Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 201
Розробка організаційно-економічних напрямів підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств. Виявлення внутрішньовиробничих резервів щодо підвищення якості продукції. Стратегія виходу коньячного підприємства на лідируючі позиції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Необхідність вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств у ринкових умовах обумовлена попереднім розвитком виробництва та проведеними науковими дослідженнями із проблем конкуренції, які дозволяють розглядати процес розвитку конкурентних відносин у виноградарсько-виноробному виробництві і проблему підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств як необхідну умову формування ринку продукції. Все це спричиняє необхідність розробки організаційно-економічних напрямів підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств. У рамках наукової проблеми автором виконані дослідження, повязані з оцінкою ефективності функціонування виноградарсько-виноробних підприємств Криму та розроблено організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств. У процесі дослідження використовувалася сукупність загальних і специфічних методів: монографічний (для оцінки ефективності виробництва продукції на окремих виноградарсько-виноробних підприємствах); експертних оцінок (для встановлення прогнозних рівнів ціни на продукцію); маркетингові методи (для оцінки еластичності попиту на продукцію); розрахунково-конструктивний (для визначення оптимального рівня конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств); методи прогнозування (для прогнозування очікуваних параметрів конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств); абстрактно-логічний (для теоретичного обґрунтування положень і висновків) та ін. Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в наступному: вперше: - розкрито поняття “організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств” як системи організаційних, технологічних, економічних і екологічних важелів і методів управління виноградарсько-виноробними підприємствами, що забезпечують сукупність високих споживчих якостей винограду, винопродукції та їх попит на ринку;У першому розділі дисертації “Теоретико-методичні аспекти конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств” розглянуто особливості щодо формування конкурентних відносин і конкурентоспроможності, показано організаційно-економічні фактори підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств, розкрито методичні основи щодо оцінки конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств. Проблема ефективного функціонування виноградарсько-виноробних підприємств має загальнодержавне значення, є багатогранною і складною для вирішення на різних рівнях, оскільки тісно повязана із загальним розвитком агропромислового виробництва, адаптацією виноградарсько-виноробних підприємств до ринкового середовища і необхідністю підвищення конкурентоспроможності продукції, що значною мірою буде сприяти подоланню негативних ситуацій у галузі, підвищенню ефективності виробництва продукції та нормальному функціонуванню виноградарсько-виноробного ринку. У процесі дослідження було розглянуто поняття конкурентоспроможності підприємств і галузі як взаємозалежні фактори впливу на результати діяльності виноградарсько-виноробних підприємств, що значною мірою визначає теоретичні й методичні аспекти дослідження теми і визначення понять конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств. Методика вивчення проблем підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств на сучасному етапі повинна включати такі напрями дослідження: вивчення конюнктури виноробного ринку; оцінку факторів функціонування виноградарсько-виноробних підприємств; дослідження сучасного стану сировинної бази та рівня виробництва продукції у регіоні; оцінку ефективності виробництва й реалізації продукції виноградарсько-виноробними підприємствами; визначення рівня якості продукції; розробку ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств; удосконалювання організаційно-технологічного рівня виноградарсько-виноробних підприємств; виявлення внутрішньовиробничих резервів підвищення якості продукції; удосконалювання системи економічних взаємозвязків у структурі виробничих відносин виноградарсько-виноробних підприємств. У другому розділі дисертації “Стан та тенденції розвитку конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств АР Крим” розглянуто сучасний стан виробництва винограду і винопродукції, визначено економічну ефективність діяльності виноградарсько-виноробних підприємств, проведено порівняльний аналіз конкурентних переваг виноградарсько-виноробних підприємств.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств. Виялено, що конкурентоспроможність виноградарсько-виноробних підприємств - це комплекс споживчих і вартісних характеристик, які визначають успіх підприємств на ринку, тобто ліквідність підприємств в умовах широкої пропозиції продукції. Конкурентоспроможність забезпечує виноградарськ

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?