Організаційний механізм інвестування промислового виробництва в економічних регіонах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 161
Аналіз теоретичних положень щодо організації інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Дослідження існуючої практики здійснення іноземних грошевих вкладів в економіку. Механізм стимулювання капіталовкладень на територіальних одиницях країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Активне реформування та трансформація суспільно-економічного ладу в Україні протягом останнього десятиріччя, формування ринкової інфраструктури зумовили необхідність проведення дослідження проблем їхнього розвитку загалом та потенціалу розвитку промислового виробництва зокрема. Розглядаючи існуючі умови господарювання, можна відмітити, що інвестиції відіграють виключно важливу роль в діяльності кожного підприємства, вони необхідні, в першу чергу, для простого і розширеного відтворення виробництва, структурних змін, максимізації прибутку і на цій основі - для вирішення багатьох соціальних проблем, стабільності економічного розвитку як держави, так і окремих регіонів в цілому. Широке коло питань, повязаних з дослідженням інвестиційного потенціалу промислового виробництва, з пошуком та реалізацією складових інвестиційного потенціалу регіонів висвітлювалося у працях відомих зарубіжних та вітчизняних економістів: І. розроблено механізм інвестування промислового виробництва в регіонах шляхом створення регіональної системи сприяння іноземним інвесторам; розроблено систему показників економічної та соціальної ефективності функціонування організаційного механізму залучення іноземних інвестицій в промислове виробництво в економічних регіонах, яка дозволяє приймати рішення щодо кадрового, фінансового та матеріального забезпечення інвестиційних агенцій, необхідності створення нових або ліквідації існуючих субєктів інвестиційного процесу, вдосконалювати законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу;Визначення та звязок основних понять інвестиційної спроможності регіону: Узагальнюючи існуючі підходи до визначення функцій інвестицій у регіональному розвитку, можна констатувати, що здійснення інвестицій сприяє: - забезпеченню зростання та якісному вдосконаленню основного капіталу як на рівні окремих підприємств, так і на рівні економіки регіону в цілому; В результаті було виявлено, що необхідним є адаптація визначення економічних регіонів з точки зору забезпечення їх інвестиційної привабливості, розробка методики визначення меж економічних регіонів за критерієм сукупності умов, що забезпечують інвестиційну діяльність, тобто повноти „інвестиційного комплексу”. У Розділі 2 - „Особливості здійснення іноземних інвестицій у регіонах України та світовий досвід організаційного забезпечення інвестиційної діяльності” наведено результати аналізу практики здійснення іноземного інвестування в економіку України, оцінку сучасного стану інвестиційної привабливості регіонів України та світовий досвід організаційного забезпечення інвестиційної діяльності. Загалом анкетування дозволило впевнено довести суттєві позитивні зрушення в українському інвестиційному кліматі та засвідчило оптимістичні прогнози іноземних інвесторів щодо поліпшення умов інвестування та економічної ситуації в Україні. Для оцінки інвестиційної активності у регіонах можуть бути використані показники обсягу капіталовкладень на душу населення, темпу росту інвестицій в основний капітал, обсягу іноземних інвестицій на душу населення і темпу росту іноземних інвестицій (табл.).В дисертаційній роботі на основі проведеного критичного аналізу сучасної теорії та практики ведення інвестиційної діяльності в регіонах України, світового досвіду організаційного сприяння іноземним інвестиціям вирішується наукове завдання створення організаційного механізму інвестування промислового виробництва в економічних регіонах, що має суттєве значення для інтенсифікації іноземного інвестування в регіонах України. Сучасний стан економіки України характеризується трансформаційними умовами, наслідки яких впливають на активність перебігу інвестиційних процесів, що змінює склад і тлумачення категоріального базису інвестування, його ознак, зявляються нові чинники впливу, котрі характеризуються розгалуженістю, невизначеністю терміну дії, слабкою прогнозованістю. До нових запропонованих ознак відносяться: рівень новизни, таксономії, вид економічної діяльності, мотивація, уточнено види інвестицій за ознакою „обєкт вкладення”, до складу яких запропоновано включити інвестиції в трудові ресурси (людський капітал).

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?