Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг - Автореферат

бесплатно 0
4.5 153
Теоретичне обґрунтування методичних основ формування організаційно-економічних механізмів управління розвитком підприємств сфери послуг. Особливості адаптивних та адаптаційних механізмів управління фірмою. Кластерний аналіз розвитку курортів України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У звязку з цим виникає потреба у відповідних моделях і механізмах управління підприємствами з урахуванням факторів, що впливають на їх розвиток. Розвиток санаторно-курортних підприємств має важливе соціальне значення, що задекларовано нормативно-правовими актами, зокрема, «Стратегією розвитку туризму і курортів», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. У звязку з поліаспектністю досліджуваних питань подальшого опрацювання та вирішення потребують проблеми, повязані з виокремленням та застосуванням конкретних організаційно-економічних механізмів управління розвитком туристичних, в т.ч. санаторно-курортних, підприємств. Дисертаційне дослідження виконано у відповідності до завдань комплексної науково-дослідної теми кафедри економіки Європейського університету: "Менеджмент стратегічного розвитку підприємств та підприємництва невиробничої галузі" (номер держ. реєстрації №0107U002009), зокрема, автором запропоновано методичні положення щодо вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління розвитком підприємств сфери послуг на основі адаптивного підходу. Для вирішення окремих завдань використовувались формалізовані традиційні методи економічної статистики: метод середніх величин, елементарні методи обробки рядів динаміки для дослідження динаміки, структури, визначення тенденцій розвитку санаторно-курортних підприємств; математико-статистичні методи вивчення звязків (стохастичне моделювання): кореляційний, кластерний, регресійний аналізи для виявлення чинників використання економічного потенціалу підприємств сфери послуг, формалізації звязку між точністю виконання плану доходів і прибутків та розвитком санаторно-курортних підприємств, обґрунтування підходів до управління розвитком та планування діяльності окремих курортів, виділених за регіональною ознакою та приналежністю до спільної управлінської структури; для обґрунтування стратегії розвитку санаторно-курортних підприємств; методи теорії прийняття рішень (методи адаптивного прогнозування) для обґрунтування методики застосування адаптивного бюджетування як механізму забезпечення розвитку підприємств сфери послуг.У першому розділі «Концептуалізація наукових підходів до управління розвитком підприємств сфери послуг» досліджено теоретико-методичні підходи до управління розвитком, фактори розвитку підприємств сфери послуг; механізми управління розвитком підприємств сфери послуг, обґрунтовано доцільність визначення організаційно-економічних механізмів управління розвитком підприємств сфери послуг на основі адаптивного підходу. Управління розвитком підприємств визначене нами як управлінська діяльність, що своїм впливом на рівень економічного потенціалу підприємства охоплює всі його складові як системи та спрямована на забезпечення якісної реалізації підприємством своєї місії. Так, у конкретний момент підприємство характеризується певним рівнем факторів адаптивності, які обумовлюють його поведінку при змінах у середовищі функціонування (блок 1); під дією адаптаційних факторів (блок 2), в результаті змін у зовнішньому середовищі, відбуваються зміни у внутрішньому середовищі підприємства, що супроводжується введенням в дію адаптивних механізмів управління (блок 3) шляхом реалізації функції організації (блок 4) на основі сформованої організаційної (блок 11), фінансової (блок 12), бюджетної структури (блок 13), оперативного керування (блок 5) - на основі розробленої бюджетної стратегії, узгодженої з загальною стратегією (блок 14), розрахованих бюджетів (блок 15), а також реалізації функцій мотивації (блок 7), контролю (блок 8), оцінювання отриманих результатів (блок 9), котрі, формуючи великий цикл бюджетування, надають йому характеру механізму управління (блок 6), призводить до включення адаптаційних механізмів (блок 10), в результаті чого зявляються нові адаптації підприємства (зміна цінності продукту, конкурентного становища, якості трудових, інших ресурсів, ціноутворення), що може означати зміни параметрів бюджетів. Декомпозиція організаційно-економічних механізмів управління розвитком підприємства, що передбачає виокремлення адаптивних механізмів, які визначають поведінку підприємства під впливом зміни чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, та адаптаційних механізмів, які приводять до нових адаптацій підприємства у відповідь на зміни у середовищі функціонування на основі бюджетування, а також виділені фактори адаптивності та адаптаційні фактори підприємства є визначальними для формулювання концептуальних положень управління розвитком підприємств сфери послуг на основі адаптивного підходу У третьому розділі «Вдосконалення управління розвитком підприємств сфери послуг на основі адаптивного підходу» визначено концептуальні положення формування організаційно-економічних механізмів управління розвитком підприємств сфери послуг на основі адаптивного підходу, розроблено модель обґрунтування стратегії розвитку підприємств сфери послуг на основі регресійного аналізу звязків між показниками ефективності, розміру підп

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?