Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Місце і роль готельного господарства в економіці регіону, загальні тенденції та проблеми його розвитку в Україні. Досвід ціноутворення на готельні послуги та використання цінової конкуренції підприємствами, значення та методи прогнозування попиту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу. В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Наукова проблема дослідження організаційно-економічних аспектів розвитку готельного господарства є актуальною в перехідний період становлення ринкової економіки, але поки що малодослідженою, бо потребує виявлення регіональних особливостей функціонування кожного окремого регіонального ринку готельних послуг і подальшої розробки теоретичних та практичних рекомендацій щодо його розвитку, які забезпечували б підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності готельних підприємств регіону. Підвищення конкурентоспроможності окремих готельних підприємств сприятиме підвищенню конкурентоспроможності всього туристського продукту, що є основною метою Державної програми розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр., забезпеченню комплексного розвитку туристських центрів та курортополісів, що є одним з ключових завдань Концепції Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2003 р. Автором використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу і узагальнення при дослідженні стану і тенденцій розвитку готельного господарства України, особливостей функціонування регіонального ринку готельних послуг; систематизації - для розробки класифікації ділового туризму; а також спеціальні методи: методи збору і первинної обробки інформації, методи дослідження, оцінки і узагальнення отриманої інформації - при дослідженні ринку готельних послуг Харківського регіону; графічний метод - для ілюстрації процесів і оформлення результатів аналізу; моделювання - для розробки моделі формування конференц-пакету; дисперсійний аналіз - для побудови конкурентних карт ринку готельних послуг регіону; методи прогнозування - під час обґрунтування актуальності врахування сезонних коливань попиту на готельні послуги і врахування ризику при ціноутворенні.Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу. Основні проблеми готельного господарства на сучасному етапі: скорочення чисельності готелів і номерного фонду; проблема забезпеченості готельними місцями; проблеми МТБ готелів; проблема сертифікації готельних послуг в Україні; складні економічні умови, в яких вимушені виживати готелі - значні витрати на утримання та експлуатацію номерного фонду і проблема платежів готелів за комунальні послуги, значний податковий тиск, високі тарифи на готельні послуги. Це призвело до скорочення переліку послуг готельних підприємств, низької якості обслуговування, що викликало зменшення попиту на готельні послуги, зниження завантаженості готелів. Слабка підтримка готельної діяльності з боку держави, проблема інвестиційної активності, сезонність завантаження і нерівномірність завантаження по регіонах України, виникнення конкуренції на готельному ринку між готельними підприємствами та індивідуальними засобами не готельного типу, використання готелів не за призначенням, відсутність надійної і достовірної інформації про стан ринку готельних послуг і відповідної конкуренції на цьому ринку ще більше погіршує стан і затримує вихід України на світовий туристський ринок. У другому розділі «Конкурентоспроможність готельних підприємств - найважливіший фактор розвитку готельного комплексу регіону» розкрито природу й сутність конкуренції та конкурентоспроможності як складових ринкової економіки, розглянуто сучасні методи аналізу конкуренції та конкурентоспроможності, базові стратегії досягнення конкурентоспроможності, особливу увагу приділено стратегії сегментування ринку, що дозволило запропонувати удосконалену методику сегментування ринку споживачів для готельних підприємств.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі дослідження організаційно-економічних аспектів розвитку готельного господарства на прикладі Харківського регіону. Узагальнено і систематизовано проблеми готельного господарства України і Харківського регіону, що дозволило дійти висновку про необхідність підвищення конкурентоспроможності готельного комплексу шляхом посилення конкурентоспроможності окремих готельних підприємств. Удосконалено методичні основи сегментування ринку споживачів для готельних підприємств, що дає змогу найбільш швидко визначити для готельного підприємства цільовий сегмент і орієнтувати саме на нього свою діяльність, що забезпечить успіх у конкурентній боротьбі. Для регіонального готельного ринку побудовано конкурентні карти, що дозволяють готельним підприємствам виявити роль і місце в конкурентному середовищі, простежити останні тенденції і розробити сучасну стратегію.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?