Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Дослідження засад формування організації економічних механізмів управління освітою. Обґрунтування конкурентоспроможності та інноваційного розвитку національної економіки. Оцінка зарубіжного досвіду, у державному механізмі управління вищою освітою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державне управління вищою освітою в країнах світу розвивається і трансформується в нових умовах, на зміну централізованому жорсткому адміністративному контролю приходить гнучке управління автономними навчальними закладами, а вплив на їх діяльність здійснюється за допомогою різних організаційно-економічних методів та інструментів. З одного боку, потребує вдосконалення механізм управління освіти державою, зокрема проблеми - ефективної системи державного управління, розробки принципово нових підходів до форм і методів управління; визначення науково обґрунтованих обсягів та нормативів державного фінансування; з іншого - обсяги фінансування закладів вищої освіти не відповідають не тільки обєктивним потребам суспільства, а й навіть державному замовленню. Особистий внесок здобувача полягає в розробці теоретично-методичних положень стосовно сутності, структури та типів організаційно-економічного механізму державного управління вищою освітою та напрямів його вдосконалення. Конкретні наукові результати були отримані з використанням таких методів дослідження: абстрактно-логічного (при визначенні теоретико-методологічних засад державного управління вищою освітою), аналізу та синтезу (при дослідженні сутності економічного поняття «організаційно-економічний механізм управління вищою освітою» та визначення його типів), економіко-статистичних та математичних методів (при оцінці структури фінансових надходжень коштів загального та спеціального фондів у різних ВНЗ та побудові економіко-математичної моделі управління фінансових потоків ВНЗ), статистичного та графічного (при розрахунку вартості навчання одного студента за державні і приватні кошти та середніх значень по галузі, а також під час обробки й узагальнення статистичних даних та їх відображення в найбільш інформативній формі - таблицях, рисунках, діаграмах). У результаті проведеного дослідження отримані наступні наукові результати, які становлять особистий внесок автора та виносяться на захист: Вперше одержано: - розкрито сутність організаційно-економічного механізму управління вищою освітою на основі авторського визначення цього поняття як системи організаційних, економічних та соціальних блоків та його структуризації (сукупність форм, методів, функцій та інструментів для забезпечення ефективного функціонування системи вищої освіти), що дозволило виділити основні типи ОЕМУ (адміністративний, пост адміністративний та ліберальний), кожному з яких властивий відповідний характер структурних елементів та взаємозвязків між ними;У першому розділі «Теоретико-методологічні засади державного управління вищою освітою» визначено роль і місце вищої освіти в забезпеченні конкурентоспроможності та інноваційному розвитку національної економіки, узагальнено організаційно-економічні засади державного управління вищою освітою та охарактеризовано особливості управління нею в країнах світу. Тому важливим інструментом забезпечення розвитку вищої освіти має стати реформування системи її державного управління, зокрема, удосконалення функцій та повноважень Міністерства освіти і науки України, систематичне оприлюднення рейтингів і результатів діяльності ВНЗ та запровадження державно-громадських форм управління їх діяльністю, розроблення науково обґрунтованих методичних положень щодо надання ВНЗ державних коштів. Під організаційно-економічним механізмом управління вищою освітою ми розуміємо не тільки систему організаційних, економічних і соціальних блоків, що включають у себе відповідні елементи, а насамперед сукупність форм, методів, функцій та інструментів управління для забезпечення ефективного функціонування системи вищої освіти. Сутність дії фінансового забезпечення вищої освіти полягає у виділенні певної суми бюджетних коштів на її розвиток (зокрема, для ВНЗ як державної, так і приватної форми власності), а фінансове регулювання - це метод здійснення державою функцій управління економічними і соціальними процесами при використанні коштів. У другому розділі «Тенденції розвитку та забезпечення функціонування вищої освіти в Україні» охарактеризовано процеси розвитку вищої освіти, проаналізовано особливості бюджетного фінансування та його ефективність, досліджено структуру фінансових потоків у системі вищої освіти.У дослідженні узагальнені та отримали подальший розвиток теоретико-методологічні, методичні та практичні питання організаційно-економічного механізму державного управління вищою освітою в Україні як чинника забезпечення інноваційної моделі розвитку країни. Організаційно-економічний механізм державного управління вищою освітою являє собою складний комплекс, головними елементами якого є функції (планування, організація, мотивація, контроль, фінансування), методи (організаційно-розпорядчі, психолого-педагогічні, економічні) та інструменти управління, за допомогою яких досягається їх функціонування в якості взаємоузгоджених і взаємодоповнюючих елементів єдиної системи, що має розвиватися згідно визначених стратегічних пріоритетів та відповідних завдань. Спільними їх рисами виступають:

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?