний аналіз - при виявленні впливу окремих факторів на прибуток у рослинництві; SWOT-аналіз - при встановленні сильних і слабких сторін насіннєвих підприємств, визначенні можливостей і загроз зовнішнього середовища; соціологічний метод - при вивченні ринкового сегменту покупців насіння зернових культур; економіко-математичний метод - при прогнозуванні розвитку насіннєвих підприємств; узагальнення результатів дослідження - при формуванні висновків і пропозицій. Теоретичні положення щодо ринку як чинника, що визначає основні параметри виробництва і збуту насіння зернових культур; положення, що розкривають сучасні особливості ринку насіння зернових культур; методичні підходи щодо аналізу сучасного стану та конюнктури ринку насіння зернових культур використовуються в навчальному процесі при вивченні дисциплін «Маркетинг», «Управління маркетингом», «Інноваційний менеджмент», «Аграрний менеджмент» (довідка №01-22/-33 від 8.07.Ринок насіння зернових культур являє собою складну систему економічних відносин, що складаються в процесі виробництва, обігу і розподілу (реалізації) насіння між його субєктами. Функціонування сучасного ринку насіння зернових культур має певні особливості що зумовлені: появою під впливом соціально-економічного реформування вітчизняного села значної кількості конкуруючих субєктів різних форм власності і господарювання, які отримали право на виробництво та збут насіннєвого матеріалу; тісним взаємозвязком та взаємозалежністю, як складової з цілим, із загальним ринком зерна; інтегруючою роллю насіння, яка відображається у поєднанні з одного боку, представників масового сільськогосподарського виробництва, а з другого - господарюючих субєктів, що здійснюють наукову діяльність; особливістю насіннєвого матеріалу, як специфічного товару; відсутністю товарів - функціональних замінників насіння тощо. У другому розділі «Сучасний стан та тенденції розвитку ринку насіння зернових культур» досліджено тенденції розвитку попиту і пропозиції на ринку насіння зернових культур, розглянуто особливості ціноутворення і конкурентоспроможність насіння зернових культур, а також визначено ринкові можливості і загрози формування його пропозиції. Попит на насіння формується за рахунок використання насіння на посів, витрат обігу, страхових фондів та експорту насіння. Загальний ринок насіння зернових культур відносно стабільний, однак, в окремі роки на ринку еліти та першої репродукції насіння зернових культур спостерігається порушення пропорцій між попитом та пропозицією і перевагою останньої.Насіння виступає важливим інноваційно-інвестиційним висококонкурентним продуктом, призначеним для продажу на внутрішньому і на світовому ринках. При цьому ринок насіння зернових культур гармонізує взаємозвязок між виробниками і споживачами через наукові дослідження потреб в насінні, забезпечення відповідності асортименту та обсягів виробництва існуючим запитам, постійне удосконалення техніки та технології, активізацію підприємництва, використання маркетингу та новітніх здобутків економічної думки. Сучасному ринку насіння зернових культур притаманний ряд особливостей, характер яких в значній мірі визначає ефективність його функціонування. Головними з них є: постійний державний контроль за встановленими стандартами насіннєвої продукції; поява нових субєктів ринку, що займаються виробництвом і збутом насіння зернових культур на засадах ринкової конкуренції; інтегруюча роль насіння, яка полягає в поєднанні виробничої і наукової сфер діяльності; специфіка насіння як товару - результативного спільного продукту аграрної та інтелектуальної праці; відсутність товару-замінника з відповідним функціональним призначенням тощо. Активна державна регуляторна політика щодо ринку насі

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?