Організаційно-економічні чинники забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 188
Аналіз факторів, що найбільше впливають на платоспроможність аграрних організацій. Суть об’єкта та суб’єкта ліквідності та визначення її функцій. Оцінка погашення довготермінових зобов’язань сільськогосподарських підприємств і їх нормативні значення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сільськогосподарське підприємство, що програє конкурентну боротьбу, стає банкрутом, а тому не може оплатити вартість товару, розрахуватися з бюджетом і централізованими позабюджетними фондами по обовязкових платежах, якщо ці зобовязання перевищують вартість його майна. Щоб не стати неплатоспроможним, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку та забезпечувати високу споживчу цінність своєї продукції. Виробничо-фінансова діяльність субєктів господарювання АПК вимагає постійного надходження та ефективного використання грошових коштів, дотримання розрахункової, касової і договірної дисциплін, досягнення раціонального співвідношення між власним і залученим грошовим капіталом, забезпечення фінансової стійкості та ліквідності. У цьому полягає обєктивна необхідність і практична значущість регулярної і всебічної оцінки платоспроможності сільськогосподарського підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового становища на ринку товарів і послуг. Залишаються нерозкритими або дискусійними питання про місце та роль платоспроможності та ліквідності у фінансовому менеджменті підприємства, потребує удосконалення класифікація видів та існуючих методичних підходів щодо оцінки платоспроможності та ліквідності, а також обґрунтованості їх нормативних параметрів тощо.У першому розділі - „Теоретичні засади платоспроможності та ліквідності сільськогосподарських підприємств” - узагальнено основні наукові погляди щодо сутності взаємоповязаних економічних категорій платоспроможність і ліквідність та їх класифікаційних ознак, розкрито зміст і необхідність визначення рівня платоспроможності та ліквідності субєктів господарювання, обґрунтовано методичні підходи щодо розрахунку основних показників платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Платоспроможність і ліквідність - дві самостійні, хоча і тісно повязані економічні категорії, які значною мірою визначають фінансовий стан субєкта. У результаті дослідження еволюції поглядів щодо економічної категорії ліквідність установлено, що ліквідність - це фінансово-економічна характеристика здатності до обміну. У другому розділі - „Сучасний стан та оцінка рівня платоспроможності сільськогосподарських підприємств” - розкрито сучасний стан платоспроможності сільськогосподарських підприємств; зроблено оцінку ефективності управління грошовими потоками; наведено результати аналізу формування грошових доходів аграрних субєктів господарювання та обґрунтовано фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації сільськогосподарської продукції. Для виявлення залежності та виділення головних показників, які впливають як на платоспроможність, так і ліквідність, проведено групування досліджуваних сільськогосподарських підприємств за показниками загальної ліквідності, величиною оборотних активів, амортизації, виручки та прибутку у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового і практичного завдання щодо забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Для відновлення платоспроможності сільськогосподарського підприємства в умовах фінансового оздоровлення запропоновано використовувати в економічній теорії поняття „обєкт ліквідності” і „субєкт ліквідності”. На підставі результатів дослідження методів визначення платоспроможності сільськогосподарських підприємств доведено, що доцільним буде її визначати за допомогою коефіцієнтної методики з врахуванням аналізу руху грошових коштів, що дозволить не лише проаналізувати рівень платоспроможності підприємства, а й визначити обсяг та джерела надходження грошових коштів, основні напрямки їх використання та причини погіршення платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Доведено, що одним із заходів недопущення банкрутства і відновлення платоспроможності сільськогосподарських підприємств є обґрунтована й достовірна оцінка ліквідності субєкта підприємництва та продумане управління її рівнем (залежність платоспроможності від поточної ліквідності складає 85%), які можуть сприяти забезпеченню своєчасності розрахунків з постачальниками основних та оборотних засобів і фінансовою системою. Результати групування сільськогосподарських підприємств свідчать, що рівень їх платоспроможності і коефіцієнт загальної ліквідності підвищуються при збільшенні обсягів оборотних активів, виручки та прибутку.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?