Організаційне та інформаційне забезпечення реструктуризації комунального господарства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Дослідження проблеми адаптації комунальних підприємств до ринкових умов господарювання. Характеристика інформаційно-аналітичного інструментарію забезпечення ефективності реструктуризації. Оцінка ефективності реструктуризації комунальних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Практика реструктуризації підприємств у різних галузях економіки України виробила певний механізм цього процесу. Водночас процеси реструктуризації саме комунальних підприємств розглядаються у вузькому розумінні цього поняття, а результати їх діяльності свідчать про незадовільний стан цих процесів. У дисертаційній роботі використано результати, які були одержані автором у процесі наукових досліджень, що виконувались відповідно до плану науково-дослідних робіт Дніпродзержинського державного технічного університету за темами “Проект рекомендацій по створенню на базі КП “Дніпродзержинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” самостійних комерційних структур на правах дочірніх підприємств” (№ 0103U000814) і “Розробка керівництва з питань управління експлуатацією мереж” ВАТ “ДДТЕЦ” (№ 0105U004106). обґрунтувати концепцію реструктуризації комунальних підприємств та здійснити вибір виду реструктуризації (на прикладі КПВ “Дніпродзержинськводоканал” та ВАТ “ДДТЕЦ”); Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступних положеннях: Вперше: - введено поняття реструктуризації комунальних підприємств, що включає в себе сукупність кардинальних змін в матеріальних обєктах, ресурсах, технології та організаційно-економічному і управлінському обслуговуванні процесів створення і реалізації послуг з метою підвищення їх якості, організаційно-технічного рівня, конкурентних переваг та економічної і фінансової сталості підприємства.В першому розділі “Теоретичні та методичні засади реструктуризації комунального господарства” розглянуті концептуальні засади процесної реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки, поглиблено основний зміст та розкрита роль комунального господарства у складі активних факторів підвищення рівня і якості життя населення; зясовано проблеми функціонування і розвитку комунальних підприємств в містах; сформульовано поняття, визначено особливості, характерні риси і підходи до методичного обґрунтування процесів їх реструктуризації. Принципова схема побудови процесу реструктуризації комунальних підприємств: Запропонований підхід до побудови обґрунтування процесу реструктуризації підприємств житлово-комунального комплексу дає змогу використати і обґрунтувати його зміст, послідовність здійснення і сформулювати критерії оцінки очікуваних результатів. Під якістю окремого виду комунальних послуг пропонується розуміти узгоджену сукупність цінностей для споживача, що враховує такі складові: відповідність технічних і споживчих характеристик послуг встановленим санітарно-гігієнічним та екологічним нормам і вимогам, їх своєчасне та надійне надання за принципом “точно в термін”, а також відповідність тарифів на послуги економічним інтересам як споживачів, так і виробників. Визначення цього терміну обумовлює необхідність уточнення поняття реструктуризації, яке зводиться до такого: “Процесна реструктуризація - це сукупність кардинальних змін в матеріальних обєктах, ресурсах, процесах та організаційно-економічному і управлінському обслуговуванні процесів створення і реалізації послуг з метою підвищення їх якості та організаційно-технічного рівня, конкурентних переваг та економічної і фінансової сталості підприємства”. Найхарактернішими ознаками виділених процесів стали: перелік надаваних послуг, структура витрат на їх створення за елементами, за етапами перебігу процесів, а також витрати на реалізацію основних, обслуговуючих, допоміжних та організаційно-управлінських функцій процесів.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування і виконано розвязання актуальних науково-практичних завдань щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного і методичного забезпечення процесів реструктуризації комунальних підприємств України. Аналіз результатів діяльності комунальних підприємств житлово-комунального комплексу свідчить про запізнення і недостатню підготовленість цієї галузі до умов ринку - забезпечення якості і конкурентоспроможності в наданні комунальних послуг. Недостатня досвідченість прикладних аспектів процесів з урахуванням специфіки комунальних підприємств обумовлює подальший розвиток методичних підходів та інформаційної бази для вироблення практичних рекомендацій щодо управління процесами реструктуризації підприємств комунального господарства. Проекти реструктуризації повинні ґрунтуватись на процесному підході і забезпечуватись інформаційно-аналітичним інструментарієм структуризації реструктурованих об?єктів, функціонально-вартісним аналізом процесів та розрахунками показників поліпшення якості послуг. Трансформація основних існуючих теоретичних засад реструктуризації і аналіз специфіки підприємств ЖКГ дозволили розробити інформаційно-аналітичний і методичний інструментарій проектування процесів реструктуризації підприємств галузі, який ґрунтується на розробленій концепції, політиці реструктуризації, моделях реструктуризації, відповідному організаційному забезпеченні та показниках її ефективності.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?