Організаційні засади програмного правового забезпечення у сфері судового управління - Автореферат

бесплатно 0
4.5 158
Сутність судової системи як специфічного об’єкту державного управління. Основні засади програмного правового управління судовою реформою. Програмні норми щодо розвитку судової системи у загальнодержавних програмних актах України загального значення.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проголошення Конституцією України принципу здійснення державної влади шляхом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, діяльність яких повинна відбуватися автономно, вимагає переосмислення суті та спрямованості організаційно-правових засад програмного регулювання відносин у всіх сферах державного управління та, зокрема, у сфері судового управління. Під час проведеного нами соціологічного опитування 121 суддів з різних регіонів України було зясовано, що основною причиною незадовільного стану реформування судової системи України 82% респондентів назвали відсутність єдиного відповідного програмного правового акту щодо проведення такої реформи. Це питання є малодослідженим через те, що сформульовані за радянських часів положення вже втратили актуальність, а вивчення юридичної природи організаційно-управлінських відносин у судовій системі сьогодні, як правило, обмежується аналізом управлінських функцій органів виконавчої влади або узагальненням іноземного досвіду, в той час коли поза увагою залишається низка практично важливих питань. На сьогодні потребують наукового вивчення такі поняття як судове управління, програмне правове забезпечення у сфері судового управління, правовий акт судового управління та інші, необхідним є дослідження питання можливості та доцільності застосування в судовому управлінні програмного правового регулювання з аналізом причин низької результативності реалізації Концепції судової реформи як правового програмного акту судового управління, питання розмежування компетенції органів виконавчої та судової влади, зокрема, у сфері програмного регулювання, та інші питання, вирішення яких є вкрай актуальним в умовах курсу на удосконалення судової системи України. Логіко-семантичний метод використано для розширення понятійного апарату шляхом надання визначення таким поняттям як судова система, судова діяльність (підрозділ 1.1), програмне правове забезпечення у сфері судового управління (підрозділ 1.2), правовий акт судового управління, програмний правовий акт судового управління (підрозділ 2.1).Розділ 1 «Сутність програмного правового забезпечення у сфері судового управління» присвячений дослідженню програмного правового забезпечення судової системи, яка визначена специфічним обєктом державного управління, що обумовлює відмінності програмних регулятивних механізмів у сфері судового управління. В підрозділі 1.1 «Судова система як специфічний обєкт державного управління» досліджується питання особливостей судової системи як обєкту управління, виходячи з того, що проголошений Конституцією України принцип здійснення державної влади шляхом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, діяльність яких повинна відбуватися автономно, на думку деяких авторів, обумовлює необхідність переосмислення основних правил судового управління. Специфіка судової системи, що не включає в якості елементів ані правоохоронні, ані правозахисні органи та установи, а охоплює суди та інші допоміжні структури, які здійснюють додаткові функції судової влади та сприяють судам у здійсненні правосуддя, як обєкту державного управління у світлі закріпленого у Конституції України принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки, полягає у необхідності забезпечення автономності першої від іншим систем, в тому числі і системи, через яку здійснюється управлінський вплив. У підрозділі 1.2 «Поняття та завдання програмного правового забезпечення у сфері судового управління» визначено, що програмне правове забезпечення являє собою розробку певних програмних норм як у рамках спеціальних програмних актів, єдиною або основною метою яких є визначення напрямків розвитку певної системи, так і в рамках програмних актів загального характеру (програм дій уряду, державних програм соціально-економічного розвитку, парламентських програм, бюджетних програм, загальнодержавних стратегій), що містять норми стосовно розвитку певної системи у вигляді певних розділів, пунктів, тощо. Управлінський вплив на судову систему як специфічний обєкт державного управління спрямовується на забезпечення реалізації судової влади сьогодні і розвиток судової системи України.Слід виділити два напрямки управлінського впливу в рамках судової системи: «внутрішнє» управління (не потребує взаємодії із субєктами поза судовою системою, охоплюючи звязки субєкт (керівник) - обєкт (підлеглі) в рамках останньої) та «зовнішнє» управління (передбачає забезпечення діяльності елементів судової системи за допомогою елементів інших систем). Програмне правове забезпечення у сфері судового управління являє собою розробку, ухвалення та реалізацію компетентними органами державної влади у співпраці зі структурами регіональної та місцевої влади і суддівського самоврядування правових програмних актів судового управління щодо матеріального, організаційно-фінансового та контролюючого супроводження, які спрямовані на реалізацію судової влади, розвиток судової системи України. Здійснювати судову реформу слід кореговано із іншими реформами на базі загальних принципів управлі

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?