Організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Механізми формування та використання інвестиційного потенціалу регіону, класифікація факторів впливу на нарощування потенціалу та створення системи заходів щодо запобігання їх негативної дії. Застосування інвестиційного маркетингу в регіонах України.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Для розвязання зазначених проблем необхідно вирішити ряд методологічних питань, які стосуються підходів до визначення, оцінки та розробки механізмів реалізації інвестиційного потенціалу регіону. Аналіз наукових публікацій свідчить, що поряд із значною кількістю розробок з питань реалізації інвестиційного потенціалу регіону, недостатньо уваги надається розробці диференційованих механізмів формування і нарощування інвестиційного потенціалу для регіонів з різними його рівнями, впровадженню системи інвестиційного маркетингу території та побудові моделей інвестиційної інфраструктури регіону. В останні роки зростаючої актуальності набувають питання оцінки рівня використання і можливостей нарощування інвестиційного потенціалу, забезпечення інвестиційної безпеки регіонів, формування та покращення інвестиційного іміджу. Результати наукових досліджень в дисертаційній роботі використані під час розробки науково-дослідної теми “Механізм реалізації політики сталого розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0106U000610) - дисертантом впроваджено організаційні механізми формування та нарощування інвестиційного потенціалу, кінцевою метою яких є досягнення сталого розвитку регіону, розроблено методику оцінки інвестиційного потенціалу регіонів України. Досягнення мети дослідження зумовило необхідність визначення і розвязання наступних основних завдань: обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу регіону та його значення в процесах активізації інвестиційної діяльності в регіоні;Перший розділ “Теоретичні основи формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону” присвячений вивченню теоретичних та методологічних засад організаційного механізму формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону; визначенню поняття “інвестиційний потенціал регіону”; класифікації джерел формування інвестиційного потенціалу регіону та факторів, які можуть здійснювати вплив на нарощування інвестиційного потенціалу і спричиняти загрозу інвестиційній безпеці регіону. Враховуючи потребу конвергенції ресурсів різних джерел інвестиційного потенціалу та багатовекторність напрямків їх вкладення, розроблено форму „балансу інвестиційного забезпечення регіону” (табл. У другому розділі „Аналітичне дослідження інвестиційного потенціалу регіонів України” розроблені методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону; проведене аналітичне дослідження рівня використання інвестиційного потенціалу регіонів України та можливостей його нарощування; складено та проаналізовано баланс інвестиційного забезпечення Волинської області. На основі методичних підходів вітчизняних і зарубіжних учених, досліджень інвестиційних інституцій створено власну методику оцінки інвестиційного потенціалу регіону, основними принципами якої є: мінімальне використання експертних оцінок для отримання максимально обєктивного результату оцінки; відбір часткових показників на основі попереднього кореляційного аналізу їх впливу на інвестиційний потенціал; групування регіонів залежно від отриманого значення інтегрального індексу, що в подальшому дасть змогу сформувати певні види заходів щодо оптимізації нарощування інвестиційного потенціалу для виділених груп регіонів У третьому розділі “Розробка механізму формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону” обґрунтовано організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону; розроблено систему інвестиційного маркетингу регіону; побудовано моделі інвестиційної інфраструктури регіону.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у розвитку та поглибленні концептуальних основ і методичної бази побудови системи організаційного механізму формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону. Дисертаційне дослідження з питань формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіонів дає підстави зробити ряд висновків і узагальнень, що мають практичний характер і можуть бути використані при подальшому удосконаленні системи управління інвестиційною діяльністю в регіоні. На основі теоретичних узагальнень та детального структурно-понятійного аналізу досліджено зміст та значення інвестиційного потенціалу регіону в інвестиційних процесах регіону, подано власне визначення поняття “інвестиційний потенціал регіону”. Для забезпечення можливостей виявлення, повнішого використання джерел формування інвестиційного потенціалу регіону та їх оптимальної конвергенції, в дисертації розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо класифікації джерел інвестиційного потенціалу регіону і особливостей залучення інвестиційних ресурсів з різних джерел.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?