Організаційна культура як фактор підвищення якості муніципального управління - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Теоретичні аспекти формування організаційної культури муніципального управління. Фактори підвищення якості, змістовні складові концепції. Ключові цінності квадранту, "Ринок" та "Адхократія". Формування та інституціоналізація організаційної культури.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Особливого значення це набуває на базовому рівні місцевого самоврядування, де муніципальне управління - управлінська професійна діяльність у системі місцевого самоврядування - безпосередньо стикається з вимогами громадян. Сьогодні якість муніципального управління залежить від здатності органу муніципального управління підпорядковувати діяльність інтересам громади, використання в діяльності ринкових підходів, забезпечення високої якості публічних послуг, налагодження партнерських відносин у трикутнику «влада-бізнес-громада», забезпечення відкритості влади й співучасті громадян в управлінні, постійного вдосконалення менеджменту та розвитку персоналу органу муніципального управління. Це вимагає змін традиційної культури взаємодії громадян і місцевої влади, формування оновленої організаційної культури муніципального управління. Практично до початку 80-х років минулого сторіччя організаційна культура не розглядалася як стратегічний фактор успіху організацій, а її дослідженню не приділялося достатньої уваги. Ще не знайшло належного обґрунтування дослідження підходів до формування організаційної культури муніципального управління, її впливу на якість муніципального управління, не вирішені повною мірою питання діагностики стану організаційної культури і можливостей її зміни відповідно до викликів часу.У першому розділі - «Теоретичні аспекти формування організаційної культури муніципального управління» - досліджуються сучасні тенденції розвитку публічного управління, вплив організаційної культури на якість муніципального управління; викладено теоретичні аспекти організаційної культури. Для визначення організаційної культури муніципального управління автором проаналізовано співвідношення понять організаційної та корпоративної культури, організаційної культури державного управління. Проведений теоретичний аналіз дав можливість уточнити сутність поняття організаційної культури, напрями та критерії вивчення організаційної культури, виокремити її основні елементи. Зазначене надало можливість сформувати авторську позицію стосовно поняття «організаційна культура муніципального управління», під якою розуміється адаптована до умов муніципального управління сукупність суспільних цінностей та уявлень, норм професійної публічно-управлінської поведінки, що є похідними від усвідомлення місії муніципального управління, базуються на орієнтації всієї діяльності на клієнта-громадянина, зумовлюють здатність персоналу до змін і перетворення органу управління в «підприємство» з надання якісних послуг населенню. У другому розділі - «Обґрунтування концепції організаційної культури муніципального управління» - здійснено діагностування організаційної культури органів муніципального управління; досліджено сучасні виклики публічного управління з позицій формування передумов зміни організаційної культури муніципального управління; обґрунтовано концепцію організаційної культури муніципального управління.У дисертації наведено розвязання актуального наукового завдання - обґрунтування й практичної реалізації підходу до формування організаційної культури муніципального управління як фактору підвищення його якості. До них можна віднести такі виклики демократизованого суспільного середовища, як необхідність здійснення керованого розвитку з орієнтацією діяльності влади на громадянина; застосування ринкових підходів і створення конкурентного середовища з метою надання якісних публічних послуг; оцінювання діяльності управлінців за кінцевим соціально-визначеним результатом з урахуванням думки громадян, підзвітність влади громадськості; формування колективних інтересів і налагодження співробітництва у трикутнику «влада-громадськість-бізнес»; становлення соціальної відповідальності тощо. Очевидно, що реалізація відповідних змін вимагає оновлення змістовного наповнення організаційної культури муніципального управління як стратегічного фактору забезпечення його якості, опрацювання підходів до її формування та інституціоналізації. Показано, що при виокремленні організаційної культури муніципального управління доцільно врахувати, з одного боку, специфіку поняття корпоративної культури, яка базується на цінностях спільного володіння власністю, а з іншого - специфіку поняття «організаційна культура державного управління», яка передбачає усвідомлення особливих обовязкових норм діяльності та правил поведінки службовця організацій публічного управління. З метою визначення передумов зміни організаційної культури муніципального управління проаналізовано сутнісні характеристики відомих демократичних концепцій сучасного публічного управління: концепція корпоратизму (члени територіальної громади як співвласники, формування спільних економічних та соціальних інтересів); концепція якості (побудова системи управління і управлінської діяльності на засадах моделей якості); концепція належного врядування (мережна парадигма формування колективних рішень, співуправління); концепція соціальної відповідальності; концепція адхократії (гнучкі структури командної роботи для динамічн

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?