Організаційне забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 172
Обґрунтування необхідності формування державної політики реструктуризації промислового комплексу. Джерела і шляхи залучення інвестиційних коштів. Напрями організаційно-системних перетворень виробництва. Фактори стимулювання реструктуризаційних процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Теоретичні і прикладні аспекти організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва поки що не знайшли достатнього відображення у вітчизняній економічній науці. При усій важливості проблем розвитку промислового виробництва, їх аналіз у науковій літературі, особливо з машинобудування, не є комплексним, відсутні науково обґрунтовані й апробовані рекомендації щодо вибору напрямків і механізмів організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації, що ставить дану проблему в розряд актуальних і обумовило вибір теми дисертаційної роботи, окреслило її структуру, мету і завдання дослідження. Обраний напрямок дисертаційного дослідження повязаний з планом науково-дослідних робіт кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету в 1998-2004 рр. за темами: "Розробка концепції реструктуризації підприємства", номер держреєстрації 1345-71 (особисто здобувачем підготовлено розділ роботи - розробка системи менеджменту в процесі реалізації заходів щодо реструктуризації виробництва), "Розробка концепції стратегічного маркетингу підприємства", номер держреєстрації 1338-71 (особисто здобувачем розроблено варіанти реструктуризації промислового виробництва і можливі джерела їх фінансового забезпечення). Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено такі завдання: - теоретично обґрунтувати засади та визначити прикладні аспекти організаційного забезпечення управління реструктуризаційними процесами в промисловому секторі економіки; систематизувати понятійно-категоріальний апарат, що використовується при формуванні організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва;В першому розділі - "Теоретико-методологічні проблеми організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва" розглянуто основні соціально-економічні передумови, сутність та організаційне забезпечення управління процесом реструктуризації, визначено концептуальні положення організації здійснення реструктуризації в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, проведено аналіз розвитку та організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації сучасного промислового виробництва. В роботі обґрунтовано, що під організаційним забезпеченням управління процесами реструктуризації промислового виробництва слід розуміти сукупність організаційно-методичних заходів, спрямованих на досягнення координації дій субєктів господарювання при реалізації конкретного варіанту реструктуризації за рахунок реорганізації неефективної структури виробництва, інвестиційного забезпечення, мотивації персоналу і системи відстеження економічного стану промислових підприємств. Держава створює всі умови для ефективної діяльності всіх субєктів господарювання, що в свою чергу іде на користь державі. реструктуризація промисловий виробництво Індикаторами досягнення позитивного результату здійснюваної реструктуризації виробництва можуть стати: збільшення випуску і реалізації, продукції, рентабельності продажів, підвищення технологічного рівня виробництва, зростання продуктивності праці, наявність запланованого економічного і соціального ефекту від реалізації інвестиційних проектів реструктуризації виробництва, створення нових робочих місць. Серед основних завдань державної політики реструктуризації промислового виробництва на перехідний період можуть виступати: формування сприятливих умов для ефективного використання науково-технічного і виробничого потенціалу промисловості в інтересах національної безпеки; створення науково-технічних заділів в пріоритетних напрямах розвитку промислового виробництва, повязаних з інноваційними технологіями; розширення діяльності промислового комплексу у сфері виробництва продукції громадського призначення; розвиток виробничо-фінансової кооперації субєктів господарювання із зарубіжними компаніями і фірмами; забезпечення стабільного виходу продукції промислового комплексу на зовнішній ринок; впровадження новітніх розробок високих технологій.У дисертації автором наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в науково-практичному обґрунтуванні теоретично-методологічних та прикладних засад організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва, виявленні факторів та стимулюванні реструктуризації, розробці механізмів удосконалення організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації з метою досягнення стабілізації і розвитку промислового виробництва в умовах трансформації національної економіки. Установлено, що низка питань теоретичного та прикладного характеру, які стосуються сутності та організаційного забезпечення управління процесами реструктуризації, недостатньою мірою розроблена і висвітлена в економічній літературі, в них відсутній системний підхід до процесів реструктуризації, що гальмує інноваційну активність субєктів господарювання і, не дивлячись на поступове сповільнення спаду промислового

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?