Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Аналіз економічної діяльності цукрової промисловості Поліського регіону, визначення резервів та шляхів підвищення ефективності. Напрямки впровадження інноваційної моделі. Розробка пропозицій поліпшення використання екологічних факторів виробництва цукру.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Глибока криза у розвитку цукрової промисловості України потребує всебічного вивчення, узагальнення та практичного застосування комплексу організаційно-економічних факторів підвищення ефективності розвитку цієї провідної галузі економіки країни та її Поліського регіону, який є районом спеціалізації на розвитку бурякоцукрового виробництва. Водночас, в економічній літературі недостатньо дослідженими залишились організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості регіонів в умовах ринкової економіки. Відповідно до зазначеної мети в дисертації були поставлені та вирішені такі задачі: визначення сутності, змісту та критеріїв категорій “ефективність розвитку” та “організаційно-економічні фактори” її підвищення в стратегічному аспекті в умовах трансформації економіки на основі вивчення та узагальнення існуючих концепцій, точок зору, аналізу соціально-економічної ситуації в країні та регіоні; Предмет дослідження становлять питання теорії, методичні та прикладні аспекти підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості в регіоні спеціалізації через мобілізацію і використання організаційно-економічних факторів збільшення обсягів продукції бурякоцукрового виробництва при мінімальних витратах суспільної праці на виробництво. В дослідженні використовувалися також методи: монографічний для вивчення та характеристики стану сировинних зон підприємств регіону; порівняльного аналізу - для співставлення фактичних даних звітного та попередніх років; рядів динаміки - в аналізі багаторічних даних для виявлення змін в часі показників розвитку обєкта дослідження; графічний - для наочного зображення динаміки показників; експертних оцінок та вартісних підходів - при визначені основних напрямів і шляхів підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості регіону в умовах ринкових трансформацій.У першому розділі “Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку промисловості” розкрито та удосконалено теоретико-методологічну сутність та зміст організаційно-економічних факторів підвищення ефективності у галузі промисловості, які розкриваються як організаційно-економічні чинники, що забезпечують зростання результатів при мінімальних витратах промислового виробництва; уточнено поняття ефективність та фактор в контексті розвитку різних форм господарювання; здійснено класифікацію організаційно-економічних факторів підвищення ефективності розвитку галузі цукрової промисловості, яка відзначається всебічним врахуванням специфічних особливостей економіки, техніки, технології, організації і управління цукрової галузі; сформовано методичні підходи до оцінки впливу організаційно-економічних факторів на ефективність розвитку галузі промисловості в ринкових умовах господарювання. Актуальність дослідження проблеми економічної ефективності виробництва обумовлена глибокими зрушеннями в практиці господарювання підприємств, які відбуваються з розвитком і становленням ринкового механізму. В сучасних умовах становлення ринкової економіки обєктивне збільшення кількості можливих способів організації виробництва, які забезпечують отримання тотожних виробничих результатів, зумовлюють необхідність розвитку методів і засобів планування та управління господарськими обєктами, здійснення управлінського впливу на процес виробництва з метою постійного підвищення його ефективності. В цукровій промисловості Полісся існує необхідність у впровадженні системи заходів по формуванню попиту та стимулюванню збуту продукції, яку можна віднести до організаційних факторів підвищення ефективності розвитку галузі і яка включає заходи по активізації рекламно-інформаційної діяльності та маркетингових досліджень з питань реалізації продукції, закупівлі сировини; розробку та впровадження пільгової системи розміщення реклами вітчизняного виробника; допомогу з боку державних інститутів у справі збуту продукції та шляхом поширення лізингових операцій; заохочення консалтингових фірм до співробітництва з вітчизняними товаровиробниками в питаннях реалізації продукції; заходи по зниженню деструктивного посередництва, яке сьогодні дуже широко використовується, особливо для товарів нееластичного попиту (енергоресурси, сировина, матеріали та ін.). Впровадження новітніх технологій та техніки потребує нових, більш досконалих методів організації і управління виробництвом, нового управлінського мислення на всіх рівнях для того, щоб технічна модернізація обернулась не збитками, а підвищенням якості продукції, економічної ефективності та більшою гнучкістю виробництва.Проведені в межах дисертаційної роботи дослідження проблеми розробки та обгрунтування організаційно-економічних важелів і заходів підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості Поліського регіону в сучасних умовах дозволили зробити такі висновки: Дослідженням установлено, що природноекономічні умови та наявний ресурсний потенціал вказують на значні можливості розвитку бурякоцукрового виробництва в Поліському регіоні. Загальний обсяг виробництва цукру за цей період зни

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?