Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
З позицій системного та комплексного підходів розроблення напрямків підвищення дієвості економічних методів розвитку харчової промисловості шляхом вдосконалення формування стратегії розвитку, підвищення ефективності функціонування та управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перехід до ринкових відносин, соціальна орієнтація економіки України обєктивно визначають необхідність розробки ефективних організаційно-економічних механізмів розвитку підприємств харчової промисловості, що є передумовою забезпечення продовольчої безпеки країни, стійкого нарощування обсягів конкурентоспроможної харчової продукції. На початкових етапах ринкових перетворень основна увага переважно приділялась процесам роздержавлення та приватизації майна державних підприємств харчової промисловості, трансформації відносин власності та деяким питанням вдосконалення форм управління галуззю. В той же час питання забезпечення комплексного розвитку та належного рівня ефективності господарювання залишилися поза увагою реформаторів харчової промисловості. А це в кінцевому підсумку привело до того, що більшість підприємств харчової промисловості, які реформували відносини власності і функціонують як підприємницькі структури, не забезпечують потреби населення в продуктах харчування, не мають обґрунтованих перспектив розвитку. Зокрема, широке відображення науково-прикладних аспектів функціонування організаційно-економічних механізмів розвитку підприємств харчової промисловості знайшло у працях Є.І.У першому розділі “Теоретико-методичні основи розвитку підприємств харчової промисловості” дисертаційної роботи розглянуто роль, функції і призначення харчової промисловості, узагальнено критерії та показники, обґрунтовано методологічні основи регулювання розвитку підприємств харчової промисловості. В дисертації розкрито структуроформуючу роль харчової промисловості в розвитку регіональних господарських комплексів, визначено її сучасні функції, найбільш важливими серед яких є такі: сприяння раціональному використанню, відтворенню і збереженню природно-ресурсного потенціалу, значна частина якого має агропромислове призначення (земельні угіддя, природно-кліматичні умови, водні та лісові ресурси, повітряний басейн); На нашу думку, для оцінки рівня розвитку харчової промисловості в регіоні може бути використана обґрунтована в роботі система показників, до якої, перш за все, належать: питома вага галузі в господарському комплексі регіону за чисельністю працюючих, вартістю основних виробничих фондів, обсягом виробленої продукції; питома вага регіону в загальному обсязі виробництва продукції галузі в країні; співвідношення середньодушового виробництва продукції галузі в регіоні і в країні; питома вага вивозу продукції в загальному обсязі виробництва її в регіоні; питома вага вивозу з регіону в загальному обсязі виробництва відповідної продукції всіма регіонами країни; індекси локалізації (за кількістю зайнятих та за обсягом продукції). До узагальнюючих показників економічної ефективності виробництва в харчовій промисловості належать: зростання виробництва продукції у вартісному вираженні; виробництво продукції на одну гривню витрат; відносна економія основних виробничих фондів, нормованих обігових коштів, матеріальних витрат, фонду оплати праці; витрати на одну гривню товарної продукції. Важливим напрямком подальшого розвитку харчової промисловості в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки є максимальне використання територіальних факторів і резервів підвищення ефективності функціонування харчової промисловості, які можна обєднати в три основні групи: природно-географічні, соціально-економічні та фактори науково-технічного прогресу.До показників оцінки рівня розвитку підприємств харчової промисловості регіону належать: питома вага галузі в господарському комплексі регіону за чисельністю працюючих, вартістю основних виробничих фондів, обсягом виробленої продукції; питома вага регіону в загальному обсязі виробництва продукції галузі в країні; співвідношення середньодушового виробництва продукції галузі в регіоні і в країні; питома вага вивозу продукції в загальному обсязі виробництва її в регіоні; питома вага вивозу з регіону у загальному обсязі виробництва відповідної продукції всіма регіонами країни; індекси локалізації (за кількістю зайнятих та за обсягом продукції). До узагальнюючих показників оцінки економічної ефективності розвитку підприємств харчової промисловості відносяться: зростання виробництва продукції у вартісному вираженні, виробництво продукції на одну гривню витрат; відносна економія основних виробничих фондів, нормативних обігових коштів, матеріальних витрат, фонду оплати праці; витрати на одну гривню товарної продукції; виробництво основних видів продукції в натуральному вираженні в розрахунку на один гектар посівних площ відповідних видів сільськогосподарських культур. Прискорення процесів розвитку харчової промисловості гальмують недосконалість і незавершеність сучасної податкової системи та її фіскальний характер; відсутність обєктивних умов для техніко-технологічного оновлення виробництва за рахунок власних доходів; низька забезпеченість кредитними ресурсами (відсутність пільгових і довгострокових кредитів); диспропорції в розвитку сировинної бази; відсутність на ряді підприємств ініціативн

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?