Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин - Автореферат

бесплатно 0
4.5 175
Проблеми здійснення психологічного впливу військових керівників на підлеглих в умовах оперативно-службової діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань. Вплив організаційних умов цього процесу на якість військово-професійної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У цьому аспекті військова практика потребує науково-психологічного обґрунтування низки питань, повязаних з визначенням змісту, форм і засобів психологічного впливу військових керівників на підлеглих з метою якнайкращої реалізації функцій, покладених державою на військові формування, при створенні водночас оптимальних психологічних умов служби і побуту військовослужбовців. Серед широкого спектру питань, які потребують свого вирішення і які й досі залишаються не розробленими, є ті, що стосуються обґрунтування засад ефективного психологічного впливу військових керівників на підлеглих, визначення вимог до психологічної компетентності військового керівника як субєкта вказаного впливу, виявлення організаційних умов його активізації. Ефективне розвязання порушеної проблеми передбачає обґрунтування психологічною наукою концепції психологічного впливу військових керівників на підлеглих, спроможних організувати цей процес відповідно нових завдань та вимог, що ставляться сучасним моментом до Збройних Сил України та інших військових формувань. Мета роботи полягає в зясуванні змістових і процесуальних характеристик, специфіки та особливостей реалізації військовими керівниками психологічного впливу на підлеглих, а також у розробці психологічних засобів його оптимізації. Ефективність психологічного впливу військових керівників на підлеглих може бути суттєво підвищена за умови оволодіння керівниками засобами його застосування з урахуванням статусно-рольової позиції підлеглого, його особистості та умов реалізації ним військово-професійної діяльності.У першому розділі - “Психологічний вплив на особистість як соціально-психологічна проблема” проаналізовано сучасний стан проблеми у психологічній, педагогічній, філософській та соціологічній літературі, здійснено аналіз діяльності військових керівників щодо організації та здійснення ними психологічного впливу на підлеглих, а також аналіз його змісту, передусім в умовах організації оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (ДПСУ), узагальнено досвід дослідження проблеми психологічного впливу в системі військової психологічної служби. У результаті узагальнення існуючих підходів до тлумачення поняття “психологічний вплив” було визначене за доцільне розуміння останнього у такому обсязі: психологічний вплив - це вплив як на окрему особистість, так і на групу осіб з метою зміни їх свідомості, трансформації емоційних станів, спрямованості особистості та стимулювання певних типів їх поведінки. У підсумку аналізу практики оперативно-службової діяльності було виділено та охарактеризовано особливості організації та здійснення військовими керівниками психологічного впливу: показано, що останній застосовується ними переважним чином спонтанно і на засадах здорового та буденного досвіду, подекуди психологічний вплив здійснюється в поєднанні із застосуванням імперативних, маніпулятивних технік з метою досягнення бажаної для ініціатора результативності впливу. У другому розділі “Організація психологічного впливу військових керівників на підлеглих” визначено цільові характеристики психологічного впливу військових керівників на підлеглих; розроблено та обґрунтовано технологію застосування психологічного впливу військових керівників на підлеглих; виявлено та уточнено організаційні умови активізації вказаного впливу. Основними принципами організації психологічного впливу військових керівників на підлеглих слугують: звязок змісту психологічного впливу на підлеглий особовий складу з життям України, державними завданнями, покладеними на зєднання (частину, підрозділ), що виконує оперативно-службові функції; цілеспрямованість у досягненні визначених завдань психологічного впливу; оперативність, гнучкість, можливість проведення в будь-яких обставинах, швидке реагування на поведінку військовослужбовця в різних ситуаціях; планомірність, завчасна продуманість у справі здійснення психологічного впливу на військовослужбовця; повсякденна увага до кожного військовослужбовця, поєднання високої вимогливості та батьківської турботи про його життя, побут, дозвілля; дотримання почуття міри й такту в процесі психологічного впливу та спирання на позитивні якості військовослужбовця; конкретність, спрямованість впливу залежно від індивідуальних особливостей адресата впливу.Здійснений аналіз дозволив констатувати необхідність впровадження в систему професійної освіти та підготовки спеціалістів силових відомств України нових психолого-педагогічних технологій, що адекватні новим соціально-економічним реаліям, а також новим завданням, що ставляться сучасним моментом перед Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями. Розроблена та апробована в дослідженні технологія психологічного впливу дозволяє підвищити ефективність управлінського впливу шляхом застосування комплексу прийомів, техніки, методів безпосереднього та опосередкованого впливу, відтак забезпечувати ефективне розвязання завдань військової служби. Ефективність організації психологічного впливу військових керівників на підл

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?