Організаційна діяльність у формі засідань, нарад та переговорів - Творческая работа

бесплатно 0
4.5 118
Класифікація та форми адміністративного права. Процедури управлінської діяльності. Реалізація прав, свобод і обов"язків громадян. Видання підзаконних нормативно-правових актів. Здійснення матеріально-технічних операцій. Підготовка та проведення нарад.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У загальнонауковому розумінні під формою розуміють (від. лат. forma) «контури, зовнішній вираз сутності». Форма (джерело) права - це спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальнообовязковість; тобто це способи вираження і закріплення державної волі. Бандурка вважає, що форма адміністративного права - це зовнішній прояв управлінської діяльності, спосіб вираження її змісту в конкретних умовах, тобто та чи інша управлінська дія, що має зовнішній вияв; Ю.П.За характером і правовою природою форми адміністративного права поділяються на такі види: 1) видання адміністративних актів; Крім того для більш повного поділу форм адміністративного права у ролі уточнювального критерію використовується ступінь їх правової регламентації. Відповідно до цього розмаїття форм адміністративного права зведено у дві основі групи: 1) правові; 2) неправові (організаційні). Поділ форм адміністративного права на правові та організаційні не означає будь-якого применшення, а тим більше - заперечення організуючої ролі права в процесі унормування діяльності субєктів адміністративного права. Таким чином, організаційні форми, які не призводять до настання юридичних наслідків, мають стати передусім предметом дослідження науки державного управління, а адміністративне право має зосередити свої зусилля на правових формах.Органи виконавчої влади в межах визначених законодавством повноважень забезпечують реалізацію законів України, указів Президента, постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів, інших актів законодавчої і виконавчої влади, власних рішень, прийнятих у межах їх повноважень, виконання бюджету, програм економічного і соціально-культурного розвитку територій, здійснюють інші функції державного управління. Відносно органів виконавчої влади процедури визначають стадії, їх цілі, послідовність і часові межі, конкретні дії на кожній стадії, підстави здійснення і взаємозвязок цих дій, засоби їх оформлення та фіксації. Нижник, наприклад, дає таке визначення цьому поняттю: «Процедура - це сукупність загальноприйнятих і спеціальних правил, офіційно встановлених чи прийнятих у відповідності зі звичаєм, які визначають здійснення різноманітних актів, дій, форм взаємодії між учасниками державно-управлінських відносин або порядок оформлення якихось справ, що спрямовані на досягнення певного результату». Сама система дій, які реально здійснюються відповідно до процедури громадянами, організаціями, органами і посадовими особами, і система правовідносин, що складається в результаті цих дій, утворюють процес. У будь-якому процесі особливе місце займає орган (посадова особа), наділений державними повноваженнями, тобто розглядає справу, ухвалює необхідне рішення, організовує його виконання, у тому числі, якщо необхідно, у примусовому порядку.До неправових належать форми, які безпосередньо юридичного значення не мають і не спричиняють виникнення адміністративно-правових відносин. Такі форми або передують правовим (проведення ревізії,за результатами якої видається юридичний акт),або настають за ними (нарада з приводу реалізації правового акта) Організаційні дії не потребують прийняття спеціальних нормативно-правових актів і здійснюються у звичайному порядку. Водночас як передумови,так і результат організаційних форм діяльності можуть бути юридично закріпленими. Інспектування здійснюється не тільки у формі перевірок, вказівок, розяснень, а й як інструктування у письмовій та усній формах (підготовка та розсилання інформаційних листів, циркулярів, розяснень змісту законодавчих актів і завдань, проведення з цією метою семінарів, інструктивних нарад, практичних занять тощо).Отже, форма адміністративного права - це спосіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, яке засвідчує їхню державну загальнообовязковість; тобто це способи вираження і закріплення державної волі з метою забезпечення публічною адміністрацією прав і свобод людини та громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави. Слід зазначити, що саме базовою є класифікація форм управління на правові та неправові із внутрішнім розподілом на різновиди. Однак при цьому правові і неправові форми управління у сфері юридичної науки тісно взаємодіють, взаємодоповнюють один одного.

План
Зміст

Вступ

1. Класифікація та зміст форм адміністративного права

2. Процедури управлінської діяльності

3. Організаційні форми адміністративного права

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?