Організаційна поведінка: сутність поняття, предмет та моделі - Реферат

бесплатно 0
4.5 112
Сутність та основні категорії організаційної поведінки. Аналіз сутності управлінських рішень та алгоритму їх прийняття. Визначення основних важелів підвищення ефективності управлінських рішень у контексті їх впливу на поведінку працівників організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Перехід до ринкової економіки вимагає нових підходів до управління: на перший план виходять ринкові критерії ефективності і підвищуються вимоги до гнучкості управління. Як показує практика, на перший план висуваються питання ефективності діяльності організації, безпосередньо повязані з якісною підготовкою управлінських рішень. Це визначає важливість оволодіння кожним фахівцем в галузі управління теоретичними знаннями і практичними навичками розробки управлінських рішень. організаційний поведінка управлінський рішення Удосконалення процесу прийняття обгрунтованих обєктивних рішень у ситуаціях виняткової складності досягається шляхом використання наукового підходу до даного процесу, моделей і кількісних методів прийняття рішень. Зміст і набір дій і функцій, здійснюваних в процесі управління залежать від типу організації (ділова, адміністративна, громадська, освітня), від розмірів організації, від сфери її діяльності, від рівня в управлінській ієрархії (вище керівництво, управління середнього рівня, нижній рівень управління ), від функції всередині організації та.Організаційне поведінка - це комплексна прикладна наука про психологічні, соціально-психологічні, соціальні і організаційно-економічні аспекти і фактори, що впливають і значною мірою визначають поведінку і взаємодію субєктів організації. Організаційне поведінка правомірно розглядати як базисну дисципліну, оволодіння якою дозволяє лінійному і функціональному менеджеру і керівнику глибше зрозуміти причини і фактори поведінки людей у господарської організації і на цій основі підвищити ефективність управління провідним фактором виробництва - персоналом і забезпечення конкурентоспроможності і виживання організації. Організаційна поведінка - це наука, що вивчає поведінку людей (індивідів і груп) в організаціях, з метою практичного використання отриманих знань для підвищення ефективності трудової діяльності людини. Хауел в 1959р., В якому автори на основі аналізу результатів опитувань студентів і викладачів бізнес-шкіл прийшли до висновку, що майбутнім менеджерам-практикам недостатньо вивчення психології і, тому, необхідно створення такої навчальної дисципліни, яка охоплювала б широкий спектр питань, що стосуються поведінки людей і груп в організаціях. Організаційна поведінка вивчає поведінку людей в організації та оцінює вплив на результати її діяльності, тому основними завданнями даної дисципліни є: 1.Управлінські (організаційні) рішення від всіх інших рішень відрізняють [1, c. Менеджер, особливо високого рангу, вибирає напрямок дій не тільки для себе, але і для організації в цілому і її працівників, і його рішення можуть істотно вплинути на життя багатьох людей. Якщо в приватному житті людина, приймаючи рішення, як правило, сам його і виконує, то в організації існує певний розподіл праці: одні працівники (менеджери) зайняті рішенням виникаючих проблем і прийняттям рішень, а інші (виконавці) - реалізацією вже прийнятих рішень; В управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних рівнів і носить досить формалізований характер, так як рішення стосується не однієї особистості, а підрозділи або організації в цілому [10, c. Будь-який процес прийняття рішень повинен починатися з ясного аналізу необхідності прийняття цього рішення.Поняття ефективності управлінських рішень деякою мірою збігається з поняттям ефективності виробничої діяльності організації. Проте не можна ігнорувати той факт, що управління виробництвом має свої специфічні характеристики ефективності, які виражаються певним набором показників і мають кількісний вираз. На ефективність ухвалення рішень менеджером впливає ряд чинників: потенціал співробітника, його здатність виконувати певну роботу; засоби виробництва; соціальні аспекти персоналу й колективу в цілому; культура організації [2, c. Ефективність управління - один з основних показників вдосконалення управління, що визначається зіставленням результатів управління та ресурсів, витрачених на їхнє досягнення. Оцінити ефективність управління, на перший погляд, можна шляхом порівняння отриманого прибутку та витрат на управління.Проблема прийняття рішень на рівні індивіда - це дослідження індивідуальних особливостей, здібностей, умінь, навичок та обмежень, властивих особам, які приймають рішення. Поведінка в організації характеризується поділом загальної задачі організації на локальні завдання, які виступають в якості цілей для конкретних працівників або груп працівників. Таким чином, сутність організаційної поведінки полягає в систематизованому науковому аналізі поведінки індивідів, груп, організацій з метою зрозуміти, передбачити і удосконалити індивідуальне виконання і функціонування організації з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Діяльність будь-якої організації складається з двох нероздільних процесів: процесу управління, який полягає в реалізації функцій планування, організації діяльності, мотивації, контролю, і керованого процесу, який складається з безлічі взаємозалежних операцій, спрямованих на досягнення ціле

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МОДЕЛІ

2. ТЕОРІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

3. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?