Організаційне та інформаційне забезпечення реструктуризації комунального господарства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Створення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення процесів, функцій і організаційних засад реструктуризації комунальних підприємств та обґрунтування рекомендацій. Науково-методичні підходи щодо формування моделей реструктуризації.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Практика реструктуризації підприємств у різних галузях економіки України виробила певний механізм цього процесу. Водночас процеси реструктуризації саме комунальних підприємств розглядаються у вузькому розумінні цього поняття, а результати їх діяльності свідчать про незадовільний стан цих процесів. У дисертаційній роботі використано результати, які були одержані автором у процесі наукових досліджень, що виконувались відповідно до плану науково-дослідних робіт Дніпродзержинського державного технічного університету за темами "Проект рекомендацій по створенню на базі КП "Дніпродзержинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" самостійних комерційних структур на правах дочірніх підприємств" (№ 0103U000814) і "Розробка керівництва з питань управління експлуатацією мереж" ВАТ "ДДТЕЦ" (№ 0105U004106). Для вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме: теоретичного узагальнення і систематизації (при дослідженні літературних джерел, понятійного апарату, елементної структури та показників оцінки ефективності бізнес-процесів); стратегічний аналіз (при обґрунтуванні необхідності, доцільності та можливості реалізації трансформаційних змін і виборі напрямків реструктуризації); експертні методи (при визначенні невикористаних резервів та ступеня відповідності якості надаваних комунальних послуг вимогам споживачів); моделювання (при розробці моделей реструктуризації та сутності цих процесів); нормативний аналіз (при аналізі законодавчих і нормативних актів щодо реформування); аналіз і синтез (для побудови алгоритмів стратегічної діяльності підприємств); декомпозиція і композиція (як прийоми організаційного проектування для побудови структурних схем). Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступних положеннях: вперше: - введено поняття процесної реструктуризації комунальних підприємств, що включає в себе сукупність кардинальних змін в матеріальних обєктах, ресурсах, технології та організаційно-економічному і управлінському обслуговуванні процесів створення і реалізації послуг з метою підвищення їх якості, організаційно-технічного рівня, конкурентних переваг та економічної і фінансової сталості підприємства.В першому розділі "Теоретичні та методичні засади реструктуризації комунального господарства" розглянуті концептуальні засади процесної реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки, поглиблено основний зміст та розкрита роль комунального господарства у складі активних факторів підвищення рівня і якості життя населення; зясовано проблеми функціонування і розвитку комунальних підприємств в містах; сформульовано поняття, визначено особливості, характерні риси і підходи до методичного обґрунтування процесів їх реструктуризації. Аналіз запропонованих в літературних джерелах схем, моделей і процесів реструктуризації підприємств здійснено в роботі шляхом систематизації цілей, напрямків і завдань реструктуризації, технології її здійснення і ступеня досягнення очікуваних результатів розвитку галузі. Під якістю окремого виду комунальних послуг пропонується розуміти узгоджену сукупність цінностей для споживача, що враховує такі складові: відповідність технічних і споживчих характеристик послуг встановленим санітарно-гігієнічним та екологічним нормам і вимогам, їх своєчасне та надійне надання за принципом "точно в термін", а також відповідність тарифів на послуги економічним інтересам як споживачів, так і виробників. Визначення цього терміну обумовлює необхідність уточнення поняття процесної реструктуризації, яке зводиться до такого: "Процесна реструктуризація - це сукупність кардинальних змін в матеріальних обєктах, ресурсах, процесах та організаційно-економічному і управлінському обслуговуванні процесів створення і реалізації послуг з метою підвищення їх якості та організаційно-технічного рівня, конкурентних переваг та економічної і фінансової сталості підприємства". Найхарактернішими ознаками виділених процесів стали: перелік надаваних послуг, структура витрат на їх створення за елементами, за етапами перебігу процесів, а також витрати на реалізацію основних, обслуговуючих, допоміжних та організаційно-управлінських функцій процесів.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування і виконано розвязання актуальних науково-практичних завдань щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного і методичного забезпечення процесів реструктуризації комунальних підприємств України. Аналіз результатів діяльності комунальних підприємств житлово-комунального комплексу свідчить про запізнення і недостатню підготовленість цієї галузі до умов ринку - забезпечення якості і конкурентоспроможності в наданні комунальних послуг. Недостатня дослідженість прикладних аспектів реструктуризаційних процесів з урахуванням специфіки комунальних підприємств обумовлює подальший розвиток методичних підходів та інформаційної бази для вироблення практичних рекомендацій щодо управління проце

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?