Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 189
Критерії і показники оцінки рівня сформованості професійної компетентності керівників шкіл-інтернатів. Система семінарсько-тренінгових занять для підготовки фахівців до реалізації організаційно-адаптивного управління навчально-виховним процесом.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
На державному рівні здійснюються спеціальні заходи щодо покращення функціонування закладів, у яких виховуються діти-сироти, про що свідчить "Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (Наказ МОН України №1278/9877 від 07.10 2004 р.). Дослідження проблеми підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах шкіл-інтернатів виявило необхідність подолання суперечностей, зокрема між: - доцільністю переведення загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відкриту навчально-виховну систему і недостатньою компетентністю управлінських кадрів щодо реалізації механізмів конструктивної адаптації освітньої системи до реалій сучасного соціуму; Нові вимоги до професійної діяльності керівника інтернату та його управлінської компетентності, наявність окреслених суперечностей у цій галузі зумовлюють необхідність визначення науково обґрунтованого підходу до управління загальноосвітніми школами-інтернатами. Залишається актуальним питання ефективного вдосконалення навчально-виховного процесу, одним з найважливіших компонентів якого є підготовка випускників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до повноцінного самостійного життя. Враховуючи актуальність проблеми організаційно-адаптивного управління навчально-виховною роботою в умовах закладів інтернатного типу, недостатній рівень її реалізації у практичній діяльності цих закладів, відсутність науково-обґрунтованих методичних рекомендацій обумовило вибір теми дисертаційного дослідження: "Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах".У першому розділі - "Теоретичні основи управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах" - проаналізовано науково-педагогічну літературу з розвитку теорії управління, схарактеризовано особливості управління школами-інтернатами, розкрито доцільність реалізації організаційно-адаптивного управління загальноосвітніми школами-інтернатами. Загальноосвітня школа-інтернат, як цілісна система, є складовою системи управління освітою в країні, тому управління охоплює всі види звязків і відношень, що складаються всередині школи-інтернату, а також між інтернатною установою та іншими соціальними інституціями. У дисертації управління школою-інтернатом розглядається як науково-обґрунтований вплив на колектив учителів, вихователів, учнів, опікунів і громадськості, що здійснюється за допомогою планування, організовування, моніторингу та координації їхньої діяльності. У другому розділі - "Педагогічні умови організаційно-адаптивного управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах" - подано зміст і результати констатувального дослідження, визначено критерії сформованості в управлінців професійної компетентності щодо реалізації організаційно-адаптивного управління загальноосвітніми школами-інтернатами, схарактеризовано авторську модель організаційно-адаптивного управління навчально-виховним процесом, обґрунотовано комплекс умов забезпечення організаційно-адаптивного управління школами-інтернатами. На другому етапі констатувального експерименту досліджувався якісний стан організаційно-адаптивного управління навчально-виховним процесом, який значною мірою (про що свідчать результати дослідницько-експериментальної роботи) залежить від професійної компетентності управлінців щодо здійснення організаційно-адаптивного управління школами-інтернатами.Проведений теоретичний аналіз педагогічної, психологічної, соціологічної літератури з проблеми управління навчально-виховним процесом в загальноосвітніх школах-інтернатах дозволяє констатувати наявність багатьох концепцій менеджменту, що ґрунтуються на системному підході. Водночас недостатність коригування основних компонентів системи управління в їх ієрархічній підпорядкованості спричинили появу й посилення ознак абстрактності, замкнутості, ізольованості, дискретності, гомогенності педагогічного процесу в школах-інтернатах стосовно реалій сучасного соціуму. Аналіз теоретичних основ досліджуваної проблеми зумовив обґрунтування доцільності розробки організаційно-адаптивної системи управління, що поєднує класичний та інноваційні підходи до забезпечення якісного і високоефективного функціонування загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови ефективного організаційно-адаптивного управління, що складаються: з мета-умови - сформованості в управлінців професійної компетентності щодо організаційно-адаптивного управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах; комплексу умов забезпечення двох підсистем внутрішньошкільного (спрямованість системної прогностичної управлінської діяльності на забезпечення адаптації вихованців у подальшому житті; забезпечення інтерактивного характеру педагогічного процесу на всіх рівнях його реалізації; здійснення моніторингу результатів організаційно-адаптивного управління; реалізація постійно діючих форм підвищення фа

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?