Організаційний механізм ринкових перетворень в економіці регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Дослідження та знаходження шляхів вирішення наукової проблеми зняття суперечностей між продуктивними силами та економічними відносинами у масштабах окремого регіону. Концептуальні підходи до вибору цілей і завдань програмування територіального розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Ринкові трансформації, що передбачають лібералізацію господарства, інституційні перетворення та перетворення реального сектора економіки, як правило, ґрунтуються на можливих методах “шокової терапії”, державного регулювання, змішаної економіки. Наявність певних нерозвязаних теоретичних та практичних проблем, що стосуються обєктивних основ створення і удосконалення організаційного механізму ринкових перетворень з урахуванням регіоналізації економіки і соціальної сфери потребує їх більш глибокого наукового дослідження та розвязання. Наукове дослідження виконувалось відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН Україні та Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН Україні за 2005-2009 рр. у межах тем: “Забезпечення модернізації та реалізації законодавства на основі Господарського кодексу” (ДР №0105U001663), де здобувачем виявлено еволюцію механізмів управління економікою на основі становлення нових форм корпоративних відносин між підприємницьким сектором, державними структурами і місцевим самоврядуванням; “Організаційне та економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників в Україні” (ДР №0104U007345), де здобувачем досліджено методи державної підтримки вітчизняних товаровиробників, розроблено механізм забезпечення ефективного використання експортного потенціалу регіону, досліджено зарубіжний досвід дії механізму захисту товаровиробників, здійснена оцінка економічної ефективності розширення ринку вітчизняних товарів; “Інноваційна модель забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів” (ДР №0107U005526), де здобувачем узагальнено теоретичні положення і систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід по ефективному використанню ресурсів, виявлено особливості економічного і соціального розвитку Луганської області. У роботі використано такі методи наукового пізнання: діалектичний, наукової абстракції, аналізу та синтезу (для дослідження науково-методологічних підходів до теоретичного розкриття суті та напрямів ринкових перетворень в економіці регіону); історичного підходу та системності (для дослідження й формування методологічної основи управління трансформаційними процесами в економіці області); статистичний, графічний (для аналізу та оцінки тенденцій економічного та соціального розвитку регіону); спостереження, опитування, експерименту та опису (для оцінки економічних переваг і недоліків вертикально-і горизонтально-інтегрованих структур); економіко-математичного моделювання (при обґрунтуванні методу індикативного планування економічного розвитку регіону); аксіоматичних і нормативних величин (для визначення умов безкризового функціонування економіки області); компютерних імітаційних розрахунків (при виявленні переваг корпоратизації та кластеризації для ефективного використання ресурсів регіону); визначальних ознак (при розподілі регуляторних функцій по рівням управління економікою регіону); балансування витрат ресурсів і випуску (для розробки пропозицій по вдосконаленню розробки стратегії та програм розвитку регіону). Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: вперше: визначено концептуальні підходи до вибору цілей і завдань програмування територіального розвитку на основі формування етапів цільових заходів, що підвищує достовірність програм економічного та соціального розвитку і забезпечує комплексність управління відтворювальними процесами в регіоні в цілому;У розділі розкрито сутність ринкових перетворень; визначено обєктивні передумови ринкових перетворень у регіоні; узагальнено сучасні способи проведення ринкових перетворень на регіональному рівні. До них відносяться: обєктивний стан продуктивних сил (технологічний устрій суспільства, природно-ресурсний потенціал, суспільний розподіл праці, рівень людського розвитку), територіальна організація виробництва (держава, регіони і усередині них працедавці і населення), інституційні умови господарювання (відносини власності, свобода дії, конкуренція, регламентація господарської діяльності, кредитно-фінансова, податкова системи). На цій основі в роботі визначено і класифіковано обєктивні передумови ринкових перетворень в економіці регіону: розвинено структуру видів господарської діяльності і необхідність її ефективного використання, виходячи з потреб населення; необхідність і можливість гнучкого впливу органів місцевого самоврядування на ціни і тарифи; вирішення проблеми економічній самодостатності регіону за рахунок раціонального використання наявного виробничого потенціалу; наявність видів діяльності, ринкова інтеграція яких дозволяє інтенсифікувати використання ресурсної бази регіонів; можливість використання державної власності для регулюючої дії на ринкові відносини в регіоні; потребу в наближенні господарюючих субєктів до вирішення соціальних проблем територіальної громади; створення регіональних структур, які сприяють розвитку територіального господарського комплексу та ін. У розділі розглянуто концепцію формування орга

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?